eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › MATERIAŁY OPATRUNKOWE, PRODUKTY LECZNICZE, PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I PIELĘGNACYJNEOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
MATERIAŁY OPATRUNKOWE, PRODUKTY LECZNICZE, PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I PIELĘGNACYJNE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 64

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 797704880

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wlodawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MATERIAŁY OPATRUNKOWE, PRODUKTY LECZNICZE, PRODUKTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I PIELĘGNACYJNE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc7b5c1c-8d10-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041547/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Opatrunki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc7b5c1c-8d10-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-fc7b5c1c-8d10-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym , mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w dziale XVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w dziale XVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASZ.382.35.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 31

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek z włókniny z nieprzywierającą, perforowaną warstwą aluminium z otworem posiadający rozchodzące się promieniście
"Bandaż kohezyjny - jednowarstwowa, elastyczna włókninowa opaska
kohezyjna; może być dzielona na mniejsze odcinki,
Chusta trójkątna włókninowa,
Elastyczny jałowy przylepiec włókninowy z wkładem chłonnym.Wkład chłonny z zew. warstwą chroniącą przed przywieraniem do rany rozm. 10 x 15 cm, 10 x 20 cm, 10 x 25 cm, 7,2 x 5 cm, 8 x 10 cm,
Elastyczny przylepiec włókninowy, niejałowy, rozmiar: 10cm x 10m, 15cm x 10m, 20cm x 10m,
Hypoalergiczne paski przylepne do zamykania ran wzmocnione włóknami poliestrowymi 13 mm x 100 mm ( +/-1 mm), 6 mm x 38 mm, 6 mm x 75 mm,
Kompres ciepło-zimno wykonany z mocnej i bardzo wytrzymałej, rozmiar 16 cm x 26 cm, rozmiar 12 cm x 29 cm, 1szt.
Kompres wysokochłonny, włókninowo-celulozowy, jałowy 10cmx10cm, 10cmx20cm,
Opatrunek bez wkładu chłonnego, z systemem aplikacji typu „ramka”, do mocowania i zabezpieczenia cewników do żył centralnych, 10cm x 12cm,
Opatrunek foliowy do mocowania kaniul, system trójstopniowej aplikacji ułatwiający precyzyjne założenie opatrunku, do mocowania i zabezpieczania kaniul dożylnych założonych do żył obwodowych, sterylny,
Opatrunek hydrożelowy sterylny 10 cm x 12 cm,
Opatrunek o zwiększonej chłonności, niejałowy, 10 x 10 cm i 10 x 20 cm( Zetuvit lub równoważny),
Opatrunek w formie gąbki PVA, Rozmiar10cmx10cm, 15cmx15cm,
Parafinowy opatrunek z gazy, sterylny,10cm x 10 cm ,15cm x 20 cm ,
Plaster dla dzieci wykonany z folii polietylenowej z kolorowym nadrukiem,
Rrozmiar7,2cmx1,9cm,
Plaster na tkaninie hypoalergiczny szer. 2,5cm, dł. 5m,
Plaster na włókninie hypoalergiczny szer. 2,5cm, dł. 9,14 m
Plaster na włókninie, z wkładem chłonnym, hypoalergiczny, niejałowy, 6cm x 100 cm,
Przylepiec do drenów donosowych 7 cm x 7,1 cm .
Przylepiec uniwersalny wzmocniony włókniną rozmiar 2,5 cm x 9,14 m,
Samoprzylepny opatrunek chirurgiczny jałowy z przecięciem i otworem
O, posiadający wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu
rozmiar 12cmX14cm, op. 25 szt."
Samoprzylepny opatrunek chirurgiczny jałowy 9cmx10 x30szt."
Sterylny niewchłanialny hemostatyczny plaster na drobne rany,7,2 cmx 3,1cm,
Sterylny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych 7,6 cmx 5,1 cm,
7,6 cm x
Sterylny opatrunek wyspowy, rozmiar 6 cm x 10 cm;
Tupfery gaz.jałowe 12cm x12cm (rożek) z nitką RTG
Tupfery gaz.jałowe 15cmx15cm (kule) z nitką RTG,
Tupfery gaz.jałowe 30cmx30cm (kule) z nitką RTG.
Tupfery gaz.jałowe 9,5cmx9,5cm (fasolki ) z nitką RTG.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141111-1 - Opatrunki przylepne

33141113-4 - Bandaże

33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem. Rozmiar 10x10cm,
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem.Rozmiar 15x15 cm, 1 szt.
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem. Rozmiar 6x6 cm, 1szt.
Opatrunek gazowy siatkowy, nasączony obojętną maścią, sterylny w rozmiarze 7,5xmx20cm, 7,5xmx7,5cm,
Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny 10cm x 10cm, 15cm x 15cm, 7,5cm x 7,5cm,
Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra. 15 cm x 15 cm, 20 cm x 30 cm,
Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. , 10cm x 10cm, 15 cm x 15 cm,

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wodny roztwór aktywnych oksydantów o działaniu antybakteryjnym i neutralnym pH do odkażania i płukania ran - Dermacyn Wound Care lub preparat równoważny, op. 250ml
Wodny roztwór aktywnych oksydantów o działaniu antybakteryjnym i neutralnym pH do odkażania i płukania ran - Dermacyn Wound Care lub preparat równoważny, op. 500ml

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompresy gazowe niesterylne 10 cm x 10 cm (± 0,5 cm ) 1 op. ‘a 100 szt. Min. 8 – warstwowe, 13-nitkowe, chłonne, gładkie.
Kompresy gazowe niesterylne 5 cm x 5 cm (± 0,5 cm) 1 op. ‘a 100 szt. Min. 8 – warstwowe, 13-nitkowe, chłonne, gładkie.
Kompresy gazowe niesterylne 7,5 cm x 7,5 cm (± 0,5 cm ) 1 op. ‘a 100 szt. Min. 8 – warstwowe, 13-nitkowe, chłonne, gładkie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gaza higroskopijna o szer. 90 cm (± 10 cm) , minimum 13-nitkowa, 100 % bawełny, chłonna, gładka, przepuszczająca powietrze, odporna na wysoką temperaturę, zachowująca kolor po sterylizacji, bielona nadtlenkiem wodoru, brzegi gazy nie strzępiące się (obrębione), 1 op a 100 mb. Gaza w składkach.
Gaza opatrunkowa niesterylna 1m x 1m (± 1 cm) min.13-nitkowe, 100 % bawełny, gładka, chłonna, przepuszczająca powietrze, brzegi gazy nie postrzępione, pakowana pojedynczo, 1szt.
Gaza opatrunkowa sterylna 1m x 1m (± 1 cm) min.13-nitkowe, 100 % bawełny, gładka, chłonna, przepuszczająca powietrze, brzegi gazy nie postrzępione, pakowana pojedynczo, 1szt.
Kompresy gazowe jałowe min. 17 nitek 8 warstw, rozm. 5cm x5 cm, op. a 3 szt.
Kompresy gazowe jałowe min.17 nitek 12 warstw rozm. 10 cm x10 cm, op. a 20 szt.
Kompresy gazowe jałowe min.17 nitek 12 warstw rozm. 7,5 cm x7,5 cm, op. a 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141114-2 - Gaza medyczna

33141119-7 - Kompresy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Opatrunek impregnowanysolami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-
koloidowej) , 10cm x 12 cm, opatrunek typu Urgo Tul Ag.Silver, op. 10szt."
"Opatrunek impregnowanysolami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-
koloidowej) , 15cm x 20 cm, opatrunek typu Urgo Tul Ag.Silver, op. 10szt."
"Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z
włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się
wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami
hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC
impregnowana srebrem , 15cm x 20cm, opatrunek Urgo Clean Ag ,op.10 szt."
"Opatrunek wykonany w wtechnologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z
włókninowej wkładki wykonanejz włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością,kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi
(polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem , 10cm x 10cm, opatrunek Urgo Clean Ag ,op.10 szt."

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Krem łagodząco-regenerujacy do pielegnacji skóry u osób po radio i chemioterapii. Krem wspomagajacy proces regeneracji poprzez intensywne natłuszczenie i nawilzenie skóry oraz odbudowe naturalnej bariery lipidowej. Skład: pantenol, alantoina, kwas hialuronowy, olej migdałowy, oliwa z oliwek, ekstrakt z lukrecji, ekstrakt z algi brunatnicy, ekstrakt z nagietka, ekstrakt z trzciny Karka. Op. tuba 150 ml.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33711500-2 - Produkty do pielęgnacji skóry

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Opaska gipsowa szybkowiąż.4-6min. 10 cmx3m , nawinięta na
trzpień ułatwiający równomierne nasiąkanie i modelowanie, 1szt."
"Opaska gipsowa szybkowiąż.4-6min. 12 cmx3m , nawinięta na
trzpień ułatwiający równomierne nasiąkanie i modelowanie, 1szt."
"Opaska gipsowa szybkowiąż.4-6min. 15 cmx3m , nawinięta na
trzpień ułatwiający równomierne nasiąkanie i modelowanie, 1szt."
Podkład pod gips syntetyczny, niejałowy, 15 cm x 3 m, 1szt.
Podkład pod gips syntetyczny, niejałowy, 10 cm x 3 m, 1szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lignina w arkuszach 40 x 60 cm (+/- 3 cm) w kolorze białym, niepyląca, niepostrzępione brzegi arkusza, miękka, chłonna, równomiernie marszczona, niełamliwa,op a 5 kg
Wata celulozowa, w zwojach, niejałowa, 150g
Wata opatrunkowa bawełniano – wiskozowa, miękka, niełamliwa, odporna na wysoką temperaturę, łatwo dzieląca się, dobrze wchłaniająca, jednolita tzn. nie zawierająca „drobnych grudek”, op. 500g

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141117-3 - Wełna bawełniana

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opaski dziane (bandaże), 4 m x 10 cm (± 1 cm) koloru białego, lekkie, przepuszczające powietrze, równomiernie dziane, brzegi gładkie i niepostrzępione, nitki ułożone prostopadle i równolegle, pakowane pojedynczo, 1szt.
Opaski dziane (bandaże), 4 m x 15 cm (± 1 cm) koloru białego, lekkie, przepuszczające powietrze, równomiernie dziane, brzegi gładkie i niepostrzępione, nitki ułożone prostopadle i równolegle, pakowane pojedynczo, 1szt.
Opaski dziane (bandaże), 4 m x 5 cm (± 1 cm) koloru białego, lekkie, przepuszczające powietrze, równomiernie dziane, brzegi gładkie i niepostrzępione, nitki ułożone prostopadle i równolegle, pakowane pojedynczo, 1szt.
Opaski elastyczne 5 m x 10 cm, z zapinką (1 lub 2), miękkie, przepuszczające powietrze, gęsto równomiernie tkane, pakowane pojedynczo, 1szt.
Opaski elastyczne 5 m x 12 cm, z zapinką (1 lub 2), miękkie, przepuszczające powietrze, gęsto równomiernie tkane, pakowane pojedynczo, 1szt.
Opaski elastyczne 5 m x 15 cm, z zapinką (1 lub 2), miękkie, przepuszczające powietrze, gęsto równomiernie tkane, pakowane pojedynczo, 1szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141113-4 - Bandaże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Makroporowata monofilamentowa siatka polipropylenowa,lekka, gramatura 80g/m2, rozmiar porów 3,3x3,3mm, możliwość obcinania siatki bez strzępienia, rozmiar siatki 20cm x25cm, 1 szt.
Opaski elastyczne 5 m x 15 cm,z zapinką (1 lub 2), z lycrą, miękkie, przepuszczające powietrze, gęsto równomiernie tkane, pakowane pojedynczo, sterylne, 1szt.
Seton z gazy bawełnianej 17 nitkowy, czterowarstwowy jałowy 1mx10cm z nitką kontrastującą w promieniach rtg lub z tasiemką, pakowany pojedynczo
Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, o ciężarze 80g/m2 i rozmiarze porów 0,59x0,59mm, porowatość 590um, rozmiar 13 cm x 8cm, 1szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141113-4 - Bandaże

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Rękaw elastyczny siatkowy na biodro, brzuch. Zawartość bawełny min.50%,
możliwość sterylizacji, 10m w stanie relaksacyjnym, w stanie rozciągniętym 25m. Parametry potwierdzone kartą danych technicznych i próbkami na żądanie"
"Rękaw elastyczny siatkowy na dłoń, palec. Zawartość bawełny min.50%,
możliwość sterylizacji, 10m w stanie relaksacyjnym, w stanie rozciągniętym 25m. Parametry potwierdzone kartą danych technicznych i próbkami na żądanie"
"Rękaw elastyczny siatkowy na dłoń, stopę. Zawartość bawełny min.50%,
możliwość sterylizacji, 10m w stanie relaksacyjnym, w stanie rozciągniętym 25m. Parametry potwierdzone kartą danych technicznych i próbkami na żądanie"
Rękaw elastyczny siatkowy na głowę, ramię, podudzie, kolano. Zawartość bawełny min.50%,możliwość sterylizacji, 10m w stanie relaksacyjnym, w stanie rozciągniętym 25m. Parametry potwierdzone kartą danych technicznych i próbkami na żądanie
"Rękaw elastyczny siatkowy na głowę, udo, biodro. Zawartość bawełny min.50%,
możliwość sterylizacji, 10m w stanie relaksacyjnym, w stanie rozciągniętym 25m. Parametry potwierdzone kartą danych technicznych i próbkami na żądanie"
"Rękaw elastyczny siatkowy na klatkę piersiwą, brzuch. Zawartość bawełny min.50%,
możliwość sterylizacji, 10m w stanie relaksacyjnym, w stanie rozciągniętym 25m. Parametry potwierdzone kartą danych technicznych i próbkami na żądanie"
Rękaw elastyczny siatkowy na podudzie, kolano, ramię, stopę. Zawartość bawełny min.50%,możliwość sterylizacji, 10m w stanie relaksacyjnym, w stanie rozciągniętym 25m. Parametry potwierdzone kartą danych technicznych i próbkami na żądanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serweta operacyjna jałowa 4-warstwowa 17-nitkowa, 45 x 45, z nitką RTG i tasiemką, op. 2 szt, zamawiający wymaga podwójnej etykiety na zewnątrz opakowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek siatkowy gazowy nasączony parafiną i roztworem 0,5% chlorheksydyny, jałowy, rozmiar 10cm x 10cm, 1 szt.
Opatrunek siatkowy gazowy nasączony parafiną i roztworem 0,5% chlorheksydyny, jałowy, rozmiar 15cm x 20cm, 1 szt.
Opatrunek siatkowy gazowy nasączony parafiną i roztworem 0,5% chlorheksydyny, jałowy, rozmiar 5cm x 5cm, 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Acidum tranexamicum, rozrwór do wstrykiwań

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Acidum tranexamicum tabletki powlekane 500 mg
Albendazolum tabletki do rozgryzania i żucia 400 mg
Amiloridi hydrochloridum+ Hydrochlorothiazidum tabletki 5 mg + 50mg
Balsamum peruvianum maść 100 mg/g
Betahistini dihydrochloridum tabletki 8 mg
Collagenasum maść 1,2 j.m./g
Dexamethasonum +Neomycinum +Polymyxinum B maść do oczu (1 mg +
3500 j.m. +6000 j.m.)/g
Dorzolamidum +Timololum krople do oczu, roztwór(20 mg + 5mg)/ml
Erythromycinum maść do oczu 5 mg/g (0,5%)
Etamsylatum tabletki 250 mg
Fenofibratum kapsułki 267 mg
Itopridi hydrochloridum tabletki powlekane 50 mg
Levetiracetamum tabletki powlekane 500 mg
Memantinum Tabletki powlekane 20 mg
Risperidonum tabletki powlekane 1 mg
Risperidonum roztwór doustny 1 mg/ml
Rivastigminum kapsułki twarde 6 mg
Ropinirolum tabletki oprzedłużonym uwalnianiu 8 mg
Sertralinum tabletki powlekane 50 mg
Tiapridum tabletki 100 mg
Timololum krople do oczu, roztwór 5 mg/ml

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

33622300-9 - Środki moczopędne

33622600-2 - Betablokery

33612000-3 - Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego

33661400-5 - Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33662100-9 - Środki oftalmologiczne

33691000-0 - Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady

33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Apixabanum Tabletki powlekane 5 mg

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Etamsylatum roztwór do wstrzykiwań 125 mg/ml

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ethanolum 70% do receptury substancja recepturowa

4.2.6.) Główny kod CPV: 24322220-5 - Etanol

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Natrii valproas proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 400 mg 400mg/4 ml

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33692100-8 - Roztwory do wstrzykiwania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dapagliflozinum Tabletki powlekane 10 mg
Ticagrelorum Tabletki powlekane 90 mg

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33615000-4 - Produkty lecznicze używane przy cukrzycy

33622000-6 - Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego

33622400-0 - Środki chroniące naczynia krwionośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sevorane lub odpowiednik kompatybilny z parownikami do Sevorane płyn do sporządzania inhalacji parowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33670000-7 - Środki lecznicze dla układu oddechowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

BioGlo paski z fluoresceiną ophtalm. lub produkt równowazny

4.2.6.) Główny kod CPV: 33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 24

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cloxacillinum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1g

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 25

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Tigecyclinum Proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 26

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Phytomenadionum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33621200-1 - Środki przeciwkrwotoczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 27

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

" Sterylny Żel lubrykacyjny z lidokainą One-gel lub preparat równowazny ,
poj. 6 ml "

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 28

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cefazolinum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33651100-9 - Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 29

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Przestrzeń martwa, łącznik podwójnie obrotowy karbowany,z portem do odsysania 7,6mm oraz portem do
bronchoskopii z zatyczką, długość 15cm, złącze 22 mmF-22mmM/15mmF"
"Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych wykonany z rur rozciągliwych - z pamięcią
kształtu, średnica 22mm, o długości 200cm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura
dł. 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy 3 litry, mikrobiologicznie czysty"
Filtr oddechowy dla dorosłych bakteryjno-wirusy elektrostatyczny o minimalnej skuteczności filtracyjnej bakteryjnej i wirusowej 99,999%, opór przepływu 1,40 H2O przy 60l./min., sterylny, masa 21g, przestrzeń martwa 33ml, port kapno zabezpieczony koreczkiem
Filtr oddechowy elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, nawilżanie min 37 mg H2O/l przy Vt 500ml, minimalna skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, masa 35,6 g, opór przepływu 2,14 cm H2O przy 60l/min., sterylny, z portem
"Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. ” sztuczny nos'' do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu i
zaworem bezpieczeństwa, masa 8,4 g, przestrzeń martwa 15ml, sterylny, kompatybilny z rurką
tracheostomijną"
Maska krtaniowa jednorazowego użytku, posiadająca specjalne wygięcie (kąt wygięcia rurki - około 70 stopni) ściśle odpowiadające budowie anatomicznej gardła, oraz wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku,rurka i mankiet uformowane jako jedna całość; bezpieczeństwo w środowisku MRI (brak elementów metalowych), rozmiary 1-6
Rurka ustno- gardłowa typ Guedel w rozmiarach od 1 do 5 ( 1- 6cm; 2 – 7 cm; 3- 8 cm; 4 –9cm, 5-10cm) profilowane z możliwością wprowadzenia do rurki cewnika do odsysania, biologiczne czysta,jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wykonana z PVC, kodowane kolorystycznnie
"Maska anestetyczna jednorazowego użytku z mankietem i zaworem uszczelniającym rozmiar od 2 do 5,
przeźroczysta, pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta."
Maska tlenowa z drenem 200-210cm w przekroju gwiazdkowym nie załamującym się.
Maska do podawania tlenu z nebulizatorem, maska do średniej koncentracji tlenu z regulowaną blaszką na nos. Nebulizator o objętości 12 ml. Wersja dla dorosłych / dla dzieci z otworami bocznymi. Z przewodem do podawania tlenu odpornym na przetarcia o długości 200cm zakończonym standardowym złączem
"Wapno sodowane granulowane do aparatów do znieczulenia o wysokiej jakości z indykatorem fioletowym.
Wapno medyczne stosowane w obwodach oddechowych pacjenta w celu pochłaniania CO2 podczas
znieczulenia metodą niskich przepływów, op 4,5 kg (kanister 5 l)."
Jednorazowy układ oddechowy anestetyczny peditryczny wykonany z rur rozciągliwych - z pamięcią kształtu, średnica 15mm, o długości 180cm, trójnik Y z 2 portami, kolanko z portem CO2, dodatkowa rura dł. 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy 1 litr, mikrobiologicznie czysty
Nebulizator, trójnik T, ustnik, dren 200 cm, czysty mikrobiologicznie, materiał delikatny medyczny PVC bez zawartości lateksu i ftalanów; Pojemność nebulizatora 12 ml, dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2m; zdejmowalny ustnik, średnia złącz łącznika „T” (do wpięcia w układ oddechowy) - 22mmF-22mmM/15mmF; Produkt jednorazowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33171000-9 - Przyrządy do anestezji i resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 30

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do otrzymywania bogatoplytkowego czynnika wzrostu z 9 ml krwi żylnej z koncetracją jednowirujacą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 31

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Stapler liniowy automatyczny, 60 mm, z kolorowym wskaźnikiem pokazującym różne fazy odpalenia staplera (otwarty; półzamknięty; zamknięty - zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki poza obszar zespolenia; odpalony), dwa rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, okrągłych w przekroju, wysokość otwartej zszywki 3,5 mm lub 4,8 mm, łącznie do 8 strzałów, rękojeść gumowana, sterylny, jednorazowego użytku. Stapler pakowany pojedynczo.
Ładunek do staplera liniowego 60 mm, zszywki wykonane ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju, wysokość otwartej zszywki 3,5 mm. Ładunek pakowany pojedynczo.
Jednorazowy stapler liniowy tnąco-zamykający 80 mm, o długości linii szwu 85,1 mm, wyposażony w dwa podwójne rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, okrągłych w przekroju, wysokość otwartej zszywki 3,8. Stapler pakowany pojedynczo.
Ładunek do staplera liniowego z nożem 80 mm, o długości linii szwu 85,1 mm zszywki wykonane ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju, wysokość otwartej zszywki 3,8 mm, nóż w ładunku. Ładunek pakowany pojedynczo.
Jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego, z wbudowanym przegubem w ładunku. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia 45 stopni non-stop w obie strony. Dźwignia umożliwiająca obsługę zgięcia na górze staplera. Możliwość ponownego ładowania do 25 razy, możliwość rotacji o 360 stopni. Rękojeść uniwersalna, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 30, 45 i 60 mm, posiadająca jedną dźwignię zamykająco-spustową, dostępna w 3 długościach (6, 16 lub 26 cm), określonych każdorazowo przez Zamawiającego. Opakowanie zwiera 1 szt.
Jednorazowy ładunek z artykulacją non-stop do 45 stopni w obie strony, do staplera laparoskopowego, 60 mm. Ładunek zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, 6 rzędów zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, okrągłych w przekroju, do tkanki standardowej (wys. zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i do tkanki średnio-grubej (wys. 4,2 mm, po zamknięciu 1,8 mm). Ładunki posiadają specjalnie zaprojektowaną chwytną powierzchnię, z wypustkami, ułatwiającymi chwytanie tkanki, zapobiegającą wsuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Ładunki pakowane pojedynczo.
Jednorazowy ładunek z artykulacją non-stop do 45 stopni w obie strony, do staplera laparoskopowego, 60 mm. Ładunek zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, 6 rzędów zszywek, o trzech różnych wysokościach w jednym ładunku (układ schodkowy), wykonanych ze stopu tytanu, okrągłych w przekroju, do tkanki średniej/grubej, wysokość otwartych zszywek 3,0-3,5-4,0 mm. Ładunki pakowane pojedynczo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141122-1 - Klamry chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważne zezwolenie na obrót oferowanymi produktami leczniczymi - dotyczą części od 15 do 28.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o których mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.- fakultatywnie ( Jeżeli zaistnieje taka konieczność to Zamawiający wezwie do złożenia oświadczenia).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zezwolenie uprawniające do obrotu na terenie Polski produktami leczniczymi stanowiącymi przedmiot zamówienia/ odpowiedni dokument/ (o ile dotyczy);
2) Ważne zezwolenie Głównego Inspektora farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w zakresie na leki psychotropowe, narkotyki i prekursory kategorii 1 – odpowiednio wymagane zezwolenie , o którym mowa w ustawie z dnia 27 październik 2020r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2020 poz. 2050) (o ile dotyczy;
3) Ważne zezwolenie Głównego Inspektora farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych , jeżeli Wykonawca jest wytwórcą;
4) W przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny, skład celny – zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego, składu celnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi, (o ile dotyczy).
5) Dokumenty, o których mowa powyżej ( dotyczą części od 15 do 28) w Rozdz. V cz. A ust. 2, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie, że produkty objęte niniejszą umową będące wyrobami medycznymi, posiadają znak CE i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974) - dotyczy części od 1-14; 29-31.
2) Karta charakterystyki produktu na potwierdzenie spełnienia opisanych parametrów – dotyczy części 12.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) uzupełniony interaktywny „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2) uzupełniony formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Należy usunąć arkusze na których wykonawca nic nie oferuje. Załącznik nr 1 proszę złożyć również w formacie do edycji.
3) aktualne oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ składane przez każdego z Wykonawców.
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ - jeśli dotyczy
5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
6) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
7) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z informacjami zawartymi we wzorach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ ocds-148610-fc7b5c1c-8d10-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że wykluczeniu podlega wykonawca w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835), z uwzględnieniem początku okresu wykluczenia wskazanego w art. 22 pkt 1 tej ustawy. Zamawiający informuje również, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł. Wykonawca składając ofertę potwierdza jednocześnie, że znane są mu przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w szczególności art. 7 oraz art. 22 tej ustawy oraz potwierdza, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 tej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.