eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwkowa › "Usługa przewozowa uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Iwkowa do SOSW w Złotej i OSW w Bochni"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa przewozowa uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Iwkowa do SOSW w Złotej i OSW w Bochni”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IWKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660720

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 468

1.5.2.) Miejscowość: Iwkowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-861

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14) 6844010, (14) 6844020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@iwkowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwkowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa przewozowa uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Iwkowa do SOSW w Złotej i OSW w Bochni”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dbce856-6fd4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465154

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034512/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dowóz uczniów Niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Złota, Bochnia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.iwkowa.pl/przetargi/v3/index.php?rok=2022&plik=202211_przewoz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. W postepowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej - adres e-mail: przetargi@iwkowa.pl (za wyjątkiem oferty oraz załączników składanych z ofertą). Szczegóły zostały opisane
w rozdziale VI. SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
1.2 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
1.3 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
1.4 Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP .
1.5 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania nadany przez miniPortal jako załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
Szczegóły zostały opisane w rozdziale VII. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Iwkowa, może Pa-ni/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iwkowej, z siedzibą 32-861 Iwkowa 468.
2) z Inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez Administratora można kontaktować się pod adresem email: rodo@iwkowa.pl lub pod numerem telefonu 14 68-44-010, 14 68-44-020.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa przewozowa uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Iwkowa do SOSW w Złotej i OSW w Bochni” - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w opar-ciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konse-kwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. - c.d. w kolejnej sekcji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w od-niesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zo-staną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający po-średnio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZP.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy dla części nr 1:
a) świadczenie usługi przewozowej uczniów niepełnosprawnych wraz
z zapewnieniem opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023, tj.:
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonych miejsc przystankowych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Iwkowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotej, 32-859 Złota 292.
Przewidywana trasa przewozu: Iwkowa, Połom Mały, Kąty – Złota (kurs poranny).
- odwóz uczniów niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Złotej, 32-859 Złota 292 na teren gminy Iwkowa do wyznaczonych miejsc przystankowych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Iwkowa.
Przewidywana trasa przewozu: Złota – Kąty, Połom Mały, Iwkowa (kurs popołudniowy).
b) szacowana ilość dowożonych i odwożonych uczniów – 6
c) długość trasy przejazdu (dowozu i odwozu) od poniedziałku do piątku wynosi –
ok. 120 km/dziennie.
d) pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 6 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
e) szacowana ilość dni nauki w okresie realizacji zamówienia wynosi 106 dni.
f) usługa realizowana będzie we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. w dni powszednie z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ro-ku szkolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1603 ze zm.) np. ferie zimowe, wiosenna prze-rwa świąteczna - na podstawie harmonogramu przewozu uczniów, zwanego dalej „harmonogramem” ustalonego w dniu podpisania umowy.
Harmonogram określać będzie w szczególności: trasę przejazdu, miejsca przystankowe, ilość uczniów, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dni w których usługa przewozowa ma być wykonywana.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany szczegółowego harmonogramu przewozu uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert - ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami poniżej dla każdej części oddzielnie.

Kryterium Waga kryterium wyrażona w punktach
Cena brutto (szacunkowa) 60,00
Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa 40,00
RAZEM 100,00
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch, wymienionych powyżej kryteriach oceny.
Szczegóły zostały opisane w rozdziale XIII. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy dla części nr 2:
a) świadczenie usługi przewozowej uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem
opieki podczas przewozu w roku szkolnym 2022/2023, tj.:
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z wyznaczonych miejsc przystankowych w miejscu zamieszkania na terenie gminy Iwkowa do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67.
Przewidywana trasa przewozu: Wojakowa – Bochnia (kurs poranny).
- odwóz uczniów niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 67 .
Przewidywana trasa przewozu: Bochnia - Wojakowa (kurs popołudniowy).
b) szacowana ilość dowożonych i odwożonych uczniów – 1
c) długość trasy przejazdu (dowozu i odwozu) od poniedziałku do piątku wynosi –
ok. 110 km/dziennie.
d) pojazd przewożący uczniów winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz winien być wyposażony w pasy bezpieczeństwa.
g) szacowana ilość dni nauki w okresie realizacji zamówienia wynosi 106 dni.
h) usługa realizowana będzie we wszystkie dni nauki szkolnej tzn. w dni powszednie z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ro-ku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.) np. ferie zimowe, wiosenna prze-rwa świąteczna - na podstawie harmonogramu przewozu uczniów, zwanego dalej „harmonogramem” ustalonego w dniu podpisania umowy.
Harmonogram określać będzie w szczególności: trasę przejazdu, miejsca przystankowe, ilość uczniów, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dni w których usługa przewozowa ma być wykonywana.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany szczegółowego harmonogramu przewozu uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie następujących kryteriów oceny ofert - ocena punktowa kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułami poniżej dla każdej części oddzielnie.

Kryterium Waga kryterium wyrażona w punktach
Cena brutto (szacunkowa) 60,00
Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa 40,00
RAZEM 100,00
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w dwóch, wymienionych powyżej kryteriach oceny.
Szczegóły zostały opisane w rozdziale XIII. SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w niniejszej SWZ.
1.2 Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2201 ze zm.).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- dotyczy części nr 1 zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania zamówienia co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym i dostosowanym do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, posiadającym minimum 6 miejsc siedzących, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz wyposażonego w pasy bezpieczeństwa.
Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do SWZ
„Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego”.

- dotyczy części nr 2 zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania zamówienia co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym i dostosowanym do przewozu uczniów
niepełnosprawnych, posiadającym minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz wyposażonego w pasy bezpieczeństwa.
Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4B do SWZ
„Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, w odniesieniu do warunków określonych powyżej winien wykazać się przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2201 ze zm.).
2. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4A do SWZ (dotyczy części nr 1) i Załącznik nr 4B do SWZ (dotyczy części nr 2).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
1.1 Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 1.2Oferta Wykonawcy musi zawierać:
1.2.1 Formularz ofertowy- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III pkt 1 i 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV. pkt 2 SWZ. Oświadczenie należy złożyć- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
1.2.3 Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
1.2.4 Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1.2.3 SWZ niniejszego rozdziału.
1.2.5 Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, pkt 5, ppkt 3 oraz 4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy.
1.2.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I pkt 4.5 SWZ (Zamawiający
dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym) – jeżeli dotyczy.
1.2 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2.3 SWZ niniejszego rozdziału, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.3 Zapisy pkt 1.2.3 i 1.2.4 SWZ niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.4 Zapisy pkt 1.2.3 i 1.2.4 SWZ niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2) W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postę-powaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodar-czej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4.3 i 4.4 niniejszego rozdziału SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane Postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowa-dzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. „zmiany kontrak-towe” w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) w stosunku do treści oferty, na podstawie któ-rej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 5 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl . Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej natronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.