eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 02.01.2024 r. do 28.06.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 02.01.2024 r. do 28.06.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004700728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cekanowska 5

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 7237353

1.5.8.) Numer faksu: 44 7233489

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopstm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopstomaszow.naszops.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 02.01.2024 r. do 28.06.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-12173f5a-8f6b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524498

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013156/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 ZAKUP GORĄCEGO POSIŁKU WRAZ Z USŁUGĄ WYDANIA LUB DOWOZU GORĄCEGO POSIŁKU KLIENTOM MOPS w okresie od 02.01.2024 r. do 28.06.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12173f5a-8f6b-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce Centrum Pomocy.2.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.3.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2452) w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się je jako załączniki.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści Formularza do komunikacji).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk dodaj załącznik).
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Cekanowska 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za pomocą adresu iodo@mopstm.pl.
3. Administrator danych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.IV.3711.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 304437,50 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia klasycznego na usługi społeczne w trybie podstawowym – przetarg nieograniczony jest zakup gorącego posiłku (tzw. drugie danie) wraz z usługą wydania go osobom wskazanym przez Zamawiającego w okresie od 02.01.2024 r. do 28.06.2024 r., w tym:
a) Maksymalnie 85 posiłków dziennie – maksymalnie 10.625 posiłków w trakcie trwania umowy – w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych, wydawanych w punkcie żywieniowym w dzielnicy Centrum;
b) Maksymalnie 25 posiłków dziennie – maksymalnie 3.125 posiłków w trakcie trwania umowy – wraz z usługą dowozu do domu klienta na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy i dni świątecznych.
W przypadku niewykorzystania którejkolwiek z maksymalnej ilości posiłków określonych powyżej niewykorzystana ilość posiłków zwiększa kolejny maksymalny limit posiłków.
Gorący posiłek będzie wydawany na miejscu w godzinach od 11.00 do 14.00, w punkcie wydawania posiłków, który spełnia wymogi sanitarne na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w dzielnicy Centrum.
Dzielnica Centrum obejmuje w rozumieniu niniejszej specyfikacji obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego znajdujący się pomiędzy ulicami: Mościckiego, Mireckiego, Nowy Port, Wodnej, Św. Antoniego, O. Lange, Jana Pawła II, Podleśnej, Legionów, Piłsudskiego, Gen. Józefa Hallera, Mostowej, Zawadzkiej, Orzeszkowej, Barlickiego, Warszawskiej, Św. Antoniego, Granicznej, Jana Pawła II, Podleśnej, Gen. Józefa Bema.
8. UWAGA: Zamawiający ustanawia dodatkowe kryterium oceny ofert, tj. wydawanie posiłków dla minimum 30 klientów MOPS w drugim punkcie żywieniowym zlokalizowanym w dzielnicy Centrum, w którym będą wydawane posiłki, spełniającym wymagania SWZ (opis punktu wydawania gorących posiłków powyżej), jako fakultatywny element zamówienia dodatkowo punktowane przy ocenie wyboru oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium cena brutto oferty:
porównywane będą ceny zamieszczone w złożonych ofertach (Co – ilość punktów dla rozpatrywanej oferty) wg następującego wzoru:
oferta o najniższej cenie
Co = ------------------------------------------------------------------------- x 60 %
cena badanej oferty
Ceną dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty jest maksymalna dzienna wysokość wynagrodzenia przy stawkach zaoferowanych przez Wykonawcę, obliczona jako suma cen jednostkowych poszczególnych elementów zamówienia przeliczoną dla maksymalnych dziennych wartości zamówienia tj.:
Iloczyn ceny brutto jednego posiłku wydawanego w punkcie żywieniowym i maksymalnej przewidzianej ilości dziennej tj. 85 posiłków (maksymalnie 10.625 posiłków w trakcie trwania umowy) + Iloczyn ceny brutto jednego posiłku dowożonego do domu klienta i maksymalnej przewidzianej ilości dziennej tj. 25 posiłków (maksymalnie 3.125 posiłków w trakcie trwania umowy), maksymalnie 13.750 posiłków w ciągu trwania zamówienia.
2) Kryterium wykonywanie zamówienia w dwóch punktach żywieniowych: zobowiązanie się w ofercie do realizowania zamówienia w dwóch punktach wydawania posiłków, spełniających wymagania SWZ. Dwa punkty żywieniowe stanowią maksymalną liczbę punktów przewidywanych w ramach przedmiotu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający posiadanie prawa do dysponowania dwoma punktami wydawania posiłków, spełniającymi wymagania SWZ w dzielnicy Centrum otrzyma punkty wg następującego wzoru:
C p = dodatkowy punkt żywieniowy: 1 x 40 %
3) Łączna ilość punktów: C = C o + C p

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowy punkt żywieniowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od określenia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykazanie przez Wykonawcę, że posiada aktualną decyzję, zezwolenie, opinię, protokół lub inny dokument Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub innego właściwego organu potwierdzający dopuszczenie żywienia zbiorowego w zakładzie gastronomicznym, w którym będą przygotowane posiłki oraz aktualną decyzję zezwalającą na transport artykułów żywnościowych wydaną przez właściwy organ.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000,00 zł.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.4.1 dysponuje co najmniej dwiema osobami, które będą przygotowywać i wydawać gorące posiłki posiadają przygotowanie zawodowe gastronomiczne, kucharz lub ukończony kurs gastronomiczny uprawniające do wykonywania usługi – załącznik nr 3;
1.4.2 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał albo wykonuje usługę gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów, polegającej na przygotowywaniu i wydawaniu lub dostarczaniu gorących posiłków dla co najmniej 110 osób dziennie, średnio 5 razy w tygodniu, niezależnie od okresu jej wykonywania – załącznik nr 4;
1.4.3 posiada prawo do dysponowania lokalem (punktem żywieniowym) na czas nie krótszy niż na czas trwania zamówienia.
Uwaga: w przypadku świadczenia wydawania posiłków w drugim dodatkowym punkcie żywieniowym, w celu wykazania spełniania dodatkowego kryterium oceny ofert Wykonawca złoży dodatkowo w/w oświadczenie dotyczące tego lokalu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 x 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – jednolity dokument, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Aktualną decyzję, zezwolenia, opinie, protokół lub inny dokument Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej potwierdzający dopuszczenie żywienia zbiorowego w zakładzie gastronomicznym, w którym będą przygotowane posiłki oraz aktualną decyzję zezwalającą na transport artykułów żywnościowych wydaną przez właściwy organ.
b) Wykaz osób (y), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przygotowanie i wydawanie gorących posiłków wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ, z uwzględnieniem warunku określonego SWZ;
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w SWZ;
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których wykonał albo wykonuje usługę gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów, polegającej na przygotowywaniu i wydawaniu lub dostarczaniu gorących posiłków dla co najmniej 110 osób dziennie, średnio 5 razy w tygodniu, niezależnie od okresu jej wykonywania, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ, z uwzględnieniem warunku określonego SWZ;
e) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania lokalem (punktem żywieniowym) na czas nie krótszy niż na czas trwania zamówienia oraz posiadanym tytule do jego dysponowania np. użyczenie, własność, dzierżawa, najem itp.
Uwaga: w przypadku świadczenia wydawania posiłków w drugim dodatkowym punkcie żywieniowym, w celu wykazania spełniania dodatkowego kryterium oceny ofert Wykonawca złoży dodatkowo w/w oświadczenie dotyczące tego lokalu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Aktualną decyzję, zezwolenia, opinie, protokół lub inny dokument Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej potwierdzający dopuszczenie żywienia zbiorowego w zakładzie gastronomicznym, w którym będą przygotowane posiłki oraz aktualną decyzję zezwalającą na transport artykułów żywnościowych wydaną przez właściwy organ.
b) Wykaz osób (y), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przygotowanie i wydawanie gorących posiłków wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ, z uwzględnieniem warunku określonego SWZ;
c) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w SWZ;
d) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których wykonał albo wykonuje usługę gastronomiczną na podstawie jednej lub wielu umów, polegającej na przygotowywaniu i wydawaniu lub dostarczaniu gorących posiłków dla co najmniej 110 osób dziennie, średnio 5 razy w tygodniu, niezależnie od okresu jej wykonywania, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ, z uwzględnieniem warunku określonego SWZ;
e) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania lokalem (punktem żywieniowym) na czas nie krótszy niż na czas trwania zamówienia oraz posiadanym tytule do jego dysponowania np. użyczenie, własność, dzierżawa, najem itp.
Uwaga: w przypadku świadczenia wydawania posiłków w drugim dodatkowym punkcie żywieniowym, w celu wykazania spełniania dodatkowego kryterium oceny ofert Wykonawca złoży dodatkowo w/w oświadczenie dotyczące tego lokalu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej); pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie poświadczonej przez notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – jednolity dokument, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1) zmiany rzutujące na wynagrodzenie:
- możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub narzuceniem innych obciążeń publiczno-prawnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy;
2) zmiana miejsca wydawania posiłków po zaaprobowaniu tej zmiany przez Zamawiającego na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania lokalem oraz wymagań dotyczących lokalu określonych w SWZ;
3) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych i adresowych określonych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamówienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.