eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa montaż i uruchomienie jednostek modułowych UPS wraz z bateriami oraz wykonanie wizualizacji systemu monitoringu parametrów technicznych.Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa montaż i uruchomienie jednostek modułowych UPS wraz z bateriami oraz wykonanie wizualizacji systemu monitoringu parametrów technicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011692096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: MOCHNACKIEGO 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-042

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ifps.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.whs.ifps.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

INSTYTUT BADAWCZY

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa montaż i uruchomienie jednostek modułowych UPS wraz z bateriami oraz wykonanie wizualizacji systemu monitoringu parametrów technicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5589b2a4-901e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IFPS/39/PZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa montaż i uruchomienie jednostek modułowych UPS wraz z bateriami oraz wykonanie wizualizacji systemu monitoringu parametrów technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy P. z. p, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
7.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
7.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
7.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
7.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalny poziom zdolności w zakresie doświadczenia, tj. wykonawcy, którzy:
- W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 zamówienia uwzględniające dostawę, uruchomienie i integrację UPS-a modułowego do serwerowni kontenerowej.
- W okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 3 dostawy UPS-a o minimalnej mocy 100 kVA.
- W okresie ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 3 dostawy UPS-a do obiektów Ochrony Zdrowia

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dla prawidłowej realizacji umowy, dostępności osób w okresie świadczenia zamówienia:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub inne równoważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami budowlanymi w zakresie w/w specjalności budowlanych, posiadająca doświadczenie w zakresie minimum 1 kierowania robotami elektrycznymi podczas prac w serwerowni kontenerowej
- minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
- minimum jednym kierownikiem technicznym posiadającym uprawnienia – świadectwo kwalifikacji:
a) typu D do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji,
b) typu E do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.
- co najmniej dwoma osobami – konserwatorami posiadającymi uprawnienia - świadectwo kwalifikacji typu E do obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu oraz prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV, aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2.1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający – Zamawiającego pod adresem: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/ do dnia 14 / 12 / 2023 r. do godz. 09:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4.2. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 07.12.2023 r. o godz. 10:00. Wykonawcy proszeni są o przybycie do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu) ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/Nadarzyna, sala 2.50, (II piętro).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.