eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu oraz podległych Placówek TerenowychOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu oraz podległych Placówek Terenowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012513262

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Św. Marcin 46/50

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-807

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poznan@krus.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/krus

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliwa Pb95 do samochodów służbowych Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu oraz podległych Placówek Terenowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c56188f-8ab0-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00123855/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych dla OR KRUS w Poznaniu i podległych placówek terenowych województwa wielkopolskiego (umowa na 36 m-cy)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
3. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników zewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
5. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, kierowana od Wykonawcy do Zamawiającego, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników zewnętrznych, w tym do złożenia oferty, przesyłania dokumentów i oświadczeń, konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
8. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
9. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
10. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy Pzp System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi.
11. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB, w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczona jest w pkt XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1200-OP.261.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup przy użyciu elektronicznych kart paliwowych bezołowiowej benzyny Pb 95 (zwanej dalej Paliwem) oraz usług mycia i odkurzania osobowych samochodów służbowych użytkowanych przez OR KRUS Poznań oraz podległe Placówki Terenowe KRUS: Gniezno, Grodzisk Wlkp., Międzychód, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Września, Piła, Czarnków, Wągrowiec, Złotów, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń, Leszno, Kościan, Konin, Koło, Słupca, Turek, Ostrów Wlkp., Jarocin, Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Ostrzeszów i Pleszew.
2. Przewidywana szacunkowa wielkość zamówienia w okresie trwania umowy wynosi: benzyna bezołowiowa Pb95 w ilości 55.260 litrów, usługa mycia i odkurzania samochodów w zależności od potrzeb Zamawiającego nie przekroczy 3% wartości brutto zakupionego paliwa.
3. Zakup paliwa oraz usług mycia i odkurzania realizowany będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ilość samochodów osobowych w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie.
4. Zakup paliwa oraz usług mycia i odkurzania odbywać się będzie na podstawie elektronicznych kart paliwowych wystawionych przez Wykonawcę, bez konieczności każdorazowego wystawiania faktur VAT .
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował na terenie ww. miast, w których położone są jednostki organizacyjne Zamawiającego lub w odległości nie większej niż 5 km od granic administracyjnych wyżej wymienionych miejscowości oraz w każdym mieście wojewódzkim w kraju minimum 1 stacją paliw oferującą zamawiane paliwo, honorujące wystawione przez niego karty paliwowe.
6. Sprzedawane paliwo musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023r. poz. 1314 ze zm.). Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 228+A1:2017-06E.
7. Szczegółowe warunki i opis zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy(zwanych również dalej „PPU”) zawartych w Rozdziale II SWZ.
8. Zamawiający w załączniku 2 do PPU podał samochody przewidziane do tankowania paliwa oraz przewidziane do mycia oraz odkurzania na stacjach paliw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie kryterium określonego w pkt XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: udzielony rabat

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity – Dz. U. z 2022r. poz. 1385 ze zm.).

2) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 stacją paliw oferującą zamawiane paliwo:
a) w granicach administracyjnych miast, w których znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego tj.: Poznań, Gniezno, Grodzisk Wlkp., Międzychód, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Września, Piła, Czarnków, Wągrowiec, Złotów, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń, Leszno, Kościan, Konin, Koło, Słupca, Turek, Ostrów Wlkp., Jarocin, Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Ostrzeszów, Pleszew lub w odległości nie większej niż 5 km od granic administracyjnych wyżej wymienionych miejscowości – mierzonej wg mapy Google
b) w każdym mieście wojewódzkim w kraju,
honorujące wystawione przez Wykonawcę elektroniczne karty paliwowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 274 ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału postępowania tj.:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.);
b) wykaz stacji benzynowych, którymi dysponuje Wykonawca położonymi w granicach administracyjnych miast, w których znajdują się siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego tj.: Poznań, Gniezno, Grodzisk Wlkp., Międzychód, Nowy Tomyśl, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Września, Piła, Czarnków, Wągrowiec, Złotów, Rawicz, Wolsztyn, Gostyń, Leszno, Kościan, Konin, Koło, Słupca, Turek, Ostrów Wlkp., Jarocin, Kalisz, Kępno, Krotoszyn, Ostrzeszów, Pleszew lub w odległości nie większej niż 5 km od granic administracyjnych wyżej wymienionych miejscowości oraz w każdym mieście wojewódzkim w kraju, honorujących wystawione przez niego karty paliwowe oraz oferujących paliwo będące przedmiotem zamówienia – wykaz sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 zawartym w Rozdziale III SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wykazu wg wzoru Wykonawcy pod warunkiem, że przedłożony wykaz będzie zawierał wszystkie informacje wymagane wzorem Zamawiającego;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziele III SWZ;
2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 zawartym w Rozdziele III SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust.2) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust.2), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 zawartym w Rozdziale III SWZ – jeżeli dotyczy,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego
5) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
6) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany wobec każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1) ustawy składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy zawarto w Rozdziale II SWZ. Treść umowy zawiera istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy warunki realizacji zamówienia.
2. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej lub kilku okoliczności określonych w projektowanych postanowieniach umowy zawartej w Rozdziale SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.krus.gov.pl/krus_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System.
2. Dokumenty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.