eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › "Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych przez BBOSiR"Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych przez BBOSiR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIELSKO-BIALSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002402151

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 5

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bbosir.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność obiektów sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych przez BBOSiR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e6e812a-884c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074284/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 „Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu, obsługi systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz napadu w obiektach administrowanych przez BBOSiR"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e6e812a-884c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e6e812a-884c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) Platformy e – Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
b) Poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej do komunikacji : zamowienia.publiczne@bbosir.bielsko.pl (nie dotyczy składania ofert).
2.Adres strony internetowej prowadzącego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2e6e812a-884c-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e – Zamówienia . Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e – Zamówienia określa Regulamin Platformy e – Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5.Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub poczty elektronicznej. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” lub poczty elektronicznej odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00500769/01 z dnia 2023-11-17
2023-11-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielsko - Bialski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 5,43-300 Bielsko – Biała , reprezentowanym przez Dyrektora;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą
poczty tradycyjnej na adres Bielsko - Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 5,43-300 Bielsko – Biała ,pocztą
elektroniczną na adres e-mail: iod.bbosir@grupaformat.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy,
a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00464253/01 z dnia 2023-10-26
2023-10-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
• Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom i podmiotom
publicznym a także powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. CUW;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BBOSiR/23/10/TZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na bezpośredniej ochronie stałej i doraźnej w zakresie ochrony osób, fizycznej ochrony obiektów i mienia, monitoringu obiektów oraz obsługi, konserwacji i naprawy systemów sygnalizacji włamania i napadów oraz napadów polegającym na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych w obiektach administrowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
2. Miejsce, terminy oraz szczegółowe opisy wymagań dotyczących sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 9 do SWZ.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę usługi ochrony osób i mienia oprócz usług w zakresie patrolu interwencyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9 - Usługi patrolowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-03 do 2025-01-03

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich współczynnikami wag (znaczeniem):
1) Cena wykonania zamówienia – 60%
2) Czas podjęcia interwencji – 40 %
3. Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:
1) Oferta Wykonawcy, który zaoferuje wykonanie zamówienia za najniższą cenę ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów procentowych.
Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
oferta z ceną najniższą
Cena = -------------------------------------- x 100 x znaczenie (60%)
oferta badana
2) Oferta Wykonawcy, który zaoferuje najkrótszy czas na podjęcie interwencji (tj. do 15 min.) ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 40 punktów procentowych.
UWAGA!!!
Zamawiający wymaga czasu na podjęcie interwencji na terenie Zamawiającego maksymalnie do 20 min. Punkty będą przyznawane wg. poniższej zasady:
Czas podjęcia interwencji:
do 15min – 40 pkt.
do 16min – 35 pkt.
do 17min – 30 pkt.
do 18min – 25 pkt.
do 19min – 10 pkt.
do 20min – 5 pkt.
powyżej 20 min otrzyma 0 punktów
Oferta Wykonawcy , która nie zaoferuje czasu podjęcia interwencji zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, jako oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas podjęcia interwencji krótszy niż 15 min otrzyma nie więcej niż maksymalną ilość punktów tj. 40 w obrębie tego kryterium - do oceny oferty zostanie przyjęty czas 15

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podjęcia interwencji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz potwierdzają spełnienie następujących warunków dotyczących:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) Posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.
UWAGA!
W przypadku wystąpienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienia
a także podwykonawców, każdy z podmiotów z osobna musi posiadać koncesję MSWiA w całym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę gwarancyjną 1.000.000,00 zł
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) Posiada zdolność zawodową przedstawiając wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu skłania ofert – za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie się co najmniej jedną usługą trwającą nie krócej niż 12 miesięcy, o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. ochrony osób, fizycznej ochrony obiektów i mienia albo ochrony osób, fizycznej ochrony obiektów i mienia z monitoringiem systemu sygnałów włamania i napadu, o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych brutto)

UWAGA
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również aktualnie wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już wykonana oraz wartość musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego na dzień składania ofert.
b) Dysponuje osobami (pracownikami) zdolnymi do wykonywania zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami z uprawnieniami do pracy na urządzeniach elektrycznych pod napięciem do 1 kV (dotyczy Pływalni „Troclik”).
c) Dysponuje pracownikami realizującymi bezpośrednią ochronę fizyczną posiadającymi doświadczenie związane z pełnieniem funkcji pracownika ochrony fizycznej, a także posiadającymi doświadczenie związane z obsługą systemów sygnalizacji pożarowej, alarmów, obsługą centrali monitoringu, monitoringiem wizyjnym oraz z praktyką w obsłudze komputera PC (w szczególności na Hali wielofunkcyjnej oraz Stadionie Miejskim).
d) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia
- za spełnienie warunku Zamawiający uzna:
 Dysponowanie minimum dwiema (2) grupami interwencyjnymi (patrol samochodowy) na terenie Bielska-Białej oraz posiadanie stacji monitorowania (centrum monitoringu).
 Dysponowanie środkami łączności bezprzewodowej przywołującej grupę interwencyjną (patrol samochodowy) w sytuacji zagrożenia oraz telefonami komórkowymi w które zostaną wyposażeni pracownicy ochrony fizycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108, 109 ust. 1 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada:
1) Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1. Posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.
UWAGA!
W przypadku wystąpienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienia
a także podwykonawców, każdy z podmiotów z osobna musi posiadać koncesję MSWiA w całym zakresie.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł
5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej –
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, potwierdzający, że w okresie trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości , przedmiotu ,dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (według załącznika nr 7 do SWZ).
Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w rozdziale VIII ust 1 pkt. 4) litera a) SWZ.
a) dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę należy sporządzić formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, lub identycznym, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis osobisty rozumiany jako zaawansowany podpis elektroniczny zgodnie z rozporządzeniem eIDAS).
2. Do oferty należy dołączyć:
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2. 1). -pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wypełniony Formularz cenowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
5) Zobowiązanie innych Podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (składane w przypadku konsorcjum oraz do Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej) składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;
7) Dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie wadium.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.
Oferta Wykonawcy , który nie wniesie wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz.310,836 i 1572)
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem (wyłącza się możliwość wniesienia wadium w gotówce) na rachunek bankowy Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Banku PKO Bank Polski, nr konta 84 1020 2313 0000 3102 1092 1791,z podaniem tytułu: BBOSiR/23/10/TZ.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 lit. b) – d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. W treści gwarancji/poręczenia musi znajdować się zapis, iż „Gwarant/poręczyciel zobowiązuje się do nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone
przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji wypłaty w terminie związania ofertą pełnej kwoty wadium w wysokości: 10.000,00 zł.
8. W gwarancji/poręczeniu winien być także zapis, iż „wypłata gwarancji/poręczenia powstaje
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp” oraz powinno podlegać prawu polskiemu i być realizowana w Polsce.
Zamawiający nie wyraża zgody, aby żądanie zapłaty musiało być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta gwarancji lub jakiegokolwiek innego banku.
Wadium w postaci dokumentu winno zawierać oznaczenie postępowania którego dotyczy.
9. W przypadku wadium w formie gwarancji lub poręczenia wnoszonego przez Wykonawców występujących wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) zaleca się aby z treści gwarancji
lub poręczenia wynikało, że wadium to dotyczy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e – Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w Rozdziale XVII SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
9.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e – Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e – Zamówienia . Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e – Zamówienia .
10.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e – Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e – Zamówienia .
13.W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 4587799 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.