eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa polegająca na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbotaOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa polegająca na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbota

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum e-Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001377706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Dubois 5A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-184

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@cez.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cez.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbota

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dae229b3-8694-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00114580/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.38 Usługa polegająca na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbota

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dae229b3-8694-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem że oferta i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą platformy e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
zostały opisane w Rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o przetwarzaniu danych zostały zawarte w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRZ.270.311.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu dostępu, utrzymaniu oraz rozwoju chatbota.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72212900-8 - Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający może w ramach zamówienia opcjonalnego zlecić zakup dodatkowej liczby odpowiedzi udzielanych przez chatbota w sytuacji, gdy przekroczona zostanie miesięczna liczba odpowiedzi określona w pkt 5.2 OPZ. Zakup dodatkowej liczby odpowiedzi dokonywany będzie według podanej przez Wykonawcę w ofercie stawki za 1000 dodatkowych odpowiedzi. Maksymalna liczba dodatkowych odpowiedzi, które Zamawiający może kupić wynosi 1 000 000. Zamawiający może w ramach zamówienia opcjonalnego w celu realizacji zadań wymienionych w punktach 6.1, 6.2 i 6.3 oraz 6.5 OPZ zlecić dowolną liczbę roboczogodzin ponad wartość gwarantowaną, ale nie więcej niż 300. Zakup dodatkowej liczby roboczogodzin będzie dokonywany według podanej przez Wykonawcę w ofercie stawki za 1 roboczogodzinę realizacji zlecenia opcjonalnego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP o wartości do 150 000,00 zł na warunkach, na jakich zostanie udzielone zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom dostępności usługi

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu usunięcia błędu standardowego

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie czasu usunięcia błędu krytycznego

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji Zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu i wyprodukowaniu chatbota wykorzystującego podejście konwersacyjne (NLP) lub podejście konwersacyjne (NLP) połączone z podejściem procesowym (drzewko wyboru) oraz utrzymaniu poprawnego funkcjonowania chatbota przez okres przynajmniej 12 miesięcy o wartości minimum 70 000,00 zł brutto.
2. Zamawiający wymaga, aby do wykonania zamówienia Wykonawca dysponował zespołem osób odpowiedzialnych za realizację zadania, składający się minimum z 3 członków, spełniających poniższe warunki:
a) project manager, posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług polegających na koordynowaniu projektowania i produkcji chatbota wykorzystującego podejście konwersacyjne (NLP) lub podejście konwersacyjne (NLP) połączone z podejściem procesowym (drzewko wyboru), które to usługi zostały ukończone w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert,
b) developer, posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług polegających na programowaniu chatbota wykorzystującego podejście konwersacyjne (NLP) lub podejście konwersacyjne (NLP) połączone z podejściem procesowym (drzewko wyboru), które to usługi zostały ukończone w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert,
c) graphic designer, posiadający doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług polegających na produkcji projektu graficznego chatbota, które to usługi zostały ukończone w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale VII ust. 1– sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia warunku określonego w rozdziale VI.1.4.2. SWZ (wykaz osób), Wykonawca wskazuje osoby dedykowane do realizacji zamówienia w pkt. 7 Formularza oferty (Załącznik nr 3 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postepowania
stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
napotrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do
SWZ (jeśli dotyczy);
3) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP (podział zadań konsorcjantów) - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do
SWZ (jeśli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączenie spełnienia warunku udziału przez Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem następujących etapów:
1.1. Etap 1 obejmuje wszystkie prace niezbędne do wdrożenia chatbota na pacjent.gov.pl i przekazanie Zamawiającemu kodu dostępowego oraz dokumentacji umożliwiających implementację chatbota w serwisie pacjent.gov.pl. Etap 1 zostanie zrealizowany maksymalnie do 30 dnia roboczego od podpisania umowy.
1.2. Etap 2 obejmuje implementację przez Zamawiającego chatbota w serwisie pacjent.gov.pl w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę kod dostępowy. Etap 2 zostanie zrealizowany maksymalnie w ciągu 15 dni roboczych od zakończenia Etapu I, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę przesyłając podpisany protokół zakończenia Etapu 2, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy.
1.3. Etap 3 obejmuje utrzymanie i rozwój chatbota przez okres 24 miesięcy rozpoczynający się po zakończeniu Etapu 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.