eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznymOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Policach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811762713

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tanowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Police

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914328100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@policki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6ad5b29f-902a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526743

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043959/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 "Wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznym"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ad5b29f-902a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt XIII i XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EK.272.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Inwestycja, która obejmuje przeprowadzenie robót drogowych w zakresie przebudowy ulicy Kresowej polegająca na budowie chodnika na działce dr nr 18/24, 1/2, 17/2 do działki nr 17/3 oraz wszelkich koniecznych prac przygotowawczych w tym m.in. usunięcie istniejącego zadrzewienia, wprowadzenie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem ulicznym (doświetleniem przejścia dla pieszych) w ciągu ul. Kresowej na działce dr nr 18/24, a ostatecznie uzupełnienie nasadzeń w linii drogi, będącej przedmiotem inwestycji.
Inwestycja realizowana jest w terenie zabudowanym. Stan docelowy obejmuje przebudowę drogi polegającą na utworzeniu drogi dla pieszych w miejscu istniejącej zatoki postojowej, utworzenie drogi dla pieszych po drugiej stronie ulicy (stanowiący dojście do terenów SOSW na działce nr 17/3 obręb Police 16). W celu zachowania ciągłości ruchu pieszego, niezwykle ważnym elementem jest wprowadzenie przejścia dla pieszych. Ze względu na to, że generowany ruch pieszy będzie dotyczył na tym odcinku głównie osób z niepełnosprawnością ruchową, istotne jest możliwe najlepsze zapewnienie im bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy przekraczaniu jezdni. Jednym z takich elementów jest aktywne przejście dla pieszych z detektorami ruchu, które automatycznie uruchomiać będą lampy ostrzegawcze zainstalowane nad znakami pionowymi, ale również aktywne punktowe elementy „odblaskowe” przed linią P – 10 „przejście dla pieszych”. Dodatkowym elementem dedykowanym do aktywnego przejścia dla pieszych jest dedykowane oświetlenie (tzw. doświetlenie przejść dla pieszych), które sprzężone będzie w osobnym obiegu elektrycznym i włączone do oświetlenia ulicznego na drodze.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia obejmuje dokumentacja projektowa, w tym przedmiary robót w branży drogowej, elektrycznej oraz w zakresie zieleni, stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

77211600-8 - Sadzenie drzew

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż nie posiada wymagalnych zaległości publicznoprawnych w zakresie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności: - Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty drogowe o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda bądź jedną o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z poniżej wymienionych stanowisk:
Kierownik Robót Drogowych:
Wymagane kwalifikacje: uprawnienia drogowe bez ograniczeń, które umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi związanymi z następującymi obiektami budowlanymi drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów oraz drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych oraz przepusty Wymagane doświadczenie zawodowe: pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku kierownika robót drogowych przez okres co najmniej 2 lat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Zaświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie później niż w dniu jego składania i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. zaświadczenie składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę,
4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie później niż w dniu jego składania i nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. zaświadczenie składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez
spółkę cywilną, Wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego
ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Zaświadczenia o niekaralności, wystawiony nie później niż w dniu jego składania i nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy Wykonawców- osób fizycznych składających ofertę)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług i robót drogowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opisanych w rozdz. VIII pkt 2 ppkt. 4 lit. a-b SWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz dokumentów wskazujących osoby skierowane do wykonania zamówienia o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4 lit. c SWZ wraz z dokumentacją potwierdzającą ich wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie- załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy:
1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy
2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy,
w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót stanowiących Przedmiot Umowy
3) w zakresie zmiany wynagrodzenia

3. Strony dopuszczają również możliwość:
1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących Przedmiot Umowy, co do których Wykonawca w ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy;
2) zmian osób o których mowa w § 5 ust.1 umowy, wskazanych przez Wykonawcę, jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności proponowanych osób, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje osób wymienionych w SWZ.


4. Dokonując zmian umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności.
5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 2 mogących
powodować zmianę umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
6. Zmiany umowy w zakresie wskazanym w ust. 1 ppkt. 1 są możliwe wyłącznie w okresie
7. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Niezależnie od postanowień ust. 2 – 4, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, oraz zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy.
9. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, lub zmiany danych teleadresowych nie wymagają zmiany treści umowy, a jedynie pisemnego przekazania informacji o zmianie. Zmiana rachunku bankowego, wobec Wykonawcy będącego płatnikiem podatku VAT, jest możliwa tylko na rachunek bankowy ujawniony w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług oraz umożliwiający płatność w systemie tzw. „Split payment”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.