eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcbork › Świadczenie usług restauracyjnych polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych - jednodaniowych na terenie miasta WięcborkOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług restauracyjnych polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych na terenie miasta Więcbork

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092363076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 22a

1.5.2.) Miejscowość: Więcbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 523895350

1.5.8.) Numer faksu: 523895351

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mgopswiecbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgopswiecbork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług restauracyjnych polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych na terenie miasta Więcbork

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8182bd19-9026-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041254/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych - jednodaniowych na terenie miasta Więcbork

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8182bd19-9026-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej Zamawiającego: sekretariat@mgopswiecbork.pl – z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu Platformy e-Zamówienia. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty i załączniki składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” jako załączniki. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 3. Strona internetowa Zamawiającego: https://mgopswiecbork.bip.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1, Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej http://ezamowienia.gov.pl/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 2. Zamawiający nie posługuje się interaktywnym formularzem oferty przewidzianym przez Platformę e-Zamówienia. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 3. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta i załączniki składane wraz z ofertą) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” jako załączniki. 4. Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@mgopswiecbork.pl - pojemność jednej wiadomości na skrzynce - do 20 MB. W tytule email należy wpisać numer ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). Wiadomości przekazywane drogą elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr ogłoszenia lub ID postępowania oraz dane identyfikujące Wykonawcę. 5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania na Platformie e-Zamówienia. 5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postepowań ma Platformie e-Zamówienia w zakładce „Przeglądaj postepowania/konkursy”. 6. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Zamawiający zaleca użycie następujących formatów danych: .doc .docx .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, tel. 52 3895350, e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork (pokój nr 34), tel. 52 3895354, e-mail: iod@mgopswiecbork.pl
3. Cel przetwarzania danych: prowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych na terenie miasta Więcbork, dziennie dla ok. 33 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. o numerze DAO.271.2.2.2023 prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu* do danych osobowych dotyczących w/w osoby, ich sprostowania, uzupełniania** oraz ograniczenia przetwarzania***.
6. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do usunięcia, przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień Publicznych, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z w/w ustawy.
*Wyjaśnienie: w przypadku gdy realizacja żądania dostępu do danych wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może wymagać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania.
**Wyjaśnienie: skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***Wyjaśnienie: wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żadania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAO.271.2.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług restauracyjnych, polegających na przygotowaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych – jednodaniowych na terenie miasta Więcbork, dziennie dla ok. 33 klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od 15 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-15 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spełniony jeżeli:
a) wykonawca wykaże, że dysponuje lokalem z salą jadalną na terenie miasta Więcborka, dysponującą minimum 15 miejscami siedzącymi (przy stoliku), posiadającą bezpłatny dostęp do pomieszczenia z WC i umywalką. Sala musi być dopuszczona na mocy decyzji właściwego organu do prowadzenia działalności gastronomicznej (zbiorowe żywienie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wypełnione i podpisane oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo podpisane oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opis lokalu będącego w dyspozycji Wykonawcy, w którym wydawane będą posiłki - załącznik nr 5 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski” widocznej w podglądzie postepowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.