eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rokitno › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokitno w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rokitno
w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rokitno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rokitno 39A

1.5.2.) Miejscowość: Rokitno

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-504

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rokitno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: rokitno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://ugrokitno.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rokitno
w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2af025f-7621-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526316

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018914/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokitno w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481945

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKM.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
1) odpady pozostałe z procesu segregacji
2) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury
3) szkło i opakowania ze szkła
4) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe
5) odpady ulegające biodegradacji – odrębnie bioodpady zielone i kuchenne
6) popiół z gospodarstw domowych
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) co najmniej odpadów komunalnych selektywnie zebranych wymienionych w ust. 1 pkt. 1-6 oraz:
1) odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) zużytych opon,
7) odpadów tekstyliów i odzieży,
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych
4. Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy Urzędzie Gminy, Rokitno 39A – z częstotliwością jeden dzień w miesiącu, z tym że w okresie styczeń-listopad w czwartą sobotę miesiąca, a w miesiącu grudzień w drugą sobotę miesiąca w godz. 800 - 1200. Wykonawca na czas realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny ofertowej wyposażyć PSZOK w kontenery do segregacji odpadów

4.5.3.) Główny kod CPV: 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 539601,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 539601,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 539601,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5370000130

7.3.3) Ulica: Aleja Jana Pawła II 33

7.3.4) Miejscowość: Biała Podlaska

7.3.5) Kod pocztowy: 21-500

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 539601,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.