eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. Rozbudowa dw nr 579 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 22+600 do km ok. 24+400 na terenie gm. Błonie i gm. Leszno"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. Rozbudowa dw nr 579 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 22+600 do km ok. 24+400 na terenie gm. Błonie i gm. Leszno”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zad.pn. Rozbudowa dw nr 579 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 22+600 do km ok. 24+400 na terenie gm. Błonie i gm. Leszno”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-110d843e-6f27-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526969

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032951/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.75 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 22+600 do km 24+400

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00455728

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 258/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 22+600 do km ok. 24+400 na terenie gminy Błonie i gminy Leszno.
W skład dokumentacji wchodzić winny następujące opracowania:
1.1. Dokumentacja geotechniczna i geologiczna
1.2. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
1.4. Dokumenty do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
1.5. Projekt budowlany
1.6. Projekt rozbiórki
1.7. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości
1.8. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.9. Załączniki do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej
1.10. Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej
1.11. Projekt wykonawczy
1.12. Specyfikacje techniczne
1.13. Kosztorys inwestorski
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Specyfikacjach Technicznych (Część III SWZ).
3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 334560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 462726,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 334560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Projektów NEOTRANS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657 22 14 550

7.3.3) Ulica: ul. Wileńska 2

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-411

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 334560,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.