eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Wielkopolski › Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku WielkopolskimOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

1.3.) Oddział zamawiającego: SPZOZ w Grodzisku Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000317760

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mossego 17

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-065

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: A.LINKIEWICZ-MENDEL@SPZOZ-GRODZISK.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzoz-grodzisk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4887f15b-8f78-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058039/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-grodzisk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-grodzisk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz
grodzisk, w przypadkach awarii platformy zakupowej za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyłączeniem składania ofert i
wyjaśnień SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim,
ul. Mossego17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; tel. 061/44-36-501, poczta elektroniczna: sekretariat@spzoz-grodzisk.pl/
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych – Panią Kingę Kasprzak, z którą można się kontaktować pod adresem e
mail: iod@spzoz-grodzisk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać? Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie zadania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skarg jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ.DLA.2300.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi 36-miesięczna sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowy opis oraz wymagane parametry graniczne, zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) i Istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały określone DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy + wymagane parametry techniczne). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi 36-miesięczna sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowy opis oraz wymagane parametry graniczne, zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) i Istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały określone DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy + wymagane parametry techniczne). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi 36-miesięczna sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowy opis oraz wymagane parametry graniczne, zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) i Istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały określone DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy + wymagane parametry techniczne). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi 36-miesięczna sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowy opis oraz wymagane parametry graniczne, zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) i Istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały określone DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy + wymagane parametry techniczne). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi 36-miesięczna sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowy opis oraz wymagane parametry graniczne, zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) i Istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały określone DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy + wymagane parametry techniczne). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi 36-miesięczna sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim. Szczegółowy opis oraz wymagane parametry graniczne, zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) i Istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane ilości zostały określone DLA KAŻDEGO Z PAKIETÓW w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy + wymagane parametry techniczne). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania minimalne opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie i spełniają wymagania określone w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy do zamawiającego środków do dezynfekcji, o łącznej wartości:
a) dla pakietu nr 1 - nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto,
b) dla pakietu nr 2 - nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,
c) dla pakietu nr 3 - nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto,
d) dla pakietu nr 4 - nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto,
e) dla pakietu nr 5 - nie mniejszej niż 3 000,00 zł brutto,
f) dla pakietu nr 6 - nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SWZ. Przedmiotowe oświadczenie nie stanowi podmiotowego środka dowodowego.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1.2., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1.2., SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 12.1.2., SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Zamawiający nie żąda złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dotyczącego Podwykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w SWZ, na zasadzie „spełnia” albo „nie spełnia”.
Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 12.1.8., SWZ
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (na przykładzie wzoru udostępnionego jako załącznik SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. potwierdzającego spełnienie warunku określonego w 9.1 pkt 4) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zmawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenia w formie formularza parametrów (załącznik nr 2-szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zaoferowanych produktów przez Wykonawcę,
2) karty charakterystyki produktu, opisy techniczne oraz ulotki/instrukcje używania/inne dokumenty charakteryzujące oferowane produkty (np. firmowe materiały informacyjne producenta, katalogi, ulotki, foldery, opisy techniczne lub inne posiadane dokumenty)), potwierdzające spełnienie wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny zgodności złożonej oferty przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do poświadczenia autentyczności w/w materiałów (należy wskazać (np. w nazwie pliku), której pozycji lub jakiego parametru opisanego w załączniku nr 2 dokument dotyczy)
3) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP, posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 255 ze zm), a w przypadku, gdy prawo nie wymaga dopuszczenia do obrotu zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj.: deklaracje CE, Certyfikatów CE potwierdzonych przez jednostkę notyfikowaną, zgodności z normami PN EN lub równoważne
lub
oświadczenie, że oferowane produkty spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, są dopuszczone do obrotu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 974 ze zm.), że oferowane produkty posiadają aktualne charakterystyki produktu w języku polskim, które są dostępne w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, znajdujących się pod następującymi adresami:…………… lub są w posiadaniu Wykonawcy, który na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy je w terminie 3 dni.
4) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, dokumenty potwierdzające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe i inne dokumenty wymienione w pkt.12.2.1. pkt 1) Wykonawca złoży razem z ofertą w formie elektronicznej, na Platformie zakupowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, przez osobę upoważnioną do tych czynności.
Zamawiający nie przewiduje wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 12.2.1 pkt. 1)
Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 12.2.1 pkt. 2) - 4) lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty :
1) Ofertę na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru formularza, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym, wraz z
2) opisem przedmiotu zamówienia tj. oświadczeniem w formie formularza parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę zgodnym z załącznikiem nr 2 do SWZ,
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SWZ.
4) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust 1 lit.: a-c ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 129) oraz, że nie posiada statusu podmiotu o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady UE NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SWZ
4) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust 1 lit.: a-c ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 129) oraz, że nie posiada statusu podmiotu o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady UE NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie zgodnie ze wzorem załącznika nr 6 do SWZ
5) Dokumenty dotyczące „ samooczyszczenia” należy złożyć wraz z ofertą.
6) Pełnomocnictwo:
• upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
• Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.
2. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym wymóg złożenia oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich
wprowadzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz-grodzisk. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.), z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
-wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy,
- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie, o której mowa w ust. 11.1 SWZ, zamawiający odrzuca ofertę takiego
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00425421/01 z dnia 2023-10-03
2023-10-03 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
wykonawcy
Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 7 ust 1 lit.: a-c ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 129) oraz, że nie posiada
statusu podmiotu o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady UE NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie składa oświadczenie zgodnie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.