eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wejherowo › USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIEOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Wejherowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wniebowstapienia, 4

1.5.2.) Miejscowość: Wejherowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@wejherowo.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wejherowo.sr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-202a9555-63a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-202a9555-63a1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525603

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00151051/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi sprzątania pomieszczeń

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00464428

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.115 - 70/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO w WEJHEROWIE ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKÓW SĄDU REJONOWEGO W WEJHEROWIE.
2. Przedmiot zamówienia polega na sprzątaniu siedzib Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz zapewnieniu czystości, higieny i estetyki w pomieszczeniach biurowych, pomocniczych, pokojach socjalnych, archiwach, sanitariatach, ciągach komunikacyjnych, w windzie, w garażu podziemnym (w budynku przy ul. Wniebowstąpienia 4 w Wejherowie), przeprowadzaniu dezynfekcji w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, segregacji odpadów zgodnie z Ogólnopolskim Systemem Segregacji Odpadów, utrzymywaniu czystości na terenach zewnętrznych, usuwaniu oblodzenia i odśnieżaniu (w razie konieczności z usługą wywozu śniegu – min. 20 m3, max. 200 m3) oraz pracach konserwatorskich.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7.1 do SWZ pn. Wzór umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej

90921000-9 - Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77312100-1 - Usługi odchwaszczania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 905485,64 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1053997,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 905485,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FaciliTec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010203978

7.3.3) Ulica: Al. Grunwaldzka 345-347

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-309

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 905485,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.