eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opat闚ek › Przebudowa i rozbudowa o oddzia造 przedszkolne istniej帷ego budynku Szko造 Podstawowej w Rajsku.Og這szenie z dnia 2023-11-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa o oddzia造 przedszkolne istniej帷ego budynku Szko造 Podstawowej w Rajsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Opat闚ek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855239

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolno軼i 14

1.5.2.) Miejscowo嗆: Opat闚ek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-860

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627618080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opatowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.opatowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa o oddzia造 przedszkolne istniej帷ego budynku Szko造 Podstawowej w Rajsku.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-16831f61-8f7d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00524852

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://e-propublico.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W niniejszym post瘼owaniu komunikacja Zamawiaj帷ego z Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, za po鈔ednictwem Platformy on-line dzia豉j帷ej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawc jest bezp豉tne. Wykonawca przyst瘼uj帷 do post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wi捫帷y. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu musi posiada konto na Platformie. Do z這瞠nia oferty konieczne jest posiadanie przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy wa積ego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w tym zakresie przez Zamawiaj帷ego w dokumencie SWZ. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e wymagania sprz皻owo – aplikacyjne pozwalaj帷e na korzystanie z Platformy: sta造 dost瘼 do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa - Platforma wsp馧pracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich g堯wnych przegl康arek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); w陰czona obs逝ga JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesy豉nego za po鈔ednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie okre郵a si limitu liczby plik闚. Zamawiaj帷y okre郵a nast瘼uj帷e informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: za陰czony i przes豉ny przez Wykonawc za pomoc Platformy plik oferty wraz z za陰cznikami przechowywane s na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiaj帷y otrzyma dost瘼 do plik闚 dopiero po up造wie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platform stanowi przyporz康kowan do dokumentu elektronicznego dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wys豉nym dokumencie w kolumnie "Data przes豉nia"; o terminie przes豉nia decyduje czas pe軟ego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zamawiaj帷y o鈍iadcza, 瞠 spe軟ia wymogi okre郵one w rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawc b璠 przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opat闚ek. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawc danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a tak瞠 art. 6 Ustawy z 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole post瘼owania b璠 przechowywane przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. Je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. Zamawiaj帷y nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym ni cel okre郵ony powy瞠j. Wykonawca jest zobowi您any, w zwi您ku z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu, do wype軟ienia wszystkich obowi您k闚 formalnoprawnych wymaganych przez RODO i zwi您anych z udzia貫m w przedmiotowym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia. Nale膨 do nich obowi您ki informacyjne z art. 13 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe dotycz i od kt鏎ych dane te Wykonawca bezpo鈔ednio pozyska i przekaza Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego oraz art. 14 RODO wzgl璠em os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane Wykonawca pozyska w spos鏏 po鈔edni, a kt鏎e to dane Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu w tre軼i oferty lub dokument闚 sk豉danych na 膨danie Zamawiaj帷ego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiaj帷y informuje, 瞠: udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotycz帷e wyrok闚 skazuj帷ych i czyn闚 zabronionych) w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w dziale IX ustawy Pzp, do up造wu terminu na ich wniesienie; udost瘼nianie protoko逝 i za陰cznik闚 do protoko逝 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyj徠kiem tych, o kt鏎ych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniaj帷ych pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl康y polityczne, przekonania religijne lub 鈍iatopogl康owe, przynale積o嗆 do zwi您k闚 zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotycz帷ych zdrowia, seksualno軼i lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; w przypadku korzystania przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane przez Zamawiaj帷ego, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (zwi您anych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s dane osobowe jego dotycz帷e, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o kt鏎ych mowa w art. 46 RODO, zwi您anych z przekazaniem jego danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawc od administratora kopii danych osobowych podlegaj帷ych przetwarzaniu), Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od osoby wyst瘼uj帷ej z 膨daniem wskazania dodatkowych informacji, maj帷ych na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia; skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe s przetwarzane, z uprawnienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupe軟ienia danych osobowych), nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 post瘼owania oraz jego za陰cznik闚; w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania; w przypadku, gdy wniesienie 膨dania dotycz帷ego prawa, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole post瘼owania lub za陰cznikach do tego protoko逝, od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y nie udost瘼nia tych danych, chyba 瞠 zachodz przes豉nki, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 rozporz康zenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp.In.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa o oddzia造 przedszkolne budynku Szko造 Podstawowej w Rajsku wraz z niezb璠n infrastruktur towarzysz帷 oraz budow placu zabaw stanowi帷ego zesp馧 obiekt闚 ma貫j architektury. Inwestycja realizowana b璠zie na terenie obejmuj帷ym dwie dzia趾i, po這穎ne w dw鏂h jednostkach ewidencyjnych tj.:
- dzia趾a nr ewid. 282/2, obr瑿 ewid. 0014 Rajsko, jedn. ewid. 300708_5 Opat闚ek - obszar wiejski;
- dzia趾a nr ewid. 2/1, obr瑿 ewid. 0012 Marchwacz Kolonia, 300710_2 Szczytniki.
Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w miejscowo軼i Rajsko, zabudowany budynkiem o numerze administracyjnym 4, 62-860 Rajsko.
Projektowana rozbudowa Szko造 Podstawowej o oddzia造 przedszkolne podyktowana zosta豉 zapotrzebowaniem na stworzenie miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym. Istniej帷y budynek Szko造 powsta w drugiej po這wie ubieg貫go stulecia, a pomieszczenia oraz zaplecza w nim zaprojektowane przewidziano jedynie dla potrzeb edukowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nie uwzgl璠niaj帷 funkcji przedszkola, kt鏎ego brakuje w miejscowo軼i Rajsko.
Szczeg馧owy zakres rob鏒 okre郵a dokumentacja projektowa.
W przypadku wyst徙ienia w materia豉ch opisuj帷ych przedmiot zam闚ienia znak闚 towarowych, patent闚 lub pochodzenia, 廝鏚豉 lub szczeg鏊nego procesu, kt鏎y charakteryzuje produkty lub us逝gi dostarczane przez konkretnego wykonawc, nale篡 rozumie, i wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy "lub r闚nowa積y". Zamawiaj帷y dopuszcza materia造 i/lub rozwi您ania r闚nowa積e pod warunkiem zachowania parametr闚 technicznych, jako軼iowych i u篡tkowych nie gorszych ni wskazane w dokumentacji oraz nieprowadz帷ych do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy nale篡 traktowa jako przyk豉dowe. Opisuj帷 przedmiot zam闚ienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym. Zamawiaj帷y nie mo瞠 odrzuci oferty tylko dlatego, 瞠 oferowane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi nie s zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do kt鏎ych opis przedmiotu zam闚ienia si odnosi, pod warunkiem 瞠 Wykonawca udowodni, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e, jest zobowi您any wykaza, 瞠 oferowane przez niego rozwi您anie spe軟ia wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego. W takim przypadku, Wykonawca za陰cza do oferty wykaz rozwi您a r闚nowa積ych wraz z jego opisem lub normami.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45111200-0 - Roboty wzakresie przygotowania terenu pod budow iroboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45214100-1 - Roboty budowlane wzakresie budowy przedszkolnych obiekt闚 budowlanych

45400000-1 - Roboty wyko鎍zeniowe wzakresie obiekt闚 budowlanych

45111291-4 - Roboty wzakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty wzakresie r騜nych nawierzchni

45112710-5 - Roboty wzakresie kszta速owania teren闚 zielonych

45231400-9 - Roboty budowlane wzakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 - Roboty wzakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 - Roboty wzakresie instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urz康ze telekomunikacyjnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 17 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Cena Liczba punkt闚 = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie:
- Cmin - najni窺za cena spo鈔鏚 wszystkich ofert
Cof - cena podana w ofercie
Okres gwarancji i r瘯ojmi Liczba punkt闚 = ( (Gof) /(Gmax) ) * 100 * waga gdzie: - Gof - okres podany w ofercie
- Gmax - okres maksymalny
Najkr鏒szy mo磧iwy okres gwarancji i r瘯ojmi wymagany przez Zamawiaj帷ego - 36 miesi璚y. Najd逝窺zy mo磧iwy okres gwarancji i r瘯ojmi wymagany przez Zamawiaj帷ego, kt鏎y b璠zie uwzgl璠niony przy ocenie ofert - 60 miesi璚y. Przy okresie gwarancji i r瘯ojmi d逝窺zym ni 60 miesi璚y dla cel闚 przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyj皻a warto嗆 - 60
miesi璚y.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i r瘯ojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e posiadania kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚 . Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia. Zamawiaj帷y nie precyzuje w tym zakresie 瘸dnych wymaga, kt鏎ych spe軟ienie Wykonawca zobowi您any jest wykaza w spos鏏 szczeg鏊ny.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
1) Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca wykaza, 瞠 posiada polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia o warto軼i co najmniej 2.000.000,00 z. (s這wnie: dwa miliony z這tych).
2) Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca posiada 鈔odki finansowe lub posiada zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i co najmniej 1.000.000,00 PLN (s這wnie: jeden milion z這tych), przy czym Zamawiaj帷y w celu wykazania przez wykonawc odpowiedniej sytuacji finansowej, nie dopuszcza sumowania warto軼i 鈔odk闚 finansowych pochodz帷ych z informacji uzyskanych z r騜nych bank闚 wydanych dla jednego podmiotu.
Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
udzielenie zam闚ienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki, dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Ocena spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu b璠zie dokonana na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
1) Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza, 瞠 w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - to w tym okresie, zrealizowa co najmniej 1 zadanie zwi您ane z budow, przebudow lub remontem budynku u篡teczno軼i publicznej o warto軼i nie mniejszej ni 3.000.000,00 z. brutto (zrealizowane w ramach jednej umowy).
2) Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca wykaza, 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia w szczeg鏊no軼i:
- kierownikiem budowy posiadaj帷ym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej lub dokumenty r闚nowa積e,
- kierownikiem rob鏒 elektrycznych posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych lub dokumenty r闚nowa積e,
- kierownikiem rob鏒 sanitarnych posiadaj帷ym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych lub dokumenty r闚nowa積e.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem. W przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t, wraz z za鈍iadczeniem, Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia przez Wykonawc dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i.; Za鈍iadczenie albo inny dokument w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem. W przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia przez Wykonawc dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i.; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zone nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji.; O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenie o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.;

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami.; Wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty. Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych wykonywanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami, wykaz rob鏒 budowlanych dotyczy rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu Wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy.; O鈍iadczenie wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, sk豉dane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych, kt鏎e wykonaj wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia.; Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji danego zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚.; Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Za鈍iadczenia w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego" lub "Za鈍iadczenia w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie naruszy obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.; Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem.; Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.; O鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu lub kryteri闚 selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby.; Kosztorysy nale篡 磧o篡c w wersji uproszczonej z tabela element闚 scalonych.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y wymaga wniesienia wadium w wysoko軼i: 20 000.00 PLN

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowi您ani s do ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty i powinno ono zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie post瘼owania udzielenie zam闚ienia publicznego, kt鏎ego dotyczy, wszystkich Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia oraz ustanowionego pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, dokument ”O鈍iadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝”, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Je瞠li w toku realizacji rob鏒 wyst徙i konieczno嗆 wykonania zam闚ie nie obj皻ych zam闚ieniem podstawowym kt鏎ych warto嗆 nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowi您any jest do wykonania tych zam闚ie na dodatkowe zam闚ienie Zamawiaj帷ego udzielone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zam闚ie publicznych. 2. W przypadku wyst徙ienia konieczno軼i wykonania zam闚ie dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach z Wykonawc przyjmuj帷 jako podstaw do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny oraz ceny jednostkowe materia堯w i koszty pracy sprz皻u, nie mog by wy窺ze ni 鈔ednie dla wojew鏚ztwa wielkopolskiego wed逝g informacji "ORGBUD - SERWIS" w okresie realizacji zam闚ienia. Na wykonanie ww. zam闚ie b璠zie ka盥orazowo sporz康zany przez Wykonawc i Inspektora Nadzoru protok馧 konieczno軼i akceptowany przez Zamawiaj帷ego. Podstaw do sporz康zenia kosztorysu b璠 KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. 3. Termin wykonania umowy mo瞠 ulec zmianie w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w og這szeniu o zam闚ieniu lub SWZ pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i. 4. Termin wykonania umowy mo瞠 ulec zmianie w przypadku wyst徙ienia konieczno軼i wykonania zam闚ie dodatkowych o kt鏎ych mowa w 7 ust. 4 projektu umowy, warunkuj帷ych prawid這we wykonanie przedmiotu zam闚ienia, o czas niezb璠ny do wykonania zam闚ie dodatkowych. 5. Termin wykonania zam闚ienia mo瞠 ulec zmianie je瞠li wyst徙i豉 konieczno嗆 pozyskania dodatkowych decyzji i pozwole, kt鏎e nie by造 wcze郾iej wymagane, a b璠 mia造 wp造w na termin wykonania rob鏒.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-15 09:45

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Drog elektroniczn za po鈔ednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-13

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.