eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › "Zakup wraz z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2023 roku".Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup wraz z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2023 roku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup wraz z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2023 roku”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47dcd192-722a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024976/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup wraz z dostawą piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2023 roku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472999/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OZP.272.41.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i rozładunkiem piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2023 roku w ilości nieprzekraczającej ogółem 5400 ton, tj. na:
 Obwód Drogowo-Mostowy w Olkuszu 3000 ton
 Obwód Drogowo-Mostowy Trzyciążu 2400 ton
2) Podana w SWZ ilość piasku jest wielkością maksymalną, natomiast minimalna ilość zamówienia określonego w ust. 1. nie będzie niższa niż 40% ilości określonej w pkt. 1. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
3) Dostawa piasku będzie następować sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego związanych z warunkami pogodowymi, transportem Wykonawcy w terminach i ilościach przekazanych faksem lub drogą elektroniczną do miejsc wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Dostawa piasku powinna odbywać się samochodem samowyładowczym. Piasek Wykonawca winien rozładować własnym staraniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4) Maksymalny czas dostawy liczony od wysłanego zamówienia nie może przekroczyć 48 godzin. Rozładunek piasku będzie możliwy wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu, celem potwierdzenia odbioru materiałów przez Kierownika Obwodu lub upoważnioną osobę.
5) Przy każdej dostawie Wykonawca jest zobowiązany do przekazania druku WZ określającego ilość dostarczonego piasku, datę załadunku i dane samochodu. Wykonawca będzie realizował zamówienie w wyznaczonym terminie samochodem wysokotonażowym – min 24 tony zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość wykonania dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczanie piasku na plac składowy Zamawiającego w stanie umożliwiającym natychmiastowe wykorzystanie materiału.
6) Dostawa do Zamawiającego powinna nastąpić w następnym dniu roboczym po dacie załadunku. W przypadku załadunku przed dniem świątecznym dostawa będzie realizowana w pierwszy dzień roboczy po dniach wolnych od pracy.
7) Materiał musi odpowiadać parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. – w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960). Piasek powinien pochodzić z legalnego źródła poboru i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 lub PN-EN 13043:2004 dla gatunku I. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Kupującego aktualne badania laboratoryjne piasku o granulacji od 0,1-1,0 mm potwierdzające spełnianie wymogów Ministra Środowiska w zakresie materiałów stosowanych na drogach publicznych w okresie zimowym na żądanie Kupującego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
8) Piasek o uziarnieniu w miarę jednolitym powinien być czysty bez zanieczyszczeń organicznych, domieszek ilastych i gliniastych. Zawartość ziaren drobnych do 0,075 mm powinna stanowić do 3 % całej masy. Ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć regularny kształt. Jako materiał uszorstniający powinien wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne niszczenie przez ruch – ziarna nie mogą ulegać rozdrabnianiu Materiał powinien być dostarczony w stanie suchym. Piasek nie może być nadmiernie zawilgocony – dopuszczalna wilgotność kruszywa powinna wynosić nie więcej niż 5%. Piasek do zimowego utrzymania dróg nie może zawierać żadnych składników spoistych (składniki spoiste mogą wzmagać efekt poślizgu na nawierzchni). Materiały uszorstniające nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych.
9) W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli materiału pobierając jedną próbkę na każde 100 ton dostarczonego piasku. Próbki kontrolne zostaną pobrane zgodnie z normą PN-EN 9321:1999. Badania kontrolne obejmujące cechy fizyko-chemiczne i analizę sitową wykonywane będą laboratorium wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wszystkie badania będą prowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm PN. Wykonawca ma prawo uczestniczyć przy poborze próbek do badań kontrolnych w dniu zakończenia danej dostawy. Po tym terminie Zamawiający pobiera próbki bez udziału Wykonawcy. Zamawiający w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie piasku niezależnemu laboratorium, a koszty pokryje Wykonawca. Zamawiający odbiera piasek spełniający wymagania określone w SWZ. Zakwestionowane przez Zamawiającego partie materiałów jako nie spełniające wymogów wyżej wymienionych norm zostaną pozostawione do dyspozycji Wykonawcy i za zakwestionowaną ilość materiału, jak i za jej transport Zamawiający nie ureguluje należności. Zakwestionowaną partię materiału Wykonawca zobowiązany jest zabrać z placu Zamawiającego we własnym zakresie.
10) Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważeń na wadze atestowanej samochodu dostarczającego piasek przed rozładunkiem i po rozładunku. W przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość piasku w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty ważenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14211000-3 - Piasek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281178,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „GAMEX” Grzegorz Żurek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6370112668

7.3.3) Ulica: Osiek

7.3.4) Miejscowość: Olkusz

7.3.5) Kod pocztowy: 32-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.