eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie Miasta Gniezna w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie Miasta Gniezna w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO GNIEZNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630189018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. BŁ. JOLENTY 5

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gosir.gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gosir.gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie obiektów sportowych Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na terenie Miasta Gniezna w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ff2138b-901f-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ff2138b-901f-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
• administratorem podanych danych osobowych jest: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej
„GOSiR”) ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, e-mail: biuro@gosir.gniezno.pl
inspektorem ochrony danych w GOSiR jest Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a
po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSR-DTiT-TP-8-2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych GOSiR – ul. Strumykowa nr 8 w Gnieźnie

Zadanie nr 2
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych położonych w Gnieźnie:
1) ul. Sportowa 3-5 i ul. Spokojna; dotyczy terenu przyległego do dwóch hal sportowych, boiska do hokeja na trawie, a także terenów wybiegu dla psów, basenów odkrytych (w okresie od początku wakacji do 31.08) i placu zabaw, oznaczonych na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy,
2) ul. Bł. Jolenty nr 5; dotyczy terenu przyległego do budynku basenu i sali sportowej oznaczonych na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy,
3) ul. Mała (Orlik) nr 2-4; dotyczy terenu boisk typu „Orlik”, placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z terenami przyległymi, oznaczonymi na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy, z wyłączeniem pomieszczeń znajdujących się w pawilonach szatniowo-socjalnych i nawierzchni boisk,
4) ul. Wrzesińska (Orlik) nr 49; dotyczy terenu boisk typu „Orlik”, skateparku i pumptarcka wraz z terenami przyległymi, oznaczonymi na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy, z wyłączeniem pomieszczeń znajdujących się w pawilonie szatniowo-socjalnym i nawierzchni boisk,
5) Os. Kazimierza Wielkiego (Orlik) nr 33; dotyczy terenu boisk typu „Orlik” i placu zabaw wraz z terenami przyległymi, oznaczonymi na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy, z wyłączeniem pomieszczeń znajdujących się w pawilonie szatniowo-socjalnym i nawierzchni boisk,
6) ul. Jeziorna (Street Workout Park); dotyczy terenu obiektu wraz z terenem przyległym, oznaczonym na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy,
7) ul. Parkowa (Całoroczne Centrum Sportu i Rekreacji); dotyczy terenu obiektów wraz z terenami przyległymi, oznaczonymi na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy.
8) ul. Kawiary/Osiniec (wybieg dla psów); dotyczy terenu obiektu wraz z terenem przyległym, oznaczonym na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy.
9) Kąpielisko nad Jeziorem Winiary; dotyczy plaży wraz z terenami przyległymi od ubikacji do pawilonu ratowników (w okresie od początku wakacji do 31.08), oznaczonymi na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy, z wyłączeniem: akwenu wodnego, pawilonu ratowników i zieleni niskiej oraz wysokiej.
10) ul. Sikorskiego (dwa place zabaw i boisko do piłki nożnej); dotyczy terenu obiektu wraz z terenem przyległym, oznaczonym na szkicu sytuacyjnym w sposób szczegółowy.

Zadanie nr 3
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych GOSiR – ul. Wrzesińska nr 27-29 w Gnieźnie

Zadanie nr 4
Bieżące utrzymanie obiektu sportowego GOSiR – ul. Czeremchowa w Gnieźnie

4.2.6.) Główny kod CPV: 77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami i ich znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w poszczególnych kryteriach w sposób opisany poniżej, przy czym 1%=1 pkt.

1 Cena 60% 60 pkt.
2 Termin płatności 20% 20 pkt.
3 Doświadczenie personelu 20% 20 pkt.

Razem 100% 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1

Prace pielęgnacyjne na murawach stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej w Gnieźnie, z wyłączeniem podlewania muraw, które zapewnia Zamawiający:
- murawa boiska piłkarskiego (boisko główne), zgodnie z opisem,
- murawa boiska treningowego dla dzieci, zgodnie z opisem.
Ww. boiska posiadają nawierzchnie trawiaste – naturalne.
1. Zakres terenu objętego usługą określony jest na załączonych szkicach graficznych do niniejszego zakresu rzeczowego i obejmuje:
1.1. Murawę boiska piłkarskiego (boisko główne) w granicach linii wyznaczających boisko oraz poza nim na szerokość 1 metra oraz zakola za bramkami.
1.2. Murawa boiska treningowego dla dzieci w granicach linii wyznaczających boisko oraz poza nim na szerokość 1 metra.
2. Całość prac związanych z utrzymaniem muraw boisk piłkarskich wskazanych w pkt.1 ma być wykonywana w taki sposób, aby było możliwym korzystanie z nich w okresie całego roku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Prace winny być wykonywane z uwzględnieniem wymogów wiedzy fachowej z dziedziny utrzymania muraw boisk piłkarskich oraz wymogów wynikających z przepisów dotyczących rozgrywek piłkarskich, w tym przepisów o charakterze obowiązującym kluby biorące udział w rozgrywkach ligowych, w tym również przepisów nie mających charakteru źródeł powszechnie obowiązującego prawa, ale dotyczących przedmiotu zamówienia. Prace winny być wykonywane w odpowiednich z punktu widzenia agrotechnicznego terminach, z uwzględnieniem przewidywanego harmonogramu wykorzystania obiektów.
3. W ramach prac na boiskach wymagane jest wykonanie następujących czynności, w terminach uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym:
3.1. Koszenie boiska głównego 3 razy w tygodniu w okresie wegetacji trawy, natomiast boiska treningowego dla dzieci 2 raz w tygodniu, w okresie wegetacji trawy, na wysokość uzgodnioną z Zamawiającym, wraz z wywozem trawy.
3.2. Wertykulacja - 2 razy w roku na 2 boiskach, wraz z oczyszczeniem murawy i wywozem pozostałości obumarłych i zwertykulowanych części roślin i trawy.
3.3. Aeracja - 2 razy w roku na 2 boiskach
3.4. Zasiew perforacyjny trawy - 2 razy w roku na 2 boiskach (min.150 kg trawy na 1 wysiew na boisku głównym i min.50 kg trawy na 1 wysiew na boisku treningowym dla dzieci
3.5. Darniowanie – tylko boiska głównego, w zależności od potrzeb (do 100 m.kw), w terminie tygodnia po ostatnich meczach rudny wiosennej.
3.6. Piaskowanie na całej powierzchni 2 razy w roku na 2 boiskach (ok. 50 ton żwiru na 1 zabieg na boisku głównym i ok.25 ton żwiru na 1 zabieg na boisku treningowym dla dzieci). Piaskowanie winno być skorelowane z zabiegiem wertykulacji i aeracji.
3.7. Włókowanie po piaskowaniu – 2 razy w roku na 2 boiskach
3.8. Nawożenie w ilości odpowiadającej potrzebom oraz powierzchniom boisk - 3 razy w roku na 2 boiskach (ok.250 kg biostymulantów i surfactantów na 1 zabieg na boisku głównym oraz ok.80 kg biostymulantów i surfactantów na 1 zabieg na boisku treningowym dla dzieci.)
3.9. Zwalczanie chwastów poprzez oprysk chemiczny - 2 razy w roku na 2 boiskach.Zadanie 2

Prace pielęgnacyjne na boisku piłkarskim przy ul. Czeremchowej w Gnieźnie, z wyłączeniem podlewania murawy, które zapewnia Zamawiający:
- murawa boiska piłkarskiego (zgodnie z opisem)
Ww. boisko posiada nawierzchnię trawiastą – naturalną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77320000-9 - Usługi utrzymania terenów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług występujących w zamówieniu podstawowym, do 10% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 50 000,00 zł.
Suma gwarancyjna stanowi łączną wartość odpowiedzialności Wykonawcy za wszelkie ryzyka z tytułu realizacji zamówienia (w kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę).
1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu usługi w obiektach sportowych o wartości nie mniejszej niż: 40 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie w tym:
Wymagana forma dokumentów:
-wykaz wykonanej usługi – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
-dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi referencje/rekomendacje – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
1.4 wykaz osób:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą zdolną wykonać przedmiot zamówienia oraz potwierdzi, iż dysponuje osobą uprawnioną do realizacji zamówienia, to jest: ogrodnika.
Uwaga:
1) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), to Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca przedstawił doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie nie wykonywał wskazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu prac oraz przedstawienia stosowanych dowodów np. umowy konsorcjum, z którego wynika precyzyjnie zakres obowiązków.
2) W przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić rodzaj robót, o których mowa powyżej.
1.5 poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosowanych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) Wykonawca, może polegać na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ) - należy dołączyć do oferty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w Załączniku nr 2 do SWZ;
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innymi Wykonawcami, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należytych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
6) wykaz usług (Załącznik nr 3 do SWZ)
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej 1 usługi polegającej na wykonywaniu usługi w obiektach sportowych o wartości nie mniejszej niż: 40 000,00 zł brutto;
7) wykaz osób (załącznik nr 4 do SWZ)
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
5 osobami zdolnymi wykonać przedmiot zamówienia, oraz potwierdzi, iż dysponuje osobami uprawnionymi do realizacji zamówienia, to jest: ogrodnika (załącznik nr 5 do SWZ)
8) Wykonawca poświadczy iż dysponuje narzędziami i przedmiotami do wykonania poszczególnej części zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innymi Wykonawcami, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należytych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
6) wykaz usług (Załącznik nr 3 do SWZ)
wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym: co najmniej 1 usługi polegającej na wykonywaniu usługi w obiektach sportowych o wartości nie mniejszej niż: 40 000,00 zł brutto;
7) wykaz osób (załącznik nr 4 do SWZ)
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
5 osobami zdolnymi wykonać przedmiot zamówienia, oraz potwierdzi, iż dysponuje osobami uprawnionymi do realizacji zamówienia, to jest: ogrodnika (załącznik nr 5 do SWZ)
8) Wykonawca poświadczy iż dysponuje narzędziami i przedmiotami do wykonania poszczególnej części zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieś wadium w wysokości:
a) 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) dla części 1 zamówienia
b) 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) dla części 2 zamówienia

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu alb do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w dziale VII ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni Wykonawcy.
d) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.