eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawa systemu NAC wraz z licencjami oraz wdrożeniem, biblioteki LTO wraz z serwerem, rozbudowa istniejącej biblioteki LTO, Kontrolera WLAN, licencja na oprogramowanie do archiwizacji Archiware p5Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa systemu NAC wraz z licencjami oraz wdrożeniem, biblioteki LTO wraz z serwerem, rozbudowa istniejącej biblioteki LTO, Kontrolera WLAN, licencja na oprogramowanie do archiwizacji Archiware p5

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPSK-2

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Powstańców Wielkopolskich nr 72

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-111

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.koladynska@spsk2-szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemu NAC wraz z licencjami oraz wdrożeniem, biblioteki LTO wraz z serwerem, rozbudowa istniejącej biblioteki LTO, Kontrolera WLAN, licencja na oprogramowanie do archiwizacji Archiware p5

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f1a555e-903e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527311

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00253898/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.183 NAC - kontrola dostepu dla urządzeń sieciowych

1.2.184 Biblioteka taśmowa LTO wraz napędem oraz taśmami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisany w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/220/131/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2.1 i 2.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48730000-4 - Pakiety oprogramowania zabezpieczającego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2.1 i 2.2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233160-0 - Jednostki pamięci taśmowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany serwer znajduje się na liście kompatybilnych serwerów z posiadanym przez zamawiającego systemem Fujitsu ISM

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowana biblioteka taśmowa posiada funkcjonalność ochrony przed ransomware

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) ZADANIE NR 1: Posiadają doświadczenie w realizacji dostaw podobnych:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy dostawy z wdrożeniem systemu NAC o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda.
b) ZADANIE NR 1: Dysponują lub będą dysponować osobami / sprzętem:
Ze względu na zaawansowane wdrożenie dotyczące krytycznych aplikacji Zamawiającego, wymaga się aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. do wykazania, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
- minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie implementacji środowisk sieciowych i systemowych opartych na posiadanych przez Zamawiającego platformach Microsoft Server, obejmujące instalowanie i konfigurowanie elementów systemów oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania tymi środowiskami i rozwiązywania dotyczących ich problemów, obejmujące administrowanie systemami i obsługę ich użytkowników przy spełnieniu wymagań dla Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub wymagań równoważnych, tj., określonych na nie niższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem);
- minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie definiowania i charakteryzowania najważniejszych technik ataków stosowanych przez hakerów oraz identyfikowania i analizowania podatności na ataki hakerów w organizacji a także w tworzeniu polityki na urządzeniach IDS/IPS dotyczącej wykrywania włamań, spełniającej wymagania dla Certified Ethical Hacker (CEH) lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż CEH, potwierdzone certyfikatem ukończeniem szkolenia Certified Ethical Hacker (CEH) lub innym tożsamym dokumentem (zaświadczeniem);
- minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na posiadanych przez Zamawiającego przełącznikach sieciowych Extreme Networks przy użyciu praktyk spełniających wymagania określone dla Extreme Certified Specialist Campus EXOS lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż ECS Campus EXOS, potwierdzone certyfikatem Extreme Certified Specialist Campus EXOS lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem)
- minimum 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów z infrastrukturą vSphere, przy użyciu praktyk spełniających wymagania określone dla VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż VCP-DCV , potwierdzone certyfikatem VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem)
- minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na posiadanych przez Zamawiającego punktach dostępowych Extreme Networks przy użyciu praktyk spełniających wymagania określone dla ExtremeWireless Cloud Installation and Configuration lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż ExtremeWireless Cloud Installation and Configuration, potwierdzone certyfikatem lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem)
- minimum 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie w z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na posiadanych przez Zamawiającego punktach dostępowych Extreme Networks przy użyciu praktyk spełniających wymagania określone dla Certified Wireless Network Administrator lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż Certified Wireless Network Administrator, potwierdzone certyfikatem lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem)
- minimum 2 osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na oferowanym systemie kontroli dostępu do sieci klasy NAC, wymagany jest certyfikat inżynierski z zakresu konfiguracji i rozwiązywania problemów na oferowanym systemie kontroli dostępu do sieci klasy NAC (zaświadczeniem)
- minimum 1 osobą posiadającą wiedzę i doświadczenie z zakresu tworzenia skryptów i programów w języku Python na posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniu lub systemach operacyjnych. Przy użyciu praktyk spełniających wymagania dla PCAP - Certified Associate in Python Programming lub inne równoważne, tj. określone na nie niższym poziomie jakości niż PCAP - Certified Associate in Python Programming, potwierdzone certyfikatem PCAP - Certified Associate in Python Programming lub innym równoważnym dokumentem (zaświadczeniem).
UWAGA:
Wykonawca może wykazać, że będzie dysponował mniejszą ilością osób niż łączna ilość osób wymieniona powyżej pod warunkiem, że osoby biorące realnie udział we wdrożeniu będą spełniały powyższe wymagania!!!

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: . DO OFERTY
1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert wstępne oświadczenie (zał. 3 i 4 do SWZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia, stanowiące załączniki do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w wymaganym przez zamawiającego zakresie, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego oświadczenia, o których mowa w punkcie B.2.

B. NA WEZWANIE:
1. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania – aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z wymogiem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w niniejszym postępowaniu obejmują:
a) oświadczenie (zał. 5 do SWZ) wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy:
- o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z dnia 2021.02.11), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową
albo
- o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej również „KRS”) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej również „CEIDG”), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (likwidacja, upadłość, układ z wierzycielem, zawieszenie działalności gospodarczej), sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie o aktualności informacji (zał. 6 do SWZ) zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na wezwanie zamawiającego wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania – aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z wymogiem zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w niniejszym postępowaniu obejmują:
d) Wykazu dostaw (zał. 7do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, w tym oświadczenie Wykonawcy - jako spełnianie warunku określonego w pkt. XVII ppkt 1D lit a) SWZ
e) Wykazu osób (zał. 8 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie robót budowlanych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami jako spełnianie warunku określonego w pkt. XVII ppkt 1D lit b) SWZ

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 niniejszej SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się zapis pkt 3 poniżej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 PZP, przewiduje również możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;
2) w przypadku nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;
3) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności dotyczy obniżenia wynagrodzenia;
4) gdy zmiany obowiązujących przepisów prawa będą nakładać na Zamawiającego lub Wykonawcę nowe obowiązki dostosowania realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyznaczonymi normami lub standardami;
3. Okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie są podstawą do zmiany umowy jedynie w przypadku, jeśli nie były znane w dniu składania oferty przez Wykonawcę.
4. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian z pisemnym wnioskiem, zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien być załączony projekt aneksu do umowy wraz z dowodami na okoliczność jakim stopniu powoływana zmiana ma wpływ na wysokość wynagrodzenia.
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego paragrafu jest nieważna.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/spsk2_szczecin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.