eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełm › Usługi szkoleniowe w ramach Projektu "Ekonomy i praca - to się opłaca"Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Ekonomy i praca – to się opłaca”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I MUNDUROWYCH IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W CHEŁMIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000182478

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Chełm

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 82 565 52 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zse3lo.chelm@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ekonomy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Ekonomy i praca – to się opłaca”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d24114f4-8f75-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe, nr umowy o dofinansowanie: RPLU.12.04.00-06-0038/19-00

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d24114f4-8f75-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d24114f4-8f75-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja pomiędzy
wykonawcami a Zamawiającymi w Postępowaniu obywa się w języku polskim, w formie elektronicznej, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu:
1.1. Platformy e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl (dalej jako Platforma),
1.2. poczty elektronicznej, na adres wskazany w pkt 12.
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z
Platformy określa Regulamin Platformy dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
5. Komunikacja w Postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (dalej jako Formularze do komunikacji). Za
pośrednictwem Formularzy do komunikacji odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i
udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
oraz zalogowania się̨ na Platformie. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w Postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
Postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze
wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.
U. z 2020 poz. 2415).
12. Osobą do kontaktu z wykonawcami w sprawie Postępowania jest: Edyta Chudoba – dyrektor (tel. 608 275 235, email:
edyta.chelm@interia.pl).
13. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę. W przypadku wniosków,
zawiadomień czy dokumentów przekazywanych na adres poczty elektronicznej, wskazany w pkt 12, za datę ich złożenia przyjmuje
się datę ich zarejestrowania przez urządzenie odbiorcze po stronie Zamawiającego lub zapisania na stosownym serwerze poczty
elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia RODO Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie;
kontakt z Zamawiającym jest możliwy elektronicznie na adres e-mail zse3lo.chelm@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 22, 22-100 Chełm;
Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail cezary.stopa@zse3lo.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
− w celu związanym z Postępowaniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
− w celu rozpatrzenia oferty oraz wykonania umowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
− w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Zamawiającemu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym Postępowaniem i wykonaniem umowy;
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą, tj. Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego w celu realizacji RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach
RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 PZP, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy lub czas trwania umowy o dofinansowanie (w tym okres trwałości Projektu) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub umowy o dofinansowanie;
niezależnie od powyżej wskazanych terminów, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego; dane osobowe mogą być również przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego; dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w Postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Ponadto Zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w Postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty Postępowania lub nazwy lub daty zakończonego Postępowania.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania.
Pozostałe informacje na temat przepisów RODO określone zostały w Rozdz. 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271-36/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Szkolenie specjalistyczne dla uczniów ze sztuk walki będzie obejmowało 5 grup po 20 osób, ilość godzin szkoleniowych w każdej grupie: 40.
2. Szkolenie będzie obejmować przewroty, pady, ćwiczenia akrobatyczne, naukę i doskonalenie uderzeń ręcznych i kopnięć, naukę obrony przed uchwytami, kształtowanie cech motorycznych w sztukach walki, formy w sztukach walki. Zajęcia mają mieć charakter teoretyczno-praktyczny.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia ewentualnych kosztów dojazdów i noclegów dla trenerów, co wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie ofertowej. Zamawiający zapewni salę zajęciową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zajęcia będą dotyczyły 10 grup, w każdej grupie 10 osób, ilość godzin szkoleniowych dla każdej grupy 40 godzin.
2. Zajęcia mają przyczynić się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych będą dotyczyć tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.
3. W ramach szkolenia kształtowane będą:
- kompetencje społeczne i obywatelskie – kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe oraz wszelkie formy zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym (związane z dobrem osobistym i społecznym), rozumienie zasad postępowania i zwyczajów w różnych społeczeństwach i środowiskach, w których funkcjonują dane osoby, znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych (demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich), przygotowanie do angażowania się w aktywne i demokratyczne działania;
- poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość – zdolność do wcielania pomysłów w czyn, kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność
do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów, rozwój świadomości kontekstu swojej pracy i zdolności do wykorzystywania pojawiających się szans, świadomość wartości etycznych i promocja dobrego zarządzania.
4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do zapewnienia i pokrycia ewentualnych kosztów dojazdów i noclegów dla trenerów, co wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie ofertowej. Zamawiający zapewni salę zajęciową.
5. Materiały szkoleniowe mają być dostosowane do potrzeb uczestników wynikających z niepełnosprawności (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i standardami w tym zakresie). Będą projektowane w sposób pozwalający na swobodne formatowanie tekstu pliku, dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, a ich treści formułowane w sposób przystępny i czytelny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,
3. sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami:
a. dla Części 1: przynajmniej trzema trenerami, z których każdy posiada min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu sztuk walki dla dzieci lub młodzieży i zrealizował min. 30 godzin szkoleniowych w tym zakresie,
b. dla Części 2: przynajmniej pięcioma trenerami, z których każdy posiada min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla dzieci lub młodzieży i zrealizował min. 100 godzin szkoleniowych w tym zakresie,
II. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie następujące usługi:
a. dla Części 1: przynajmniej jedną usługę szkoleniową z zakresu sztuk walki dla dzieci lub młodzieży, każdorazowo dla grupy min. 5-osobowej, w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin szkoleniowych,
b. dla Części 2: przynajmniej jedną usługę szkoleniową z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dla dzieci lub młodzieży, każdorazowo dla grupy min. 5-osobowej, w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin szkoleniowych.
Zamawiający dopuszcza wykazanie się realizacją wymaganej ilości godzin szkoleniowych w ramach sumowania kilku usług,
III. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał certyfikat dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wydany przez podmiot dokonujący certyfikacji dostępności, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1.4 SWZ:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wg Załącznika nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (przed terminem składania ofert);
jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2. zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę norm dostępności dla osób niepełnosprawnych, dla warunku, o którym mowa w pkt 6.1.4 ppkt III SWZ.

Zamawiający informuje, że wykaz osób (trenerów), skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, jest częścią Formularza oferty, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający żąda złożenia tego wykazu wraz z ofertą na podstawie art. 126 ust. 2 PZP, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania – dane podane w wykazie będą brane pod uwagę na potrzeby oceny ofert w kryterium „doświadczenie trenera”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga
przedstawienia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
- dla Części 1: 500 zł,
- dla Części 2: 2000 zł.
W przypadku składania oferty dla więcej niż jednej Części, w/w kwoty należy zsumować dla Części, których dotyczy oferta.
Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia, zwrotu oraz zatrzymania wadium zawarte są w Rozdz. 10 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1.4 SWZ, Wykonawcy tacy muszą spełniać łącznie.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty – Załączniku nr 1 do SWZ.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o którym mowa w art. 60 pkt 1 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz ust. 2 PZP oraz w sytuacjach określonych w ust. 2.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a. wydłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, lub przyczyn, których nie można było przewidzieć na etapie Postępowania,
b. wystąpienie zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i są niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, w szczególności takich jak powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
c. zmiana obowiązujących przepisów prawa polskiego lub unijnego, które nastąpiła w trakcie realizacji Umowy, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień Umowy lub sposobu realizacji Usług do nowego stanu prawnego, d. zmiana podmiotu o którym mowa w art. 118 ust. 1 PZP na inny, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w SWZ,
e. zmiana osoby lub osób uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wskazanych w § 12 ust. 3, na inną osobę / osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, wskazanymi przez Wykonawcę w ofercie,
f. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w § 6 ust. 3 (przy czym Zamawiający może zrezygnować z realizacji części Przedmiotu Umowy o wartości nie większej niż 10% wartości Umowy).
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, na które będzie powoływał się Wykonawca, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się także wykonawcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1497 z późn. zm.) tj.:
a. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
b. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
c. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w lit. a-c powyżej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej – karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.