eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa i montaż kotła gazowego w W-MCChP w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż kotła gazowego w W-MCChP w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295739

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 78

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-357

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 895322966

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alis@pulmonologia.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pulmonologia.olsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż kotła gazowego w W-MCChP w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60cd9319-7ca4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526980

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478715

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP.242.59.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kondensacyjnego kotła gazowego na rzecz W-MCChP w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 78, połączona z demontażem kotła funkcjonującego obecnie w siedzibie Zamawiającego.
2. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych niezbędnych do wymiany kotła istniejącego na nowy, a w szczególności:
1) demontaż istniejącego kotła gazowego,
2) dostawa, montaż i instalacja nowego kotła gazowego wraz z osprzętem,
3) dostosowanie istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych do nowego kotła,
4) dostosowanie istniejącej automatyki do nowego kotła,
5) dostosowanie istniejącego systemu kominowego do nowego kotła,
6) wykonanie robót budowlanych niezbędnych do demontażu i montażu obydwu kotłów,
7) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
8) złożenie kompletnego wniosku do UDT w celu uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń,
9) uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację zamontowanych urządzeń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44621200-1 - Kotły grzewcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 799500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Costa Eco Energy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393984881

7.3.3) Ulica: ul. Cementowa 3A

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-429

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209100 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.