eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w TczewieOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Tczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotatczewa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b203d61a-9016-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039299/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo - basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie ofert, wszelkich oświadczeń, dokumentów, wniosków, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznych, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew.
2. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatów: a) .zip, b) .7Z. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest dostępny na platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, 7. Ofertę wraz z załącznikami, w tym podmiotowymi środkami dowodowymi, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Tczew, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Tczewie możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Tczewie - Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Aktywny Tczew - przebudowa i modernizacja obiektu sportowo-basenowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie” nr referencyjny BZP.271.3.36.2023, prowadzonym w trybie zamówienia podstawowego,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy,
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym,
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.3.36.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji i zagospodarowania terenu wokół obiektu sportowo-basenowego Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji położonego przy ul. Wojska Polskiego 28a w Tczewie, na działce nr 504/2, obręb 6,
2) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych,
3) pełnienie nadzoru autorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 161 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy i/lub przebudowy i/lub remontu obiektu krytej pływalni/krytego basenu/aquaparku/parku wodnego wraz z instalacją technologii uzdatniania wody basenowej
Za „dokumentację projektową” Zamawiający uzna dokumentację, której zakres minimalny określony został w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego lub § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. obejmującą minimum projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót).
Za budowę/przebudowę/remont Zamawiający uzna budowę/przebudowę/remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).
Za „dokumentację wielobranżową ” Zamawiający uzna dokumentację obejmującą minimum trzy branże, w tym branżę konstrukcyjno-budowlaną.
b) do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe przy sporządzeniu minimum jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub remont obiektu krytej pływalni/krytego basenu/aquaparku/parku wodnego wraz z instalacją technologii uzdatniania wody basenowej na stanowisku projektanta lub sprawdzającego dokumentację branży architektonicznej;
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe przy sporządzeniu minimum jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub remont obiektu krytej pływalni/krytego basenu/aquaparku/parku wodnego wraz z instalacją technologii uzdatniania wody basenowej na stanowisku projektanta lub sprawdzającego dokumentację branży konstrukcyjnej;
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą doświadczenie zawodowe przy sporządzeniu minimum jednej dokumentacji projektowej obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub remont obiektu krytej pływalni/krytego basenu/aquaparku/parku wodnegowraz z instalacją technologii uzdatniania wody basenowej na stanowisku projektanta lub sprawdzającego dokumentację branży sanitarnej;
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów;
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę w/w funkcji celem potwierdzenia spełniania powyższego warunku.
Przez uprawnienia budowlane do projektowania należy rozumieć uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831). Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W odniesieniu do braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego;
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 1 Wykonawca złoży oświadczenie, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497
z późn. zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;
b) dowody określające czy usługi, o których mowa lit. a zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie w branży określonej w pkt 5.1.2.4 lit. b SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 6.1, 6.4.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które
powinno dokładnie określać zakres umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach:
1) zmiany warunków oraz uzgodnień, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, które są konieczne dla prawidłowej realizacji zadania lub są korzystne dla Zamawiającego;
2) zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego;
3) zmiany uwarunkowań prawnych i faktycznych realizacji umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich;
4) zmiany przewidzianego sposobu płatności, w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych;
5) zmiany przewidzianego sposobu płatności, w przypadku zdarzeń spowodowanych działaniem osób trzecich;
6) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa wskazanego w ofercie, z zastrzeżeniem spełnienia warunków opisanych w SWZ i umowie;
7) zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym elementy ceny netto nie ulegną zmianie;
8) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych przez siłę wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;
9) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy - skutkujące koniecznością zmian i uzupełnienia dokumentacji projektowych lub innych dokumentów niż dokumentacje projektowe;
10) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
11) zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy (w tym również jej poszczególnych etapów) w przypadku:
a) zaistnienia siły wyższej;
b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji inwestycji i przedmiotu Umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich;
c) opóźnień wynikających z prowadzonych postępowań administracyjnych, dla których wnioskodawcą jest Wykonawca (z upoważnienia Zamawiającego),
w takim zakresie w jakim nie wynika to z zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy;
d) działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych, jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub Zamawiającego;
e) wydłużających się procedur uzgadniania dokumentacji, tj. trwających powyżej 21 dni lub, gdy przepis prawa szczególnego/ogólne wytyczne gestora sieci itp. wskazują max. termin wydania uzgodnienia;
f) gdy roboty budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej zostały rozpoczęte, ale jeszcze nie zakończone
w terminie pełnienia nadzoru autorskiego, określonym w § 4 ust. 7 Umowy – termin pełnienia nadzoru autorskiego może ulec wydłużeniu stosownie do przewidywanego terminu zakończenia robót budowlanych.
3. Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie Strony aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.
5. Warunki wprowadzenia powyższych zmian zostały przewidziane w § 12 Projektowanych Postanowień Umowy w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/tczew

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.