eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Sukcesywna dostawa odczynników serologicznych dla RCKiK w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa odczynników serologicznych dla RCKiK w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297282

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rzeźnicza 11

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa odczynników serologicznych dla RCKiK w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-643b765d-8df0-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030321/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy odczynników do badania krwi w tym krwinek wzorcowych zwane przedmiotem zamówienia.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings.
Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez publikację na stronie postępowania.
Podstawowe zasady korzystania z Platformy Zakupowej:
1) Zaleca się przed przystąpieniem do postępowania rejestrację na Platformie Zakupowej – rejestracja nie jest obowiązkowa. W trakcie procesu rejestracji Wykonawca wypełnia wszystkie pola formularza rejestracji, chyba że pole oznaczone jest jako opcjonalne. Rejestracja na Platformie Zakupowej wymaga akceptacji regulaminu.
2) Zakładając konto użytkownika, Wykonawca wyraża wolę zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną.
3) Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza, Wykonawca otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem aktywacyjnym.
4) Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty.
Niezwłocznie po przesłaniu wypełnionego formularza, Wykonawca otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem aktywacyjnym.
Z chwilą aktywacji konta Wykonawca ma dostęp do usług nieodpłatnych udostępnionych w ramach konta użytkownika, w tym między innymi składania ofert i prowadzenia korespondencji z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, automatycznego wycofania oferty w przypadku złożenia nowej oferty.
Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r., poz. 2452),, Zamawiający ustanawia następujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i sposobu oznaczania czasu ich przekazania:
Maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Maksymalna liczba plików możliwych do załączenia - 10 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się spakowanie plików w mniejsze paczki po 150 MB każda.
Dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf, xls.
Dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar.
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas godzina: minuta : sekunda (hh:mm:ss).
W przypadku wątpliwości dotyczących korzystania z platformy zakupowej, Wykonawca może skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus Sp. z o.o. – dostawcy rozwiązania teleinformatycznego, pod numerem +48 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-39/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych. Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia dotyczące m.in. rodzajów odczynników i przewidywanych ilości zawiera Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696200-7 - Odczynniki do badania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat wykonał, lub wykonuje na podstawie odrębnych umów minimum dwie dostawy odczynników i/lub krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych.
Każda dostawa musi być wykonana co najmniej na kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) brutto.

i. wskazane powyżej wartości odnoszą się do realizacji jednego zamówienia. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że zrealizował co najmniej dwa tego typu zamówienia;
ii. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonywanych zamówień w ramach kilku (wielu) umów, w celu uzyskania wartości zamówienia wymaganej dla wykazania spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu;
iii. przez jedno zamówienie rozumie się jedną umowę z Wykonawcą;
iv. jeżeli dostawa, o której mowa powyżej stanowi tylko część przedmiotu umowy z Wykonawcą, Wykonawca jest zobligowany do podania wyłącznie wartości dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
v. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) spełnią ten warunek, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczenia, tj. zrealizował, co najmniej dwa zamówienia w zakresie, jak określił Zamawiający;
vi. w przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższego warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, okresu wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Foldery, katalogi, ulotki, specyfikacje opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, jako materiały opracowane przez producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Foldery, katalogi, ulotki, specyfikacje opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, jako materiały opracowane przez producenta.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Katalog zmian określają projektowane zapisy umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa zamawiającego; https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.