eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwkowa › "Usługa przewozowa uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Iwkowa do SOSW w Złotej i OSW w Bochni"Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa przewozowa uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Iwkowa do SOSW w Złotej i OSW w Bochni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IWKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 468

1.5.2.) Miejscowość: Iwkowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-861

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14) 6844010, (14) 6844020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@iwkowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwkowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargi.iwkowa.pl/przetargi/v3/index.php?rok=2022&plik=202211_przewoz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa przewozowa uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Iwkowa do SOSW w Złotej i OSW w Bochni”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dbce856-6fd4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00525239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034512/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dowóz uczniów Niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Złota, Bochnia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465154/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZP.271.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy dla części nr 1:
a) świadczenie usługi przewozowej uczniów niepełnosprawnych wraz
z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023, tj.:
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonych miejsc przystankowych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Iwkowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotej, 32-859 Złota 292.
Przewidywana trasa przewozu: Iwkowa, Połom Mały, Kąty – Złota (kurs poranny).
- odwóz uczniów niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotej, 32-859 Złota 292 na teren gminy Iwkowa do wyznaczonych miejsc przystankowych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Iwkowa.
Przewidywana trasa przewozu: Złota – Kąty, Połom Mały, Iwkowa (kurs popołudniowy).
b) szacowana ilość dowożonych i odwożonych uczniów – 6
c) długość trasy przejazdu (dowozu i odwozu) od poniedziałku do piątku wynosi –
ok. 120 km/dziennie.
d) pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 6 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
e) szacowana ilość dni nauki w okresie realizacji zamówienia wynosi 106 dni.
f) usługa realizowana będzie we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. w dni powszednie z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ro-ku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603 ze zm.) np. ferie zimowe, wiosenna prze-rwa świąteczna - na podstawie harmonogramu przewozu uczniów, zwanego dalej „harmonogramem” ustalonego w dniu podpisania umowy.
Harmonogram określać będzie w szczególności: trasę przejazdu, miejsca przystankowe, ilość uczniów, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dni w których usługa przewozowa ma być wykonywana.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany szczegółowego harmonogramu przewozu uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 95688,90 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy dla części nr 2:
a) świadczenie usługi przewozowej uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem
opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023, tj.:
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonych miejsc przystankowych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Iwkowa do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67.
Przewidywana trasa przewozu: Wojakowa – Bochnia (kurs poranny).
- odwóz uczniów niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67 .
Przewidywana trasa przewozu: Bochnia - Wojakowa (kurs popołudniowy).
b) szacowana ilość dowożonych i odwożonych uczniów – 1
c) długość trasy przejazdu (dowozu i odwozu) od poniedziałku do piątku wynosi –
ok. 110 km/dziennie.
d) pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
g) szacowana ilość dni nauki w okresie realizacji zamówienia wynosi 106 dni.
h) usługa realizowana będzie we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. w dni powszednie z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ro-ku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.) np. ferie zimowe, wiosenna prze-rwa świąteczna - na podstawie harmonogramu przewozu uczniów, zwanego dalej „harmonogramem” ustalonego w dniu podpisania umowy.
Harmonogram określać będzie w szczególności: trasę przejazdu, miejsca przystankowe, ilość uczniów, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dni w których usługa przewozowa ma być wykonywana.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany szczegółowego harmonogramu przewozu uczniów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.5.5.) Wartość części: 46656,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 91584,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91584,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 91584,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowe Przewóz Osób Kazimierz Tucznio

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 121440805

7.3.3) Ulica: Iwkowa 755

7.3.4) Miejscowość: Iwkowa

7.3.5) Kod pocztowy: 32-861

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 91584,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-06-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu Wykonawca: Stanisław Repetowski FIRMA „IWBUS”, złożył ofertę w postaci dwóch plików (.pdf), na który składały się następujące dokumenty: formularz ofertowy, oświadczenie wykonawcy z art. 125 ustawy Pzp. W toku badania oferty Zamawiający poddał ją weryfikacji pod kątem prawidłowości jej złożenia, tj. sprawdził, czy została złożona w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Z weryfikacji tej wynika, że złożone pliki składające się na ofertę (w tym formularz oferty i oświadczenie wykonawcy z art. 125 ustawy Pzp) nie posiadają ani kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ani podpisu zaufanego, ani podpisu osobistego. Złożenie w/w formularza ofertowego i oświadczenia z art. 125 ustawy Pzp bez wymaganego podpisu jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu formy wymaganej przepisami. Niedochowanie tych wymogów skutkuje nieważnością dokumentu. Wykonawca opatrzył właściwym podpisem jedynie formularz służący do przekazania oferty, co nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Formularz za pośrednictwem którego jest przekazywana oferta (formularz zgłoszenia oferty/wniosku) może zostać przez Wykonawcę opatrzony właściwym podpisem, natomiast oferta złożona za pośrednictwem komunikacji elektronicznej musi być opatrzona przez Wykonawcę właściwym podpisem, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę niezgodną z ustawą Pzp, warunkami zamówienia określonymi w SWZ oraz odrębnymi przepisami. W związku z tym oferta podlega odrzuceniu zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że: „jest niezgodna z przepisami ustawy”, art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, który stanowi, że: „jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów” i art. 226 ust. 1 pkt 5 ustaw Pzp, który stanowi, że: „jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.