eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 1117 O w m. Ziemiełowice".Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1117 O w m. Ziemiełowice”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Namysłowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531421963

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 12A

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 410 36 95

1.5.8.) Numer faksu: 77 410 39 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1117 O w m. Ziemiełowice”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e45dce7f-9020-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526595

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038967/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1117 O w m. Ziemiełowice”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e45dce7f-9020-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dokumentacja niniejszego postępowania została opublikowana na Platformie. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów zwarte są w pkt 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający oraz Starostwo Powiatowe w Namysłowie z siedzibą w Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów. Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@namyslow.pl, lub tradycyjną poczta na adres Zamawiającego lub Starostwa.
2) Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy.
3) Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnieninia niezbędne do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.
4) Źródłem danych jest Wykonawca.
5) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
7) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.
9) Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.
11) Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie: https://namyslow.pl/1/strona-glowna.html (zakładka Ochrona Danych Osobowych RODO).
Więcej informacji w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZM.272.14.2023.AK-G.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
dla zadania „Remont drogi powiatowej nr 1117 O w m. Ziemiełowice”.
2. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę pełnienia inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej oraz w specjalności wodno-melioracyjnej, realizowaną w imieniu i na rzecz zamawiającego, obejmującą obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej nr 1117 O w m. Ziemiełowice gmina Namysłów, na terenie powiatu namysłowskiego, w województwie opolskim.

4. Zakres rzeczowy objęty nadzorem inwestorskim:
1) roboty pomiarowe na długości 1.050,00 mb,
2) roboty rozbiórkowe,
3) remont, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni,
4) regulacja urządzeń obcych,
5) wykonanie warstwy remontowo-wyrównawczej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S w ilości do 50 kg/m2 cm, na odcinku jezdni,
6) wykonanie warstwy profilowej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 2-4cm - na odcinku jezdni na łuku,
7) wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S gr. 4cm, - na odcinku jezdni,
8) wykonanie pobocza z kruszywa kamiennego na szerokości od 0,75 m do 1,00 m,
9) konserwacja rowów przydrożnych,
10) wykonanie regulacji istniejącego krawężnika kamiennego i montaż nowego krawężnika betonowego i osadzenie ich na ławie betonowej,
11) oczyszczenie/wymiana istniejących kratek ściekowych wraz z przykanalikami,
12) wykonanie wymiany ścieku przykrawężnikowego z elementów betonowych prefabrykowanych,
13) wykonanie oznakowania zgodnie z docelową organizacją ruchu.
5. Szczegółowy zakres inwestycji objętej nadzorem inwestorskim, terminy i warunki jej realizacji, projekt umowy z wykonawcą robót, pełna dokumentacja oraz inne dane dotyczące inwestycji zamieszczone są w ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ i innych dokumentach opatrzonych nr IZM.272.12.2023.AK-G. – dokumenty zamówienia zostały zamieszczone na stronach internetowych:
1) na Platformie e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3dda57ff-7ef9-11ee-a60c-9ec5599dddc1.

2) na stronie BIP Zamawiającego: https://bip.namyslow.pl/5243/roboty-budowlane-remont-drogi-powiatowej-nr-1117-o-w-m-ziemielowice.html.

6. Do obowiązków Wykonawcy (inspektora nadzoru inwestorskiego), należeć będzie:
1) przejęcie od Zamawiającego obowiązków nadzoru;
2) sprawdzenie projektów wykonawczych i projektów technicznych, a także sprawdzanie i zatwierdzanie pozostałych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót budowlanych;
3) przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazywaniem placów budowy;
4) kontrola procesu budowy;
5) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów, poprawności stosowanych technologii wykonania, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz zapobieganie stosowania nieprawidłowych technologii wykonania;
7) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru robót budowlanych;
8) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i usunięcia stwierdzonych wad przez Wykonawcę robót oraz dokumentowanie ich przez prowadzenie dokumentacji cyfrowej i fotograficznej;
9) wydawanie Wykonawcy, Podwykonawcom, Kierownikowi budowy lub Kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;
10) monitorowanie terminowości realizacji robót, a w przypadku zagrożenia niedotrzymania terminów wynikających z „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót” powiadamianie pisemnie Zamawiającego.
11) ustalanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym;
12) organizowanie „Narad Budowy” na terenie budowy w zależności od potrzeb, z udziałem Wykonawców robót i przedstawicielem Zamawiającego, Kierownikiem budowy, Kierownikiem robót, oraz sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym Stronom w terminie do 5 dni roboczych po naradzie;
13) nadzorowanie robót w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność Nadzoru na terenie budowy w trakcie realizacji robót (za wyjątkiem przestoju w robotach) gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na wezwanie Kierownika budowy, Kierownika robót lub Zamawiającego;
14) sprawdzanie faktur wystawianych przez Wykonawców robót pod kątem zgodności z zakresem zrealizowanych prac potwierdzonych protokołem odbioru;
15) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych bez domagania się dodatkowej zapłaty;
16) wykonywanie innych działań i czynności nie wymienionych powyżej, a niezbędnych i koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy i zabezpieczenia interesów Zamawiającego;
17) przygotowanie dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru;
18) analiza i zatwierdzanie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności itp.;
19) opiniowania wniosków Wykonawcy umowy o roboty budowlanego o zmianę sposobu wykonania tej umowy w odniesieniu do materiałów lub technologii;
20) przyjęcie od Wykonawcy robót skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej dotyczącej robót, sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji oraz zatwierdzenie;
21) informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót koniecznych dodatkowych lub zamiennych, nie uwzględnionych w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne i zgodne z treścią umowy jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót oraz jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
22) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót m.in. sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych / dodatkowych z uwzględnieniem kalkulacji kosztowych,
23) sporządzanie raportu z czynności nadzoru inwestorskiego.
7. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.
Dodatkowe kody CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z zamówieniem i w następstwie podpisania umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
11. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
12. Miejsce realizacji zamówienia: droga powiatowa nr 1117 O. w m. Ziemiełowice, gmina Namysłów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożenia wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 5.2 niniejszej SWZ, które podlegają analizie i ocenie.
2. W pierwszej kolejności badane będą oświadczenia wstępne (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Do oświadczeń wstępnych wszystkich wykonawców ma zastosowanie art. 128 ustawy.
3. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia wstępnego, jest ono niekompletne lub zawiera błędy, obowiązkiem zamawiającego będzie wezwanie wykonawcy do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający ma także prawo do żądania wyjaśnień treści oświadczeń wstępnych (art. 128 ust. 4 ustawy). Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wstępnego w przewidzianym terminie (wyznaczonym w trybie art. 128 ust. 1 ustawy).
4. W drugiej kolejności dokonywana będzie ocena ofert wszystkich wykonawców.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w niniejszej SWZ.
8. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
9. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, to jest minimum: 1 (jedną) osobą, przewidzianą do realizacji przedmiotowego zamówienia, posiadającą kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
 minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 1.1. do SWZ lub oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z formularzem oferty składa oświadczenie, o którym
mowa w art.125 ust. 1 ustawy, wg załącznika nr 1.1. do SWZ lub wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SWZ.
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ lub Wypełnione i podpisane oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wg załącznika Nr 1.1 do SWZ.
3. Wypełnione i podpisane oświadczenie i zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 1.2 do SWZ (jeśli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeśli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)*.
6. Uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).
7. Dokumenty rejestrowe lub wskazanie w oświadczeniu wykonawcy wg załącznika Nr 1.1 do SWZ albo w oświadczeniu i zobowiązaniu podmiotu udostępniającego zasoby wg załącznika Nr 1.3 do SWZ, skąd Zamawiający może je pobrać samodzielnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie wykonawcy, o którym mowa wyżej w niniejszej SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i wykona elementy przedmiotu zamówienia, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają elementy przedmiotu zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadkach, o których mowa wyżej w pkt. 4 i 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które elementy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej również zalicza się do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Spółka cywilna jest bowiem umową, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej nie tworzy w stosunkach gospodarczych nowego podmiotu, posiadającego osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych. Spółka cywilna nie jest również przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r., poz. 221 z późn. zmianami). W świetle art. 4 ust. 2 z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Umowa spółki cywilnej kreuje zatem wyłącznie, funkcjonujący pomiędzy wspólnikami, stosunek zobowiązaniowy (patrz: wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2003 r., sygn. I CK 201/02).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
2) z powodu działania siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne, zewnętrzne, nie możliwe do przewidzenia i zapobieżenia, niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpienia nie można było uniknąć ani zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności takie zdarzenia jak pożary, powodzie, zalania, huragany, trzęsienia ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki, wojny,
3) z powodu przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, do czasu ukończenia robót budowlanych,
4) z powodu zmian obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność wykonania dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę lub ich pełnienia przez okres dłuższy niż określono w Umowie o czas niezbędny do wykonania takich usług,
5) z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy,
6) z powodu zmian obowiązków Wykonawcy, których wykonanie nie jest możliwe w przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbędny do wykonania takich usług nadzoru inwestorskiego,
7) z powodu rozwiązania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i konieczności dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas niezbędny do zakończenia robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca,
8) z powodu wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w związku z rozwiązaniem umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcą i koniecznością przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót – o czas niezbędny do przeprowadzenia tych czynności,
9) z powodu rozwiązania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca, odpowiednio do terminu obowiązywania umowy o roboty budowlane.
2. Zmiana zakresu obowiązków Wykonawcy w sytuacji:
1) zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obowiązujących Zamawiającego, które weszły w życie po terminie
składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego,
2) konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu, gdy rozwiązana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych, co spowoduje konieczność ponownego wykonania poszczególnych usług przez Wykonawcę,
3) wystąpienia innych okoliczności, w wyniku których powstała konieczność świadczenia dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę, w szczególności w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca.
3. Zmiany terminów i warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, o ile zmiany umowy wpływają na zmiany warunków płatności,
2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia,
3) konieczność zmiany wynagrodzenia wykonawcy w wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT lub w wyniku innych okoliczności uzasadniających zmianę,
4) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Ciąg dalszy w pkt. 18 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl./

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.