eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › ,,Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.''Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
,,Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.''

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "PRO-MEDICA" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510996861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Baranki 24

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.promedica.elk.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby Pracowni Mikrobiologicznej Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.''

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dcc4c2c-8fb4-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający informuje, że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej tj.: Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk - oferta, musi zostać przekazana wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.
2. Szczegółowe wymagania techniczne i sprzętowe dla Platformy określa SWZ.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
4. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
6. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8 . Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. 19- 300 Ełk, ul. Baranki 24;
3. inspektorem ochrony danych osobowych w „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. jest Pan Wiesław Skoczyński, kontakt: telefon: 691-366-446, adres e-mail: iod@promedica.elk.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przetargu w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy p.z.p,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu :
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4815/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:
1) PAKIET 1
(1) Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:
L = C + P gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry oceniane”- Załącznik nr 3.1 SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Kryterium C – Łączna cena ofertowa brutto
Waga [%] 60%
Max. liczba punktów 60
Sposób oceny:

Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty

P – Parametry oceniane
Waga [%] 40%
Max. liczba punktów 40
Możliwość zadeklarowania poszczególnych parametrów ocenianych umieszczona jest w Załączniku nr 3.1 SWZ - Formularz Asortymentowo-Cenowy

Liczba punktów ocenianej oferty
P = ----------------------------------------- x 40 pkt
Maksymalna liczba punktów do zdobycia

W przypadku nie zadeklarowania poszczególnych parametrów Zamawiający przyzna 0 pkt w kryterium Parametry oceniane.

RAZEM
100%
Max. liczba punktów 100
(2) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
(3) Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w oferciei przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
(4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
(5) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
(6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
(7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
(8) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oceniane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) PAKIETY 2-3
(1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert Cena (C) – waga kryterium 100 %
(2) Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierował się kryterium oceny ofert określonej w niniejszej SWZ.
(3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
(4) Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
(5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
(6) W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie wezwie on Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
(7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, w tym zaoferowanej ceny. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
(8) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Rozdziale XVI SWZ.
(9) Jeżeli termin związania oferta upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgodny na wybór jego oferty.
(10) W przypadku braku zgody, o której mowa w punkcie powyżej oferta podlega odrzuceniu, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
(11) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2) PAKIETY 2-3
(1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny ofert Cena (C) – waga kryterium 100 %
(2) Przy wyborze i ocenie oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie postępował zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp oraz kierował się kryterium oceny ofert określonej w niniejszej SWZ.
(3) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
(4) Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
(5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
(6) W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie wezwie on Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
(7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, w tym zaoferowanej ceny. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
(8) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Rozdziale XVI SWZ.
(9) Jeżeli termin związania oferta upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgodny na wybór jego oferty.
(10) W przypadku braku zgody, o której mowa w punkcie powyżej oferta podlega odrzuceniu, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
(11) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Deklarację Zgodności CE wydaną przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) oraz, że każdy oferowany produkt posiada Certyfikat CE IVD zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia
2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) – zgodnie
z Załącznikiem nr 6 do SWZ, a w przypadku żądania Zamawiającego przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych pozwoleń (świadectw) a jeżeli przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie
z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie złożenia stosownego oświadczenia;
2) Instrukcje użycia oraz protokoły kontroli jakości potwierdzające spełnianie wymagań
3) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt itp.)
4) Metodykę a w przypadku jej braku, ulotki wraz z wskazaniem której konkretnej pozycji z Formularza Asortymentowo-Cenowego dotyczą i z zaznaczeniem w tej metodyce/ ulotce miejsca wskazującego ilość stanowiąc podstawę kalkulacji ilości opakowań zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.
a) Certyfikat ISO 9001 lub równoważne na produkcję podłoży gotowych na płytkach, probówkach i butelkach, testów i krążków antybiotykowych (dotyczy Pakietów 1-3)
b) Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów, krążków. Do ofert należy dołączyć certyfikaty zawierające, minimum:
(1) nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
(dotyczy Pakietów 1-3)
(2) ogólną charakterystykę pożywki: kolor, PH, opakowanie, sterylność
(dotyczy Pakietów 1-2)
(3) dla pożywki Mueller-Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych (dotyczy Pakietu 2)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz Deklarację Zgodności CE wydaną przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) oraz, że każdy oferowany produkt posiada Certyfikat CE IVD zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia
2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) – zgodnie
z Załącznikiem nr 6 do SWZ, a w przypadku żądania Zamawiającego przedłoży poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie tych pozwoleń (świadectw) a jeżeli przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie
z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie złożenia stosownego oświadczenia;
2) Instrukcje użycia oraz protokoły kontroli jakości potwierdzające spełnianie wymagań
3) Katalogi lub ich strony w języku polskim dla każdego zaoferowanego produktu (ulotki informacyjne producenta lub karty produktu poświadczające skład, dane identyfikujące produkt itp.)
4) Metodykę a w przypadku jej braku, ulotki wraz z wskazaniem której konkretnej pozycji z Formularza Asortymentowo-Cenowego dotyczą i z zaznaczeniem w tej metodyce/ ulotce miejsca wskazującego ilość stanowiąc podstawę kalkulacji ilości opakowań zaoferowanej przez Wykonawcę w Formularzu Asortymentowo-Cenowym.
a) Certyfikat ISO 9001 lub równoważne na produkcję podłoży gotowych na płytkach, probówkach i butelkach, testów i krążków antybiotykowych (dotyczy Pakietów 1-3)
b) Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów, krążków. Do ofert należy dołączyć certyfikaty zawierające, minimum:
(1) nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
(dotyczy Pakietów 1-3)
(2) ogólną charakterystykę pożywki: kolor, PH, opakowanie, sterylność
(dotyczy Pakietów 1-2)
(3) dla pożywki Mueller-Hinton certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych (dotyczy Pakietu 2)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) dowód wniesienia wadium
3) Formularz Asortymentowo-Cenowy (FAC) – zgodnie z Załącznikiem nr 3.1 do 3.3 do SWZ (w zależności do, którego Pakietu Wykonawca przystępuje), wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SWZ, (dla formatu PDF minimalna czcionka 12)
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) Pakiet 1 – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2) Pakiet 2 – 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).
3) Pakiet 3 – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku
BNP Paribas O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Dlatego też Zamawiający zaleca wniesienie wadium w formie pieniądza nie później niż na jeden dzień przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi – w zależności od przedmiotu prowadzonego postępowania - wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający w przypadku złożenia oferty przez Konsorcjum wymaga, aby dokument księgowy wystawiał Lider Konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
1) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy lub w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności wymagają aneksowania umowy.
2) przedłużenia terminu realizacji umowy o okres do 6 miesięcy, w przypadku nie wyczerpania w terminie określonym w § 7 niniejszej umowy maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
2. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie należnego wynagrodzenia Wykonawcy tj.:
1) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego, w sytuacji, gdy na rynku przedmiot niniejszej umowy Zamawiający może pozyskać w niższej cenie.
2) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto. Zmiana w tym przypadku nastąpi automatycznie co oznacza, że nie wymaga formy pisemnego aneksu do umowy;
3) waloryzacji o wartość wskaźnika zmiany cen materiałów i usług, publikowanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – ceny jednostkowej netto materiału lub usługi - wejdzie w życie nie wcześniej niż począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym opublikowano Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskazujący zwiększenie wskaźnika cen towarów i usług, stanowiący podstawę do zastosowania niniejszej klauzuli waloryzacyjnej z zastrzeżeniem pkt 3).a). Strona inicjująca zmianę powinna złożyć wniosek zawierający żądanie zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z jego uzasadnieniem faktycznym i prawnym, z tymże zmiana jej wysokości nastąpi począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony ww. wniosek, przy czym:
3) a) żadna ze Stron umowy nie będzie uprawniona do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy oraz
w przypadku gdy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, o którym mowa w pkt 3) nie przekroczy 15%,
3) b) Zamawiający zastrzega, że maksymalna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian jej wysokości, o których mowa w pkt. 3) i 3.a) wynosi 5% wysokości wynagrodzenia w ujęciu netto, o którym mowa w § 2 ust. 3,
3) c) Wykonawca, w przypadku zmiany wysokości jego wynagrodzenia zgodnie z pkt. 3) i 3)a), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym powyższym zmianom dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są dostawy i okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
3. W przypadku zmiany umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1. i ust. 2 pkt. 1) i pkt. 3) strony zawierają aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zmiany cen o których mowa w ustęp 2. pkt 2) nie wymagają aneksu do umowy.
5. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej (za wyjątkiem określonym w ust. 2 pkt 1) i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
6. Postanowienia umowy nie mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają pod rygorem nieważności, formy pisemnego aneksu z zastrzeżeniem ust. 5.
Ciąg dalszy zapisów umieszczony jest w Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (ograniczenie liczby znaków).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Za posrednictwem Platformy, działającej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/promedica_elk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryterium ceny

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.