eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rąbino › ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RĄBINO W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RĄBINO W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RĄBINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920883

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 27

1.5.2.) Miejscowość: Rąbino

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-331

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 943643347

1.5.8.) Numer faksu: 943643347

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rabino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.rabino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RĄBINO W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-903ec79e-8f6b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00091782/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RĄBINO W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-903ec79e-8f6b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2) W niniejszym postępowaniu ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Komunikacja w postępowaniu
odbywa się za pośrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/ .
3) W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: gospodarkakomunalna@rabino.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę tj:
a) stały dostęp do sieci Internetowej gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden
z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux , lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
f) szyfrowanie na Portal Dostępowy (ezamowienia.gov.pl) odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
g) oznaczenia czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2247 z póxn. zm.).
7) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie plików: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rąbino z siedzibą: Urząd Gminy Rąbino, Rąbino 27, 78-331 Rąbino, e-mail: rabino@pocztazeto.pl, nr telefonu: +48 94 3643347;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Dariusz Florek, w sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rąbino pod wskazanym adresem poczty elektronicznej: iod@rabino.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) związanym z potrzebą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY RĄBINO W OKRESIE OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.” prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SWZ.
oraz realizacją i wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na UG Rąbino na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obsługi przez UG Rąbino kontrahentów i współpracowników na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych;
b) realizacji i wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu przeprowadzenia postępowania w ramach procedury zamówień publicznych w UG Rąbino, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, a także obsługi przez Administratora kontrahentów i współpracowników w zakresie wypełniania obowiązku wynikającego z umów zawartych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych;
c) niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających ze zobowiązań, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO, np. roszczeń finansowych względem kontrahentów – wykonawców, biorących udział w postępowaniu organizowanym przez Gminę Rąbino, wynikających z naliczonych opłat i kar lub kontraktowych, w celu rozliczeń zawartych umów z kontrahentami Gminy Rąbino; odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.);b)
dane mogą być także przekazywane innym podmiotom, zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Urzędu Gminy, a w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisujących sprzęt informatyczny,zapewniającym transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazywanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów, w tym powierzenia przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Urzędu Gminy, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
a) wymogiem obowiązkowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub gdy do podjęcia działań w związku z przygotowaniem umowy jest żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) wymogiem ustawowym, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) w przypadku prowadzenia zamówienia publicznego stosuje się obowiązek przetwarzania danych wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019
roku Prawo Zamówień Publicznych.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być naruszenie przepisów prawa, odmowa ze strony UG Rąbino zawarcia umowy.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11) w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień określonych w art. 15 ust. 1 do 3 RODO, niosącego po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, UG Rąbino może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12) skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
13) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rąbino w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. i transport tych odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym (Zarządca: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn – Zdrój), zgodnie z:
• Uchwałą Nr XX/240/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2020-2026 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2027-2032;
• Uchwałą Nr XXXVII/153/2018 Rady Gminy Rąbino z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie powierzenia Międzygminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Wardyniu Górnym zdań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zwarcie przez Gminę Rąbino umowy wykonawczej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym;
2) odbiór odpadów komunalnych zbieranych i gromadzonych w sposób selektywny pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rąbino i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym, z podziałem na następujące frakcje (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów):
a) papier,
b) szkło
c) metale i tworzywa sztuczne,
d) bioodpady;
3) odbiór pochodzących z gospodarstw domowych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon dwa razy w trakcie realizacji umowy i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym. Szczegółowy harmonogram odbioru Zamawiający ustali z Wykonawcą.
W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych Wykonawca zobowiązany jest do załadunku na środek transportu odpadów bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości;
4) odbiór przeterminowanych lekarstw w pojemnikach ustawionych w Punkcie Aptecznym i placówce ZOZ AL-MED oraz baterii zebranych w pojemnikach

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
1) Cena oferty brutto – waga 90 pkt - C
Cena oferty punktowana będzie wg wzoru:
CC= CN/COB x 100 x 90 pkt
gdzie:
- CC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena;
-CN - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu;
- COB - cena podana w ofercie badanej.

2) Termin płatności faktur – waga 10 pkt -D
- termin płatności faktur do 7 dni – 0 pkt;
- termin płatności faktur do 14 dni – 3 pkt;
- termin płatności faktur do 21 dni – 7 pkt;
- termin płatności faktur do 30 dni – 10 pkt.
3. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach:
• łączna liczba zdobytych punktów danej oferty: P = C + D.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania uzyska największą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
A. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.
B. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rąbino, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. Wójta Gminy Rąbino.
2. wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.);
C. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.
D. zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rąbino, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj. Wójta Gminy Rąbino.
2) wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1587. zm.);
3) wykaz wykonanych usług - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane;
4) opłacona polisa na kwotę 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
5) wykaz sprzętu niezbędnego w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem przez Wykonawcę

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego — Bank Spółdzielczy w Świdwinie konto nr 10 8581 0004 0000 0462 2000 0010.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniądza - do oferty należy załączyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto zamawiającego (w postaci elektronicznej);
2) niepieniężnej, to jest w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2—4 ustawy pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Gwaranta tj. Wystawcę gwarancji/poręczenia.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym odbywać się będą za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku wybrania za najkorzystniejszą oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Obok przypadków określonych w art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej Umowy w następujących przypadkach:
1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa lokalnego, wpływających na sposób świadczenia przez Wykonawcę usług w zakresie odbierania odpadów, o ile zmiana nie wpływa na kwotę wynagrodzenia umownego;
2. zwiększenia lub zmniejszenia - na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy - stawki podatku VAT;
3. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszące znamiona siły wyższej - uprawniające strony do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca może złożyć ofertę wraz z wymaganymi dokumentami wyłącznie za pośrednictwem platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.