eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w I kwartale 2024r. dla Domu Pomocy Społecznej w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w I kwartale 2024r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWIERCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000686470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RZEMIESLNICZA

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/6721573

1.5.8.) Numer faksu: 32/6722256

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps.zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dps.zawiercie.powiat.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6492318342

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Parkowa 2

1.11.4.) Miejscowość: Zawiercie

1.11.5.) Kod pocztowy: 42-400

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.11.9.) Numer telefonu: +48 326710765

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.cuw-zawiercie.4bip.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich w I kwartale 2024r. dla Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-934bf76e-8f7c-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047271/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu w I kwartale 2024r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/853797

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy zakupowej pod Profilem Nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie (dalej: Platforma).
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/853797;
Ilekroć w SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć Platformę. Na Platformie, Zamawiający bezpłatnie, w pełnym, bezpośrednim i nieograniczonym dostępie będzie prowadzić postępowanie, a także udostępniać zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Aneta Leśniak, adres e-mail: alesniak@cuw-zawiercie.pl, tel.: 32 67 107 65 wew. 82.
2.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: SRZP261-0056/23.
3.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.
4.Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.W Rozdziale XI ust. 7 SWZ Zamawiający zamieścił wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
7.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu. Zamawiający zaleca wykorzystanie załączników dołączonych do SWZ.
9.Ofertę (dok. wym. w Rozdz. XII ust. 3) oraz dok. wym. w Rozdz. XII ust. 4 SWZ, składa się pod rygorem nieważności: w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej (cyfrowej) opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zaleca się aby w procesie składania oferty na platformie zakupowej, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca złożył bezpośrednio na dokumencie, który następnie zostanie przesłany do systemu.
10.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z aktualnymi wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul.Parkowa 2 , reprezentowane przez Dyrektora.
2/ administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@cuwzawiercie.pl.
3/ Dane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza i z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania publicznego będą przekazane do Współadministratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo do wglądu lub kontroli, jak również osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
4/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 PZP.
5/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP.
6/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
8/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
9/ posiada Pani/Pan:
a/ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b/ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c/ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d/ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
Nie przysługuje Pani/Panu:
a/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b/ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c/ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRZP261-0056/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mleka i wyrobów mleczarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.
2.Szczegółowy rodzaj asortymentu oraz zakres zamówienia został określony w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Ilości poszczególnych towarów podane w tym formularzu są ilościami przewidywanymi przez Zamawiającego, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od bieżących potrzeb przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych i do wysokości kwoty przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz prawo do możliwości ograniczenia zamówienia maksymalnie o 20 % jego zakresu.
3.Towary objęte zamówieniem oraz sposób ich dostarczenia Zamawiającemu muszą być zgodne z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, Formularza asortymentowo-cenowego, obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia normami i atestami oraz przepisami prawa.
4.Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego: ul. Rzemieślnicza 9, 42-400 Zawiercie.
5.Realizacja zamówienia musi być zgodna z wdrożonymi i stosowanymi w zakładzie Wykonawcy zasadami systemu HACCP.
6.Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zamówień określających min. ilość, asortyment towaru i termin dostawy. Zamówienia będą składane przez przedstawicieli Zamawiającego w uzgodniony wcześniej sposób: telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście.
7.Zamawiający wymaga, aby realizacja dostaw następowała w dni robocze, sześć razy w tygodniu.
8.Wykonawca zapewni dostawy w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w godzinach 07:00-08:00 rano. W przypadku, gdy termin dostawy wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, dostawa zostanie realizowana w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień.
9.Za moment dostawy będzie uważało się dostarczenie zamówionego towaru do magazynu żywnościowego Zamawiającego. Każdorazowo przez przedstawiciela Zamawiającego będzie dokonywany odbiór ilościowy i jakościowy towaru.
10.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11.Wykonawca na każde pisemne żądanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedstawi (jeżeli dotyczy):
a)Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla środka transportu, która zezwala na przewóz mleka i wyrobów mleczarskich,
b)aktualne orzeczenie lekarskie z badania do celów sanitarno epidemiologicznych osoby dostarczającej towar.
12.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania towaru:
a)pierwszego gatunku, dopuszczonego do obrotu zgodnie z obowiązującymi wymogami, normami i atestami,
b)świeżego, czystego, nie uszkodzonego, bez obcych zapachów,
c)o gramaturze zgodnej z umową i zamówieniem,
d)w ilości zgodnej z zamówieniem.
11.Opakowania towarów powinny umożliwiać ich identyfikację zgodnie z dokumentem handlowym.
12.Wykonawca zapewni opakowanie towarów:
a)zgodne z wytycznymi sanitarnymi,
b)czyste, chroniące przed utratą właściwości spożywczych i walorów smakowych,
c)zabezpieczające przez zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie transportu.
Jeżeli wymaga tego specyfika towaru, Wykonawca dostarczy go w dodatkowym opakowaniu o cechach jak w zdaniu pierwszym.
13.Opakowania producentów dostarczonych towarów:
a)nie mogą wykazywać oznak naruszenia fabrycznego zamknięcia, uszkodzenia lub zabrudzenia,
b)muszą posiadać nadrukowaną informację, co najmniej o nazwie środka spożywczego, informację dotyczącą producenta, dacie przydatności do spożycia.
14.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Projektowanych postanowieniach przyszłej umowy w sprawie zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ).
15.Podział zamówienia na części: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części, tym samym nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, o których mowa w art. 91 ustawy PZP.
1)Powód niedokonania podziału zamówienia na części: Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na jednorodny charakter zamówienia oraz asortymentu stanowiącego jego przedmiot. Powierzenie zamówienia jednemu Wykonawcy daje możliwość wypracowania sprawnej współpracy stron bez konieczności angażowania przez Zamawiającego dodatkowych zasobów personalnych do koordynacji realizowanego zadania, nie generując jednocześnie dalszych kosztów.
2)Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem wspólnej oferty.
16.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
17.Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta podlegać będzie odrzuceniu.
18.Elektromobilność: Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania aktualnych wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz zapewnienia udziału pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w liczbie wynikającej
z powyższej ustawy. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dostosowaniu floty pojazdów samochodowych użytkowanych przy wykonywaniu umowy do wymagań z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (o ile będą zachodzić okoliczności wynikające z przepisów tej ustawy) lub oświadczenie,
z którego wynika, że używana do realizacji zamówienia liczba pojazdów samochodowych nie wymaga zastosowania pojazdów samochodowych elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w formie określonej w Projektowanych postanowieniach przyszłej umowy w sprawie zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ). Powyższe oświadczenie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć w każdym przypadku konieczności aktualizacji informacji przekazanych Zamawiającemu w oświadczeniu wstępnym (przed podpisaniem umowy).
19.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15512000-0 - Śmietana

15530000-2 - Masło

15551300-8 - Jogurt

15551500-0 - Maślanka

15431100-9 - Margaryna

15542100-0 - Ser twarogowy

15550000-8 - Klasyfikowane produkty mleczarskie

15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium „CENA OFERTOWA” (C) o wadze 100 %.
2.Podstawą przyznania punktów w kryterium „CENA OFERTOWA” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) wynikająca wprost z podsumowania dokonanego na podstawie Formularza asortymentowo-cenowego (Załącznik nr 3 do SWZ).
3.Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium „CENA OFERTOWA”, tj. przedstawiająca najniższą cenę, otrzyma maksymalną ilość 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona według następującego wzoru zaprezentowanego w Rozdz. XVIII SWZ.
4.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
5.Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki, z wyjątkiem takiej sytuacji, w której po dokonaniu zaokrąglenia punktacji dwie lub więcej ofert uzyska sto punktów. W takim przypadku punktacja ofert zostanie podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku bez dokonywania zaokrągleń.
6.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
7.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym w zakresie zaoferowanej ceny.
8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
9.Wobec ustalonych standardów jakościowych odnoszących się do głównych elementów składających się na przedmiot niniejszego zamówienia, które zostały wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 3 do SWZ), Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kryterium ceny o wadze przekraczającej 60 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia:
1)na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ);
b)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na Ofertę składa się:
1)Formularz ofertowy - sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ
2)Formularz asortymentowo-cenowy (stanowiący integralną część oferty) - Załącznik nr 3 do SWZ.
Uwaga: Formularz ofertowy oraz Formularz asortymentowo-cenowy nie podlegają uzupełnieniu.
Ponadto do udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć:
1)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 PZP – odpowiednio w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdz. IX ust. 1 SWZ, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca / Wykonawca występujący wspólnie - nie podlega wykluczeniu z postępowania (Oświadczenie należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ),
2)jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo (lub inny stosowny dokument) w przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa regulująca współpracę Wykonawców - umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej), potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie, winno być załączone do oferty w formie spełniającej wymagania rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania - (Oświadczenie zawarte jest w treści Załącznika nr 4 do SWZ - odpowiednio).
3.Wszelka korespondencja prowadzona będzie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/853797

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:35

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.