eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni-II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni-II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675557

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-382

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wydz.inwestycji@gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.gdynia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni-II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb207eb7-8f8d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023486/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji "Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami...."

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/public/postepowanie?postepowanie=57773463

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia. Postępowanie znajduje się pod nr EZP 69/23.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem Platformy Portal SmartPZP, która jest dostępna pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia
Szczegóły wymagań technicznych i organizacyjnych zostały opisane w rozdziale VII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP nr 69/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni"-II postępowanie
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
Zadanie 1 – opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni" wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzenia robót budowlanych;
Zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych,
Zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,
Zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 462 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
A. posiadania doświadczenia w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia, t.j. dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego* dotyczące budowy dróg o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda z usług, dla których w tym okresie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
* UWAGA: „sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego” tzn. doprowadzenie do uzyskania Protokołu odbioru dokumentacji lub równoważnego dokumentu.
B. dysponowania osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:
1) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej trzech dokumentacji projektowych (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczących budowy lub przebudowy drogi publicznej klasy min. L na terenie miejskim o długości min. 500 m wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia,
2) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej trzech dokumentacji projektowych (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczących projektu zagospodarowania terenu dla drogi publicznej klasy min. L na terenie miejskim o długości min. 500 m wraz z obiektami małej architektury lub placu miejskiego o powierzchni min. 0,5 ha wraz z obiektami małej architektury,
3) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 3 lata, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczących budowy lub przebudowy sieci trakcyjnej i zasilania trakcyjnego,
4) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 3 lata, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 3 lata, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach, z zastrzeżeniem osób wskazanych w pkt 3) i 5). Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dysponował 1 osobą posiadającą równocześnie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 334) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: I. Z ofertą: oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.2 SWZ (jeżeli dotyczy).
II. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ:
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wskazanych przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
III. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji, gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, wymienione w pkt 10.2.2.2 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Z ofertą: Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).
II. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w pkt 8.1.2.1.A SWZ, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie je st w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku powołania się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami; wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku określonego w pkt 8.1.2.1.B SWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5a do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/Oświadczenia składające się na ofertę:
1. Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ;
2. Formularz Cenowy, stanowiący załącznik nr 2a do SWZ;
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ;
4. Oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu waru ów udziału w postępowaniu,stanowiące załącznik nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy);
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.2.3 SWZ, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ(jeżeli dotyczy);
6 . Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
7. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy;
b) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty;
c) Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
d) Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby p osiadającej uprawnienia notariusza.
8. Dowód wniesienia wadium. Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Informacje dotyczące wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100).
2. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2023 poz. 462).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z rozdziałem XI SWZ. Odnośnie wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - pkt 18.8 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w okolicznościach przewidzianych ustawą Pzp a także zmian przewidzianych w Projektowanych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Portal SmartPZP: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia, EZP 69/23

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Informacja do punktu 2.3.) ogłoszenia:
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków, Zamawiający podaje pełną nazwę zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo
– kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.:"Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni-II postępowanie.
II. Informacja do punktu 4.2.10.) ogłoszenia:
1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia podlegające ocenie.
Ocenie podlega okres wykonania Zadania 1 przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z kompletem uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 58 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac dłuższym niż 58 tygodni podlegają odrzuceniu.
2. Wymagane terminy opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia.
a) W zakresie Zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia tj. uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych, projekty docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projekt odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w terminie o 8 tygodni dłuższym od terminu wskazanego przez Wykonawcę zgodnie z pkt 1 powyżej.
b) W zakresie Zadania 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:
1) opracowanie mapy do celów projektowych oraz wznowienie granic i dostarczenie protokołu wznowienia granic potwierdzonego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK) – w terminie określonym w pkt 1,
2) podział geodezyjny działek objętych liniami rozgraniczającymi pas drogowy i dostarczenie Zamawiającemu projektów podziału z potwierdzeniem ODGiK wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego– w terminie określonym w pkt 1,
3) okazanie i nietrwała stabilizacja nowych znaków granicznych – w terminie 4 tygodni od daty przekazania przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
c) W zakresie Zadania 3 przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania Zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego dla Zadania 1.
d) W zakresie Zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru
końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego, lecz nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo – odbiorczego dla Zadania 1.
III. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach określonych w:
1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.