eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego
w Starogardzie Gdańskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 30,

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 4070-zamowienia@starogard-gd.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard-gd.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego
w Starogardzie Gdańskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51fcd977-902c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084522/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego wraz z zapewnieniem załóg szybkiego reagowania.w Starogardzie Gdańskim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-51fcd977-902c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy
do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do
zadawania pytań dotyczących w szczególności SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu w celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-
Zamówienia wymagany jest:
Komputer PC,
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD, b. zainstalowany jeden z następujących systemów operacyjnych: MS
Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, c. Zainstalowana jedna z następujących przeglądarek: Chrome 66.0 lub
nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowszaEdge 14.0 i nowsze albo
Tablet/Telefon: a. parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, b. przeglądarka
Chrome 61 lub nowsza.
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji
danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1.1 specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
1.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8
1.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku
formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Dopuszczalne
formaty przesyłanych danych to m.in.: .png, .jpg, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .pdf, .zip,.7zip, .txt,
.xml,.dwg, .pades, .xades, .tar, .7z. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po
zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pkt XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/PZP/SR/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dozoru oraz fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 30 i Kościuszki 13 oraz nowej lokalizacji przy ul. Sobieskiego 6a w Starogardzie Gdańskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-12-31 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 31

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość zmotoryzowanych grup interwencyjnych

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji zmotoryzowanej grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 6

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 złotych.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej 2 usługi polegające na ochronie osób i mienia, co do których:
a) co najmniej jedna realizowana była w budynku użyteczności publicznej (budynek użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z 2022 r. poz.1225 j.t.), z których:
b) wartość każdej wykonanej usługi, zarówno w przypadku umów zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji, musi wynosić minimum 300 000,00 zł brutto,
c) każda wykazana usługa musi być świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej w tym zakresie zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże samodzielne spełnianie tego warunku, (który będzie wykonywał kluczowy zakres usług) tzn. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia kilku Wykonawców.
Uwaga:
 przez jedną usługę Zamawiający rozumie jedną umowę w ramach, której wykonano lub nadal jest wykonywana usługa ochrony obiektów i mienia odpowiadająca postawionemu warunkowi,
 nie dopuszcza się sumowania wartości kilku różnych usług (umów lub np: umowy w której przedmiotem jest usługa ochrony w budynkach użyteczności publicznej i usługa sprzątania lub ochrony magazynów, budów, hal, parkingów i.t.p.) w celu osiągnięcia wymaganych minimalnych wartości w skali 12 miesięcy,
 w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania
w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość
i czas) wykonywania usługi wykonawca obowiązany jest podać
w wykazie usług – załącznik nr 4 do SWZ.
 Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienie/umowa) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem jeżeli faktycznie nie wykonywał wskazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wskazanie rzeczywiście wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dokumentów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków.
 Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania prac bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonywane.
2) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 8 pracownikami ochrony fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które to zostaną skierowane do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia w celu sprawowania stałej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Rejonowego Sądu w Starogardzie Gdańskim. Wykazane osoby muszą posiadać wynikający z jednego kontraktu minimum 6 miesięczny staż pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) polegający na ochronie obiektów użyteczności publicznej, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek w dot. zdolności technicznej lub zawodowej w tym zakresie zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże samodzielne spełnianie tego warunku, (który będzie wykonywał kluczowy zakres usług) tzn. Zamawiający nie dopuszcza sumowania doświadczenia pracowników kilku Wykonawców.
3) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną na terenie powiatu starogardzkiego, składającą się z co najmniej 6 pracowników ochrony fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (po 2 osoby na każdą zmianę pracy), które to zostaną skierowane do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia jako zmotoryzowana grupa interwencyjna, o której mowa w pkt. I.16 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz usług,
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.