eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH NA RZECZ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIUOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH NA RZECZ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005104690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Limanowskiego 134

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zzp@mops.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mops.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG POGRZEBOWYCH NA RZECZ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86f8273f-8ea2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020863/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 USŁUGI SPRAWIANIA POGRZEBÓW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86f8273f-8ea2-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale X SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale X SWZ .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu z siedzibą przy ul. Limanowskiego 134, 26-600
Radom, zwany dalej „Administratorem”. Obowiązki Administratora danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu wykonuje Dyrektor MOPS.
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale XXIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale XXIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.260.115.2023.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których należy sprawianie pogrzebu.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98371000-4 - Usługi pogrzebowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres realiacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej;
Określenie warunku:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał usługi pogrzebowe o wartości łącznej min. 30.000 zł lub wielu umów/ kontraktów, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia.
Za usługę odpowiadająca przedmiotowi zamówienia na potrzeby oceny niniejszego warunku uznaję się wykonanie usługi pogrzebowej – sprawienie pogrzebu ludziom, w szczególności osobom dorosłym lub dzieciom powyżej 6 roku życia lub dzieciom do 6 roku życia lub dzieciom martwo- urodzonym bez względu na czas trwania ciąży - w ramach jednego lub wielu umów/kontraktu o wartości min. 30.000 zł.
Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w Rozdziale IX SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 274 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do oferty oraz (jeżeli dotyczy) również oświadczenie w sytuacji o której mowa w rozdziale XIV pkt. 10 ppkt. 4 SWZ .
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 274 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do oferty oraz (jeżeli dotyczy) również oświadczenie w sytuacji o której mowa w rozdziale XIV pkt. 10 ppkt. 4 SWZ .
Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz oferty wraz z Formularzem cenowym stanowiącym jego integralną część,
2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ,
3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVII pkt 8 (jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 10 ppkt 4) (jeżeli dotyczy),
5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 11 ppkt 3) SWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 11 ppkt 8) SWZ (jeżeli dotyczy),
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa w lit. a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji technicznych i zawodowych, o których mowa w rozdziale VII pkt 4 SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 2 do SWZ.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
1.1 Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna to za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) zmiany terminu realizacji usług pogrzebowych w przypadku zaistnienia zdarzeń będących następstwem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
2) zmiany Przedmiotu umowy w zakresie organizacji pogrzebu w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności związanych z wystąpieniem stanu epidemiologicznego lub epidemii, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
c) konieczności wprowadzenia zmian będącej następstwem zmian wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministerstwa Zdrowia w zakresie organizacji pogrzebu,
d) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji umowy, co nie może wpływać na wysokość wynagrodzenia.
1.2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy:
- zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną, na piśmie, pod rygorem nieważności,
-strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
- wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy musi być wyrażony na piśmie.
1.3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
1.4. Wszystkie wymienione okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
1.5. Podpisanie aneksu do Umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w projekcie Umowy § 8, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia zlokalizowaną pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
1A) O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).
W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1A , Zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także informacji z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. listy osób i podmiotów objętych sankcjami.
Pełna treść postanowień Zamawiającego w zakresie podstaw wykluczenia znajduje się w rozdziale VI SWZ.

II. Termin realizacji umowy:
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 r. i obowiązuje do 31.12.2024 r.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., z zastrzeżeniem ust.3.
3. Umowa będzie realizowana w 2024 roku pod warunkiem zabezpieczenia w budżecie środków na realizację przedmiotu umowy i do wysokości posiadanych środków. Powyższa sytuacja nie będzie stanowiła odstąpienia od umowy nawet w części i nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.

III. Szczegółowe informacje w zakresie przedmiotowego zamówienia można znaleźć w SWZ umieszczonej na stronie prowadzonego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.