eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Całodobowe parkowanie, przechowywanie, przewóz i holowanie środków transportu, ich elementów, podzespołów i części zatrzymanych w toku postępowań do dyspozycji prokuratur okręgu słupskiego.Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Całodobowe parkowanie, przechowywanie, przewóz i holowanie środków transportu, ich elementów, podzespołów i części zatrzymanych w toku postępowań do dyspozycji prokuratur okręgu słupskiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leszczyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 844 53 00

1.5.8.) Numer faksu: 59 843 11 52

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze.poslu@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-slupsk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowe parkowanie, przechowywanie, przewóz i holowanie środków transportu, ich elementów, podzespołów i części zatrzymanych w toku postępowań do dyspozycji prokuratur okręgu słupskiego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-850c3de3-8f7d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525391

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141187/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Całodobowe parkowanie, przechowywanie, przewóz i holowanie środków transportu, ich elementów, podzespołów i części zatrzymanych w toku postępowań do dyspozycji prokuratur okręgu słupskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-850c3de3-8f7d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający prowadzi postępowanie w formie elektronicznej pod adresem www.ezmowienia.gov.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie korzystania z usług systemu dostępnym z poziomu modułu E-learnig dla wszystkich użytkowników systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3009-7.261.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego parkowania, przechowywania, przewozu i holowania środków transportu, ich elementów, podzespołów i części na zlecenie:
a) Prokuratura Okręgowa w Słupsku ul. St. Leszczyńskiego 10,
b) Prokuratura Rejonowa w Słupsku, ul. St. Leszczyńskiego 10,
c) Prokuratura Rejonowa w Miastku, ul. Grunwaldzka 1b

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość drogowa parkingu od siedziby prokuratury

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość miejsc parkingowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego parkowania, przechowywania, przewozu i holowania środków transportu, ich elementów, podzespołów i części na zlecenie:
a) Prokuratura Rejonowa w Bytowie, ul. Przemysłowa 32,
b) Prokuratura Rejonowa w Lęborku, ul. Przyzamcze 2,

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość drogowa parkingu od siedziby prokuratury

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość miejsc parkingowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego parkowania, przechowywania, przewozu i holowania środków transportu, ich elementów, podzespołów i części na zlecenie:
a) Prokuratura Rejonowa w Chojnicach, ul. Młyńska 30,
b) Prokuratura Rejonowa w Człuchowie, ul. Szczecińska 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98351100-9 - Usługi parkingowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50118110-9 - Usługi holownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość drogowa parkingu od siedziby prokuratury

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość miejsc parkingowych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy spełniają poniżej opisane warunki udziału w postępowaniu:
1) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:
a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję, zezwolenie lub certyfikat kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2201).
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje parkingiem usytuowanym w obszarze działania prokuratur okręgu słupskiego o nawierzchni utwardzonej, ogrodzony w sposób zabezpieczający przed dostaniem się osób postronnych i oświetlonym lub innym tego rodzaju obiektem budowlanym (budynek, hala, wiata) spełniającym wymagania określone w rozdziale III ust. 4,
b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim sprzętem technicznym (własnym, najętym, tytułem użyczenia, dzierżawy, leasingu) do załadunku, rozładunku, przewozu i holowania samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, i innych środków transportu jak również jednośladów, elementów pojazdu, podzespołów i części:
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym pojazdem pomocy drogowej z platformą zaopatrzoną w wyciągarkę, do transportu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym pojazdem pomocy drogowej z platformą zaopatrzoną w wyciągarkę do przewozu lub holowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z KRS, CEIDG w zakresie art.109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) licencji, zezwolenia lub certyfikatu kompetencji zawodowych na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy, wydaną na podstawie ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2201)-w przypadku dwóch lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę ( ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia w/w dokumentu
2) wykaz sprzętu na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia – Załącznik nr 4 do SWZ,
3) krótki opis parkingu z uwzględnieniem elementów wyszczególnionych w Rozdziale III ust. 4 SWZ wraz z podaniem adresu jego lokalizacji – Załącznik nr 5 do SWZ,
4) Oświadczenie lub dokument stwierdzający tytuł prawny do użytkowanej nieruchomości.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy:
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy na podstawie ceny jednostkowej usługi wskazanej w ofercie Wykonawcy, proporcjonalnie do tej zmiany z zastrzeżeniem, że cena nie może zostać podwyższona o więcej niż 10 % pierwotnej wartości umowy,
b) zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2) zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego,
3) zmian istotnych dla realizacji umowy, wzrostu ilości zachorowań na COVID 19, innego zagrożenia epidemicznego, odgórnej decyzji lub zaleceń Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub Ministra Zdrowia.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy zachowaniu następujących warunków:
a) minimalny poziom zmiany ceny lub kosztów, uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym Wykonawca złożył ofertę,
b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym Wykonawca złożył ofertę; poziom zmiany będzie stanowił różnicę wskaźnika cen ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który wnioskowana jest zmiana, a wskaźnikiem cen wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
c) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 15% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto,
d) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji nie częściej niż raz w ciągu 12 miesięcy, a nastąpi to po dokonaniu oceny zasadności zmian, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od daty złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.