eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › "Świadczenie usług w postaci gotowania i dowozu zup oraz obiadów dwudaniowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku"Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług w postaci gotowania i dowozu zup oraz obiadów dwudaniowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004700786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sadowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 446832885

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mops-radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops-radomsko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług w postaci gotowania i dowozu zup oraz obiadów dwudaniowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2b65f1e-8f5e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037307/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Świadczenie usług w postaci gotowania i dowozu zup oraz obiadów dwudaniowych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f2b65f1e-8f5e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): podany w Rozdziale 1 SWZ.
Komunikacja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem
• Dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) na Platformie e-Zamówienia
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
• Poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@mops-radomsko.pl (maksymalny rozmiar przesyłanych plików 20 MB)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym ) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód). Maksymalny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu Infolinia Platformy e-Zamówienia – 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): szczegółowo określa Rozdział 26

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NK.2510.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 299408,89 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowywania i dowozu do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1a/11:
Część I zamówienia - zup z wkładką oraz pieczywem dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o gramaturze zupy – 500 ml, gramaturze wkładki – 10 dkg oraz o gramaturze pieczywa (bułki lub chleba)– 80 gram zgodnie z załączonym jadłospisem stanowiącym dodatek nr 10 do SWZ.
Część II zamówienia - obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy DDPS zgodnie z załączonym jadłospisem stanowiącym dodatek nr 11 do SWZ, recepturą dań obiadowych (załącznik nr 1 do jadłospisu), odpowiednią gramaturą dań obiadowych (załącznik nr 2 do jadłospisu) oraz informacją dodatkową (załącznik nr 3 do jadłospisu).
Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie jadłospisów wskazanych przez Zamawiającego zmieniających się cyklicznie co 3 tygodnie na przestrzeni miesiąca powtarzając co 12 dni posiłki wskazane w jadłospisie. Zamawiający nie wymaga zachowania kolejności posiłków wskazanych w jadłospisie. Wykonawca zobowiązuję się dostarczać jadłospisy z dwutygodniowym wyprzedzeniem (w co drugi piątek) do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1a/11.
Posiłki należy dostarczać każdego dnia tygodnia od poniedziałku do soboty (oprócz dni świątecznych przypadających na te dni) chyba, że Zamawiający odrębnie wskaże te dni w godzinach:
a) Część I zamówienia – zupy z wkładką w godz. od 08.30 – 09.30;
• Przewidywana liczba zup z wkładką – od 35 do 40 dziennie.
b) Część II zamówienia – obiady dwudaniowe w godz. od 11.00 – 11.30.
• Przewidywana liczba obiadów dwudaniowych – od 15 do 20 dziennie.
• Przewidywana liczba samych zup – 4 zupy dziennie.
Liczba posiłków uzależniona będzie od ilości wydanych decyzji (indywidualne decyzje administracyjne wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej) przez Zamawiającego uwzględniając odrębnie dzienne zapotrzebowanie.
Zamawiający zobowiązuje się poinformować wykonawcę o ilości posiłków z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadkach losowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania wykonawcy do godz. 09.00 w dniu dostawy o zmniejszeniu lub zwiększeniu ilości zamówionych posiłków.
Szacunkowa liczba posiłków w 2024 r. wynosi:
1) Część I zamówienia: 12 120 zup z wkładką
2) Część II zamówienia:
• 6 060 obiadów dwudaniowych;
• 1 212 zup;
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gorące posiłki własnym transportem,
w odpowiednich pojemnikach jednorazowych lub naczyniach gastronomicznych do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Armii Krajowej 1a/11 na własny koszt.
Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadków po posiłkach jeśli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu etykiety produktów wraz z wyróżnieniem produktów alergennych oraz kaloryczności zestawów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany jadłospisu w szczególnych sytuacjach związanych np. z aktualną temperaturą powietrza (w sytuacjach wysokich temperatur powietrza preferowane są zupy mniej kaloryczne i nieciężkostrawne jak np. grochówka), sugestiami zdrowotnymi pensjonariuszy lub uwzględniając sezonowe warzywa i owoce jako składniki surówek. Podczas przygotowywania posiłków dla pensjonariuszy DDPS należy uwzględnić ich podeszły wiek oraz związane z nim problemy z gryzieniem twardych produktów. W związku z tym zaleca się aby przygotowane mięso np. kotlety były odpowiednio miękkie jak również surówki powinny być rozdrabniane tak, aby nie sprawiały problemów z gryzieniem. Zalecane są również warzywa gotowane typu: marchewka czy kapusta zasmażana, kalafior, brokuł z masłem i tartą bułką. Przygotowane posiłki winny być przygotowywane jedynie z naturalnych produktów, bez chemicznych dodatków.
Zupa o pojemności 500ml powinna być zawiesista, pożywna o odpowiedniej gramaturze wsadu wg jadłospisu stanowiącego dodatek nr 10 do SIWZ. Skład zupy powinny tworzyć surowce o cechach organoleptycznych, wywar wg rodzaju zupy, główny składnik, podprawa, przyprawy, odpowiednia dla rodzaju zupy wartość odżywcza z uwzględnieniem takich aspektów jak: kaloryczność potrawy, zawartość białka, tłuszczów, węglowodanów i witamin. Wkładka do zupy
o wadze 10 dkg powinna być gotowana, pieczona lub pakowana hermetycznie czy próżniowo aby zapobiec psuciu np. paprykarz, pasztecik, konserwa mięsna lub rybna. Pieczywo o wadze 80 gram (bułki lub chleb na przemian każdego dnia wg jadłospisu) powinno być świeże i smaczne.
Wykonawca zobowiązany jest w każdy piątek dla osób, którym zupy są dowożone do miejsca zamieszkania zapewnić posiłek na sobotę zamiast zupy. Posiłek na sobotę powinien stanowić danie „słoikowe”: pulpety, fasolka po bretońsku, flaki, gołąbki, konserwa oraz pieczywo zgodnie z gramaturą określoną w jadłospisie. Liczbę posiłków jaką powinien zapewnić wykonawca zamiast zupy na sobotę podaje każdorazowo pracownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Przy odbiorze posiłków pracownicy Dziennego Domu Pomocy codziennie zobowiązani są do przeprowadzania oceny organoleptycznej dostarczonych posiłków.
Wykonawcy wskazuje w pkt. 12 formularza ofertowego stanowiącego dodatek nr 1 do SWZ termin płatności faktury, noty księgowej lub rachunku.
3.2 Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania odpowiedniej gramatury potraw, dającej możliwość przeprowadzania badania przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
3.3 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w zaproponowanej cenie ofertowej uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady, pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie. Nakłady te winny obejmować również wszelkie koszty związane z formą wynagrodzenia, dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawnych, umowy i specyfikacji warunków zamówienia.
17.3 W formularzu ofertowym wykonawca podaje:
Cenę za całość przedmiotu zamówienia = A + B
w tym:
dla Części I zamówienia:
a) cenę jednostkową brutto za jedną porcję zupy z wkładką (C),
b) cenę brutto (z VAT) za wykonanie Części I zamówienia obliczoną wg wzoru:
A = C * 12 120
Gdzie:
A – cena brutto za wykonanie Części I zamówienia
C – cena brutto jednej zupy z wkładką
12 120 – szacunkowa liczba zup w 2024r.
c) stawkę podatku VAT wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT);
dla Części II zamówienia:
1) cenę jednostkową brutto za jeden obiad dwudaniowy (D),
2) cenę jednostkową brutto za jedną zupę (E),
3) cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obliczoną wg wzoru:
B = (D * 6 060) + (E * 1 212)
Gdzie:
B – cena brutto za wykonanie Części II zamówienia
D – cena brutto jednego obiadu dwudaniowego wraz z deserem
E – cena brutto jednej zupy
6 060 – szacunkowa liczba obiadów dwudaniowych w 2024r.
1 212 – szacunkowa liczba zup w 2024r.
– stawkę podatku VAT wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT);
17.4 Dla porównania ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto obejmującą podatek od towarów i usług (VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (A+B).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin platności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) Posiada doświadczenie tj. przedstawi wykonanie i/lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie minimum 3 usług lub więcej polegających na gotowaniu i dowozie posiłków o wartości usługi nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto każda oraz załączy dokument potwierdzający, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
• kucharz – osoba posiadająca uprawnienia do wytwarzania posiłków

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4a do SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców(dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.

2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w pkt 10.3.1. ppkt 1 podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 5 do SWZ,
Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.

Uwaga : Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

2) dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat wykształcenia niezbędnego do wykonania niniejszego zamówienia (kucharz). Wzór wykazu stanowi dodatek nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składającą się z:
1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu przez Wykonawcę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, które stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do SWZ – należy dołączyć do oferty,
3) oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, które stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2 do SWZ – należy dołączyć do oferty,
4) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1 ppkt 2 i 3 SWZ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) – składa każdy z Wykonawców - z wykorzystaniem wzorów stanowiących dodatek nr 2 do SWZ – należy dołączyć do oferty.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
5) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.1.6 SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do SWZ,

6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów stanowiącego dodatek nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia, składa każdy z tych podmiotów.

7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru stanowiącego dodatek nr 6 do SWZ.
W/w zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

8) pełnomocnictwo/-a -do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
8.1.1 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8.1.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz oświadczenia dotyczące spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
8.1.3 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
8.1.4 Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
8.1.5 Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
8.1.6 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 3 do SWZ.
8.1.7 Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców osobno;
8.1.8 W odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
8.1.9 Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
8.1.10 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
8.2 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8.3 Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8.4 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

22.1 Wszystkie istotne postanowienia umowy wraz z wysokością kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do niniejszej SIWZ.
22.2 Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącego dodatek do niniejszej SWZ, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego.
22.3 Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy, warunki takiej zamiany zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do niniejszej SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie E-Zamówienia: podany w Rozdziale 1 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.