eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puławy › SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W PUŁAWACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060170221

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hugona Kołłątaja 1

1.5.2.) Miejscowość: Puławy

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 887-44-93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mospulawy@onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mos.pulawy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1698453d-902d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527039

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00481750/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1698453d-902d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1698453d-902d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Identyfikator (ID) postępowania na
Platformie e-Zamówienia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWEI 2.4.) Identyfikator postępowania Ogłoszenia o zamówieniu.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za
pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i
jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do
komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ
wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w
postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu
korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-
Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy
mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez
formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. Zamawiający zaleca wszelką
komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza komunikację za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: mospulawy@onet.eu (nie dotyczy składania ofert- patrz rozdział XII i XIII SWZ).
Pozostałe wymagania w zakresie komunikacji zostały wskazane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy mięsa , produktów mięsnych i wędlin do stołówki

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15131500-0 - Produkty drobiowe

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia , na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium (w%)
Cena (A) 60 %
Termin płatności (B) 40 %
1) W zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru:
oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej
A = liczba otrzymanych punktów
Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie oferta może otrzymać 60 punktów w ramach tego kryterium.
2) W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury
Wartość w punktach
Termin płatności: do 7 dni 0 pkt
Termin płatności: do 14 dni 20 pkt
Termin płatności: do 21 dni 30 pkt
Termin płatności: do 30 dni 40 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Maksymalnie oferta może otrzymać 40 punktów w ramach tego kryterium.
2. Sposób oceny ofert (łączna punktacja) dla oferowanej części zamówienia:
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert, o których mowa w ust. 1 dla danej części zamówienia. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty na zasadach określonych w ustawie.
3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o
których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. W przypadkach określonych w ustawie zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy mleka i przetworów mlecznych do stołówki

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15540000-5 - Produkty serowarskie

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia , na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium (w%)
Cena (A) 60 %
Termin płatności (B) 40 %
1) W zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru:
oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej
A = liczba otrzymanych punktów
Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie oferta może otrzymać 60 punktów w ramach tego kryterium.
2) W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury
Wartość w punktach
Termin płatności: do 7 dni 0 pkt
Termin płatności: do 14 dni 20 pkt
Termin płatności: do 21 dni 30 pkt
Termin płatności: do 30 dni 40 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Maksymalnie oferta może otrzymać 40 punktów w ramach tego kryterium.
2. Sposób oceny ofert (łączna punktacja) dla oferowanej części zamówienia:
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert, o których mowa w ust. 1 dla danej części zamówienia. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty na zasadach określonych w ustawie.
3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o
których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. W przypadkach określonych w ustawie zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy ryb i ryb przetworzonych do stołówki

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia , na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium (w%)
Cena (A) 60 %
Termin płatności (B) 40 %
1) W zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru:
oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej
A = liczba otrzymanych punktów
Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie oferta może otrzymać 60 punktów w ramach tego kryterium.
2) W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury
Wartość w punktach
Termin płatności: do 7 dni 0 pkt
Termin płatności: do 14 dni 20 pkt
Termin płatności: do 21 dni 30 pkt
Termin płatności: do 30 dni 40 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Maksymalnie oferta może otrzymać 40 punktów w ramach tego kryterium.
2. Sposób oceny ofert (łączna punktacja) dla oferowanej części zamówienia:
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert, o których mowa w ust. 1 dla danej części zamówienia. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty na zasadach określonych w ustawie.
3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o
których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. W przypadkach określonych w ustawie zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy ziemniaków, warzyw korzeniowych i bulwiastych i warzyw liściastych oraz owoców południowych i krajowych do stołówki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221100-7 - Warzywa korzeniowe i bulwiaste

03212100-1 - Ziemniaki

03221300-9 - Warzywa liściaste

03222110-7 - Owoce tropikalne

03222300-6 - Owoce inne niż tropikalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia , na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium (w%)
Cena (A) 60 %
Termin płatności (B) 40 %
1) W zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru:
oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej
A = liczba otrzymanych punktów
Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie oferta może otrzymać 60 punktów w ramach tego kryterium.
2) W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury
Wartość w punktach
Termin płatności: do 7 dni 0 pkt
Termin płatności: do 14 dni 20 pkt
Termin płatności: do 21 dni 30 pkt
Termin płatności: do 30 dni 40 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Maksymalnie oferta może otrzymać 40 punktów w ramach tego kryterium.
2. Sposób oceny ofert (łączna punktacja) dla oferowanej części zamówienia:
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert, o których mowa w ust. 1 dla danej części zamówienia. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty na zasadach określonych w ustawie.
3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o
których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. W przypadkach określonych w ustawie zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich na stołówkę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia , na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium (w%)
Cena (A) 60 %
Termin płatności (B) 40 %
1) W zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru:
oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej
A = liczba otrzymanych punktów
Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie oferta może otrzymać 60 punktów w ramach tego kryterium.
2) W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury
Wartość w punktach
Termin płatności: do 7 dni 0 pkt
Termin płatności: do 14 dni 20 pkt
Termin płatności: do 21 dni 30 pkt
Termin płatności: do 30 dni 40 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Maksymalnie oferta może otrzymać 40 punktów w ramach tego kryterium.
2. Sposób oceny ofert (łączna punktacja) dla oferowanej części zamówienia:
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert, o których mowa w ust. 1 dla danej części zamówienia. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty na zasadach określonych w ustawie.
3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o
których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. W przypadkach określonych w ustawie zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy różnych produktów spożywczych i jaj do stołówki

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15411200-4 - Olej spożywczy

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15331170-9 - Warzywa mrożone

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia , na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium (w%)
Cena (A) 60 %
Termin płatności (B) 40 %
1) W zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru:
oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej
A = liczba otrzymanych punktów
Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie oferta może otrzymać 60 punktów w ramach tego kryterium.
2) W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury
Wartość w punktach
Termin płatności: do 7 dni 0 pkt
Termin płatności: do 14 dni 20 pkt
Termin płatności: do 21 dni 30 pkt
Termin płatności: do 30 dni 40 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Maksymalnie oferta może otrzymać 40 punktów w ramach tego kryterium.
2. Sposób oceny ofert (łączna punktacja) dla oferowanej części zamówienia:
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert, o których mowa w ust. 1 dla danej części zamówienia. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty na zasadach określonych w ustawie.
3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o
których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. W przypadkach określonych w ustawie zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawy świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich do stołówki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone dla oferowanej części zamówienia , na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium oceny ofert Waga kryterium (w%)
Cena (A) 60 %
Termin płatności (B) 40 %
1) W zakresie kryterium „Cena” (A) będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego
wzoru:
oferta z najniższą ceną ( spośród ofert nie odrzuconych)
A = ------------------------------------------------------------------------------- x 60
cena oferty ocenianej
A = liczba otrzymanych punktów
Obliczenia ceny dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalnie oferta może otrzymać 60 punktów w ramach tego kryterium.
2) W zakresie kryterium „Termin płatności” (B) Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie oświadczenia Wykonawcy
zawartego w formularzu ofertowym, w następujący sposób:
Termin płatności wyrażony w dniach liczony od dnia wystawienia faktury
Wartość w punktach
Termin płatności: do 7 dni 0 pkt
Termin płatności: do 14 dni 20 pkt
Termin płatności: do 21 dni 30 pkt
Termin płatności: do 30 dni 40 pkt
[Uwaga!] Minimalny termin płatności wynosi 7 dni od dnia wystawienia faktury.
Maksymalnie oferta może otrzymać 40 punktów w ramach tego kryterium.
2. Sposób oceny ofert (łączna punktacja) dla oferowanej części zamówienia:
Łączna ocena oferty obliczona zostanie w oparciu o wzór: OF = A + B
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów
oceny ofert, o których mowa w ust. 1 dla danej części zamówienia. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w
ramach poszczególnych kryteriów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana
liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Oferta może uzyskać maksymalnie 100
punktów. Zamawiający poinformuje o wyborze oferty na zasadach określonych w ustawie.
3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o
których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. W przypadkach określonych w ustawie zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Jeżeli w imieniu wykonawcy
działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów -dołączyć wymagany odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy
rejestr, zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu
pierwszym, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w zał. Nr 3a do
SWZ, składa każdy z wykonawców. Pozostałe wymagania w tym zakresie zostały wskazane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 9 i 12 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1698453d-902d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Punkt 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: sukcesywnie od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r.
Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835 ze zm.). Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.). Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o SWZ należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.