eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powidz › Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy PowidzOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POWIDZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019444

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 29 Grudnia 24

1.5.2.) Miejscowość: Powidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632776272

1.5.8.) Numer faksu: 632776272

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@powidz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powidz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-520496f6-902b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006151/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Powidz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z p. 29 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z p. 29 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ORG-ZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w tym:
1) odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Powidz – worki i pojemniki o pojemności do 240 l;
2) odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych z Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( zwany PSZOK) zlokalizowanego w m. Ługi na terenie oczyszczalni ścieków
3) wyposażenie właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
4) odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Powidz, z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Powidz – pojemniki o pojemności powyżej 240 l;

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 8 do SWZ zwany dalej SOPZ.
3.3. Pozostałe wymagania co do przedmiotu zamówienia :
1) Wszystkie pojazdy, którymi Wykonawca będzie świadczył usługę, muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, umożliwiających weryfikację tych danych. Dane winny być przechowywane w siedzibie Wykonawcy przez okres 3 lat od dnia ich zapisania.
2) Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie Zamawiającego.
3) Załadunek jak i transport odpadów powinien odbywać się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
4) Utrzymanie standardów sanitarnych oraz standardów ochrony środowiska powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 r., poz. 122), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi ( Dz. U. z 2009r. Nr 104, poz. 868) i postanowieniami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Powidz.

3.4. Wykonawca, zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:
a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
b) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).,
c) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).
e) Załącznikiem nr 9a do SWZ– Regulamin utrzymania czystości i porządku uchwała
f) Załącznikiem nr 9b - UCHWAŁA Nr XXIV/201/21 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena , symbol „C”– 60 %,
2) Termin płatności faktur, symbol „TP”. – 40 %.

17.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cmin
Pc = ------------------------- x 100 x 60%
Co

Gdzie
Pc – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
Cmin – najniższa całkowita cena brutto zaproponowana przez wykonawcę (spośród wszystkich ofert)
Co - całkowita cena brutto zaproponowana przez ocenianego wykonawcę
Liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskana wyniku w postaci liczb,
60% - procentowe znaczenie kryterium Cena (waga kryterium Cena – 60%)

Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium „Cena” wynosi 60.

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie dla przedmiotowego zamówienia.

2) W ramach kryterium: termin płatności faktur:

Ocena ofert w zakresie kryterium „termin płatności faktur” dotyczy umownego terminu płatności za faktury. Wykonawca winien wpisać termin płatności faktur w formularzu ofertowym. Kryterium „termin płatności faktur” posiada wagę 40%. Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium „termin płatności faktur” wynosi 40. Okres termin płatności faktur musi zostać podany w dniach. Minimalny termin płatności faktur wynosi 7 dni, a maksymalny 30 dni. W przypadku podania w formularzu ofertowym okresu terminu płatności faktur krótszego niż 7 dni albo dłuższego niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium (termin płatności faktur) otrzyma maksymalną liczbę punktów, czyli 40. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z poniższym wzorem:
TP
Ptp = ------------------------- x 100 x 40%
TP max


gdzie: Ptp – liczba punktów uzyskana w kryterium termin płatności faktur
TP – termin płatności faktur wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym,
TPmax – najdłuższy okres terminu płatności faktur (spośród wszystkich ofert)
Liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskana wyniku w postaci liczb,
40% - procentowe znaczenie kryterium termin płatności faktur

Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać 40 pkt.

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.


Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 punktów.

17.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.
17.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

1) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r, poz. 1587 ze zm.) w zakresie rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem lub wpis do rejestru BDO,
2) wpis do rejestru działalności regulowanej, tj.: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469)

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu

4) zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje specjalistycznymi jednostkami transportowymi z zainstalowanymi nadajnikami GPS umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych w tym:

1) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
3) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów umożliwiającym odbieranie odpadów z nieruchomości trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny).
oraz dysponuje
4) bazą magazynowo – transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granic gminy Powidz


6.2. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp.
6.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.1. SWZ Wykonawcy powinni spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
6.5. Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale nr 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076, 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy, należącego do tej samej grupy kapitałowej.
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ),
b) Oświadczenie o aktualności oświadczenia wstępnego o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie zezwolenia lub wpis do BDO.


b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz pojazdów, którymi Wykonawca będzie dysponował na czas realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. dokument składają Wykonawcy łącznie.
1. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w art. 94 ustawy pzp wraz z ofertą Wykonawca składa:
a) decyzję w sprawie przyznania statusu wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
b) dokument lub oświadczenie potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 94 Ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta składana samodzielnie przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru - zał. nr 1 do SWZ);
2) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – (wg wzoru – zał. nr 2 do SWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – (wg wzoru – zał. nr 3 do SWZ);
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postepowaniu – zał. nr 4a do SWZ
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli dotyczy (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4b do SWZ);
6) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7) Odpis lub informacja z KRS lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest uprawomocniona do jego reprezentowania;
8) Dokumenty, o których mowa w rozdz. 2 pkt. 11 powyżej, dotyczące spełniania warunku z art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych;
9) załącznik nr 11- oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust 4 ( jeśli dotyczy)

1. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w art. 94 ustawy pzp wraz z ofertą Wykonawca składa:
a) decyzję w sprawie przyznania statusu wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
b) dokument lub oświadczenie potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 94 Ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
e) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;
f) Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.6. ppkt. 1) ust. a) i b) obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
g) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. ppkt 1) i 2) SWZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
h) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku z art. 94 ustawy pzp składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, aby zobowiązywać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
W związku z powyższym do oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, z którego powinien wynikać zakres umocowania.
3) w miejscu na wpisanie Wykonawcy należy wpisać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 16 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powidz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.