eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powidz › Świadczenie usług w zakresie odbioru i składowania odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez 33. Bazę Lotnictwa Transportowego.Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie odbioru i składowania odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez 33. Bazę Lotnictwa Transportowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310188854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Witkowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Powidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 261544332

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://33bltr.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i składowania odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez 33. Bazę Lotnictwa Transportowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e5425f2-8a9d-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524992

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055944/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Odbiór i wywóz odpadów komunalnych w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/33bltr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/33bltr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z częścią XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 34/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług w zakresie odbioru i składowania odpadów komunalnych z pojemników Zamawiającego z terenów administrowanych przez 33 Bazę Lotnictwa Transportowego w miejscowościach: Powidz, Witkowo, Przybrodzin, Ruchocinek i Kleczew.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający określił w formularzach cenowych szacunkowe ilości pojemników/odpadów podlegających odbiorowi w ramach wartości umów.
2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia większej ilości usług polegających na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych, w stosunku do przewidzianych w podstawowym (szacowanym) zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych ilości usług, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości usług, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych za poszczególne wielkości pojemników/wagę odpadów, ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości/odbieranych odpadów komunalnych będących przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 25 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
5. Realizowanie opcjonalnej części zamówienia będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach umów.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z częścią XIX pkt II SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczeniu usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z pojemników dostarczonych przez Wykonawcę z terenów administrowanych przez 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w w miejscowości: Jarocin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający określił w formularzach cenowych szacunkowe ilości pojemników/odpadów podlegających odbiorowi w
ramach wartości umów.
2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia
większej ilości usług polegających na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych, w stosunku do przewidzianych w
podstawowym (szacowanym) zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i
zamówienia dodatkowych ilości usług, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku
zamówienia dodatkowej ilości usług, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie
następowało na podstawie cen jednostkowych za poszczególne wielkości pojemników/wagę odpadów, ujętych w ofercie
wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości/odbieranych odpadów komunalnych będących przedmiotem
umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 25 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem
Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek
jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
5. Realizowanie opcjonalnej części zamówienia będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a
Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach umów.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z częścią XIX pkt II SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczeniu usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych z pojemników dostarczonych przez Wykonawcę z terenów administrowanych przez 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w w miejscowości: Kalisz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający określił w formularzach cenowych szacunkowe ilości pojemników/odpadów podlegających odbiorowi w
ramach wartości umów.
2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę zamówienia
większej ilości usług polegających na odbiorze i wywozie odpadów komunalnych, w stosunku do przewidzianych w
podstawowym (szacowanym) zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i
zamówienia dodatkowych ilości usług, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku
zamówienia dodatkowej ilości usług, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie
następowało na podstawie cen jednostkowych za poszczególne wielkości pojemników/wagę odpadów, ujętych w ofercie
wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości/odbieranych odpadów komunalnych będących przedmiotem
umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 25 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem
Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek
jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do
Zamawiającego.
5. Realizowanie opcjonalnej części zamówienia będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach umów.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z częścią XIX pkt II SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W tym zakresie Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada:
aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej (prowadzony przez Urząd Miasta/Gminy) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13. września 1996 r.,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Urząd Miasta/Gminy) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13. września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, 1852).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
b) formularz cenowy - załącznik nr 2A/B/C do SWZ;
c) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w przypadku, gdy fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy.
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zał nr 3 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcjum, spółki cywilne):

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w części IX, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, na żądanie Zamawiającego, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawcy przedstawią umowę regulującą współpracę tychże podmiotów zawierająca w swojej treści następujące postanowienia:
 wpis dotyczący zakazu rozwiązania umowy, zmian treści umowy konsorcjalnej oraz zmian członków konsorcjum bez wiedzy i akceptacji Zamawiającego,
 zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
 solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
d) Umowa nie może być podpisana na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia określony w umowie.
e) Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w sposób opisany w ust. 1 pkt 1.4 niniejszej części SWZ. Pełnomocnictwo (upoważnienie) to powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i obejmować wszelkie czynności związane z prowadzeniem postępowania i być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów konsorcjum. Wszelkie opłaty związane z ustanowieniem pełnomocnictwa (upoważnienia) ponosi Wykonawca.
Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
f) Wszelkie informacje zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załącznikach nr 4A i 4B do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 12 wzoru umowy.
3. Wszystkie postanowienia wymienione w § 12 wzoru umowy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/33bltr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.