eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rudolfa Weigla 12

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-114

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@hirszfeld.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iitd.pan.wroc.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

naukowa

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Supra Brokers

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 021916234

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Aleja Śląska 1

1.11.4.) Miejscowość: Wrocław

1.11.5.) Kod pocztowy: 54-118

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.11.9.) Numer telefonu: 717770400

1.11.10.) Numer faksu: 717770455

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: centrala@suprabrokers.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: centrala@suprabrokers.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN PRACOWNIKÓW INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA PAN WE WROCŁAWIU.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbbc1586-8ebb-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526926

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://hirszfeld.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Przez pojęcie Wykonawcy należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 30 ustawy).
Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia i struktura zawodowo-wiekowa pracowników Zamawiającego.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://hirszfeld.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego: Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu
elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir
SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://hirszfeld.ezamawiajacy.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych składających w imieniu wykonawcy ofertę, pełnomocników, osób reprezentujących wykonawcę oraz osób prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 RODO informujemy:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego.
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę są Zamawiający oraz broker Zamawiającego przygotowujący i przeprowadzający postępowanie – Supra Brokers S.A z siedzibą we Wrocławiu a także podmioty uczestniczące w postępowaniu na platformazakupowa.pl
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław (dalej IITD PAN) jest Pani Ewa Więcław, kontakt: ewiec@hirszfeld.pl , tel. (71) 370 99 40
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Panu/Pani w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie opieki medycznej pracowników oraz członków rodzin pracowników Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
2. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia opieki medycznej.
3. W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.
4. Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej
Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia usług ubezpieczeniowych, tj. od 01.03.2024 r. z możliwością przedłużenia na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, zgodnie z Rozdziałem XI SWZ – Prawo opcji.
Ubezpieczający zastrzega, że umowę grupowej usługi medycznej zawrze jedynie z wyłonionym w drodze niniejszego postępowania Towarzystwem Ubezpieczeń oraz nie będzie dokonywał potrąceń z wynagrodzenia za pracę i przekazywał składek na ubezpieczenie na rzecz innych podmiotów, w tym Towarzystw Ubezpieczeń i innych pośredników ubezpieczeniowych, niż Towarzystwo wyłonione w trybie niniejszego postępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Ubezpieczający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na przedłużeniu umowy na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia, na takich samych warunkach, jak zawarta wcześniej umowa.
2. Skorzystanie z prawa opcji stanowi uprawnienie Ubezpieczającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.
3. W ramach realizacji prawa opcji zastosowanie będą miały składki jednostkowe za poszczególne Warianty i Pakiety ubezpieczenia przedstawione przez Ubezpieczyciela
w złożonej przez niego ofercie.
4. Wykonawca w terminie co najmniej 4 miesięcy przed końcem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia może pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, jeśli wskaźnik szkodowości będzie wyższy niż 80%. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z oświadczenia o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wraz z raportem z przebiegu szkodowości.
5. Zamawiający w terminie co najmniej 3 miesięcy przed końcem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia może pisemnie oświadczyć o braku zgody na przedłużenie na kolejny okres ubezpieczenia.
6. Brak przekazania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającemu oraz przez Zamawiającego Wykonawcy, w wyżej wymienionych terminach, oznacza automatyczne przedłużenie zamówienia na kolejny 12-miesięczny okres, w tym przypadku umowa będzie trwać maksymalnie do 24 miesięcy.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 i 5 wymagają złożenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-03-01 do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Instytutu Immunologii i Terapii. Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 10% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób punktowania ofert według następujących wag: A. cena 80%B. warunki ubezpieczenia 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, czyli posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
2) spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt. 3 w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
3) spełniający warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt. 4 w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi (umowy) grupowej opieki medycznej pracowników, dla dwóch różnych podmiotów, z których każda obejmuje ochroną ubezpieczeniową minimum 150 osób.
4) wobec których nie zachodzą przesłanki skutkujące wykluczeniem z postępowania określone w art. 108 ust. 1 ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność po wejściu w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

2) wykaz dwóch wykonanych lub wykonywanych usług ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników dla dwóch różnych podmiotów, obejmujących ochroną minimum 150 osób każda, wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 6) wraz z referencjami wystawionymi nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzającymi, że usługi wykonano lub wykonuje się w sposób należyty. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać referencji może złożyć na tą okoliczność oświadczenie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy: Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 58 ustawy.1) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2) Każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.3) Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.4) Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.5) Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między Wykonawcami regulują przepisy kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://hirszfeld.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.
II. Część SWZ objęta poufnością może zostać udostępniona wyłącznie Wykonawcom na podstawie złożonego wniosku. Powyższą klauzulą poufności objęte są szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia i struktura zawodowo-wiekowa pracowników Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.