eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu i w podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczychOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanych w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu i w podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170818071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łęczycka 19

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 731 93 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: km.elblag@kwpsp.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-elblag

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanych w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu i w podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc2e6315-8f78-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015853/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu i w podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych .

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/854524

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej (dalej jako Platforma) platformazakupowa.pl. Link do
postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/854524.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty
dostępnego dla niniejszego postępowania na stronie prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854524.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż składane wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie prowadzonego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Forma elektroniczna to postać elektroniczna
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 19, reprezentowana przez: Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu tel. 477319300, email: km.elblag@kwpsp.olsztyn.pl.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
- bryg. Andrzej Jankowski (e-mail: iod@kwpsp.olsztyn.pl)
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego MT.2370.5.2023
Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu i w podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie ustawy Pzp.
3) Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, między innymi
Krajowej Izbie Odwoławczej w ramach prowadzenia postępowania odwoławczego.
4) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ppkt 2) celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
6) Posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania*
- złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
Żądanie ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Zamawiający dodatkowo informuje, że:
1) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
2) Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MT.2370.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego użytkowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz JRG nr 1, JRG nr 2 w Elblągu i JRG 3 w Pasłęku.
Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, na stacjach paliw Wykonawcy z użyciem elektronicznych kart paliwowych.

2. Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia podstawowego obejmuje dostawę:
a) oleju napędowego ON (B7) w łącznej szacunkowej ilości 21 800 litrów,
b) benzyny bezołowiowej Pb95 (E5) w łącznej szacunkowej ilości 1 900 litrów.

Zamawiający informuje, że podana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw co do ilości, ze względu na aktualne potrzeby (nie więcej niż 15 %) lub ze względu na wyczerpanie wartości umowy, w takim wypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej ilości oraz odszkodowania.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie rozszerzonym nieprzekraczającym ilości nie więcej niż 60% zamówienia podstawowego.

4. Wymagania i warunki wykonania:
1) Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy ww. paliw o jakości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności paliwo musi spełniać wymagania określone między innymi w:
a) normach obowiązujących w Unii Europejskiej, tj. m.in. w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE z 13.10.1998 r. w sprawie jakości benzyny i paliwo do silników diesla,
b) rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2023 poz. 1314),
c) Polskimi Normami: PN-EN 228+A1:2017-06 dla benzyny bezołowiowej oraz
PN-EN 590+A1:2017-06 dla oleju napędowego
2) Wykonawca zobowiązany będzie do okazywania świadectwa jakości dostarczanych paliw, na każde wezwanie Zamawiającego (do wglądu na stacji paliw Wykonawcy). Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć świadectwo jakości dostarczanych paliw Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania, na adres Zamawiającego.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnia Zamawiającemu dostępu do swoich stacji dystrybucji paliw na terenie całego kraju.
4) Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość poboru paliwa przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Wykonawca zobowiązany będzie także do zapewnienia w sytuacjach wyjątkowych, kryzysowych i nadzwyczajnych wynikających z prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, tankowania pojazdów Zamawiającego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego wydania Zamawiającemu łącznie 34 kart paliwowych, zabezpieczonych indywidualnym, poufnym kodem PIN. Każdej z 30 kart przypisany będzie jeden numery rejestracyjny pojazdu według wskazań Zamawiającego, zaś 4 karty zostaną wydane na okaziciela.
Karty paliwowe zostaną aktywne przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego zablokowania lub dezaktywowania poszczególnych kart, zmniejszenia lub zwiększenia liczby kart paliwowych w trakcie obowiązywania umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie liczba samochodów służbowych Zamawiającego, numeru rejestracyjnego samochodu a także, gdy karta ulegnie zniszczeniu. W takim przypadku, Zamawiający pisemnie bądź poprzez wiadomość e-mail poinformuje Wykonawcę o ewentualnym zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby kart paliwowych.
6) Dostawa paliw dokonywana będzie na stacjach paliw sieci Wykonawcy na terenie kraju, w związku z tym Wykonawca musi dysponować na terenie Polski siecią co najmniej 50 publicznych stacji paliw płynnych zaopatrzonych w paliwa będące przedmiotem zamówienia, które muszą umożliwiać tankowanie bezgotówkowo z użyciem elektronicznych kart paliwowych samochodów osobowych i ciężarowych przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, a z uwagi na liczne tankowania wynikające z konieczności zapewnienia pełnej gotowości operacyjnej w jednostkach macierzystych Zamawiającego co najmniej jedna stacja paliw musi znajdować się w obrębie granic administracyjnych miasta Elbląg i w odległość nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 oraz co najmniej jedna stacja paliw musi znajdować się w obrębie granic administracyjnych miasta Pasłęk w odległość nie większej niż 5 km od siedziby JRG nr 3 w Pasłęku przy ul. Bohaterów Westerplatte 9A.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, pełen wykaz stacji paliw będących w jego dyspozycji na terenie Polski, z podaniem ich danych adresowych.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pozostałe wymagania oraz obowiązki zawiera projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszej Umowy z prawa opcji w zakresie nieprzekraczającym ilości nie więcej niż 60% zamówienia podstawowego, co niniejszym Wykonawca akceptuje, poprzez podpisanie Umowy.
2. Ostateczna ilość dostaw w ramach prawa opcji, będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego i posiadanych przez niego środków finansowych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość publicznych stacji paliw płynnych, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Polski

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunkiem udziału jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) i zrealizuje dostawy do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10.04.1997 r. –
Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają wraz z ofertą pełnomocnictwo.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące niepodlegania wykluczeniu,
spełniania warunków udziału w postępowaniu, składania dokumentów i oświadczeń zawarte są w pkt XII, XVII, XVIII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/854524

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.