eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dopiewo › "Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, jego pakowania i dostarczenia w cyklach miesięcznych w 2024 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, jego pakowania
i dostarczenia w cyklach miesięcznych w 2024 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dopiewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 1c

1.5.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.pawlicka@dopiewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dopiewo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, jego pakowania
i dostarczenia w cyklach miesięcznych w 2024 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a699ef7d-8f91-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037701/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Świadczenie usług obejmujących druk czasopisma gminnego, jego pakowania i dostarczenia w cyklach miesięcznych w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
2. Preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywała się w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do
zamawiającego" .
3. Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem: magdalena.pawlicka@dopiewo.pl
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zostały zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez Wójta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu e-mail: iod@dopiewo.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekraczają w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin.
9. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
10. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROA.271.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenia w roku 2024r. usług związanych z przygotowaniem czasopisma gminnego „Czas Dopiewa” w cyklach miesięcznych w zakresie: druku, prac introligatorskich, dostarczania wydrukowanych czasopism do siedziby Zamawiającego oraz wskazanej przez Zamawiającego firmy dystrybucyjnej, pakowania, a także współpraca z firmą realizującą dla Zamawiającego skład czasopisma, w zakresie w szczególności przekazania materiałów przeznaczonych do druku i należytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.1 Zakłada się wydawanie czasopisma co miesiąc z możliwością odstępstw, w zakresie wynikającym z Prawa Opcji. Zamawiający zakłada, że w czasie trwania umowy wyda:
- min. 10 numerów czasopisma,
- max. 11 numerów czasopisma.
1.2. Standardowa ilość stron w jednym egzemplarzu 40.
1.3. Standardowa ilość egzemplarzy w jednym wydaniu 13 500.
1.4. Przewidywany termin przekazania materiałów do druku 3-4 tydzień danego miesiąca. Na 2 dni przed przekazaniem przedmiotowych materiałów Zamawiający poinformuje o powyższym Wykonawcę.

2. Zamawiający w czasie trwania umowy gwarantuje realizację zamówienia podstawowego w następującej ilości:

Ilość wydań Ilość stron Ilość egzemplarzy
10 40 strony 13 500

3. Zamawiający zamierza skorzystać w z Prawa Opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 Pzp.
4.1. W ramach Prawa Opcji, Zamawiający będzie uprawniony do:
- zwiększenia ilości stron w jednym numerze, min. 4 lub wielokrotność cyfry 4,
- zmniejszenia ilości stron w jednym numerze, min. 4 lub wielokrotność cyfry 4,
- zwiększenia nakładu w ramach jednego wydania numeru do 14.500 egzemplarzy,
- zwiększenia ilości wydań w trakcie trwania umowy.
Z uprawnień stanowiących Prawo Opcji Zamawiający może korzystać kumulatywnie.

4.2. Prawo Opcji polega na zmianie ilości poszczególnych ww. elementów/składowych usługi świadczonej w ramach zamówienia, maksymalnie o 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Formularzu ofertowym za realizację zamówienia podstawowego.
4.3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia w formie pisemnej. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być wykonywane wielokrotnie, aż do osiągnięcia wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy za zamówienie podstawowe określone w Formularzu ofertowym.
4.4. Skorzystanie z Prawa Opcji powoduje zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wynikającego z Formularz ofertowego.
4.5. Z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
4.6.Precyzyjna wielkość nakładu oraz jego objętość będzie każdorazowo podawana przez Zamawiającego w zamówieniu składanym najpóźniej w dniu przekazania pliku przez Zamawiającego lub podmiot upoważniony przez Zamawiającego tj. podmiot składający czasopismo, z uwzględnieniem Prawa Opcji oraz zastrzeżeniem, że Zamawiający gwarantuje wydanie 10 numerów czasopisma w cyklach miesięcznych, które każdorazowo będą określone w sposób podany wyżej.
4.7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w złożonej ofercie oraz zawartej umowie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który
spełni wszystkie wymagania określone w SWZ, nie podlega wykluczeniu i odrzuceniu z postępowania oraz uzyska łącznie
największą ilość punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji druku, pakowania i dostarczenia całego wydania do firmy dystrybucyjnej i siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi zrealizowane w ramach dwóch odrębnych umów, każda o wartości min. 100.000,00 zł brutto przedmiotem, których był druk albo druk, pakowanie i dostarczenie czasopisma wydawanego w okresach cyklicznych przez okres min. 9 miesięcy.

Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług/umów o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości referencyjnych.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w/w warunek musi spełnić odpowiednio jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby.

Ocena warunków nastąpi zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu informacyjnym, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i pomiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 ostatnich miesięcy – załącznik nr 5 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami w ramach np. konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
W wypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym.
1.2. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1:
1.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim spełnia warunki udziału w postepowaniu,
1.2.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy Wykonawca.
W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach Podmiotu trzeciego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału, w zakresie w jakim go dotyczą, składa także Podmiot trzeci (załącznik nr 4.1. do SWZ)
1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy – wzór zobowiązania załącznik nr 7 do SWZ).
1.4. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ – dotyczy przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.5. Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania w postepowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z informacją zawartą w projektowanych postanowieniach umownych - załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo , w ramach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.