eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starogard Gdański › Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiu i wędlinOgłoszenie z dnia 2023-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiu i wędlin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM.ST.KRYZANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293611

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Skarszewska 7

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 56 20 600

1.5.8.) Numer faksu: 58 56 23 650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@kocborowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kocborowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiu i wędlin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-270cbafc-8e8e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524365

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057067/21/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.29 Dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiu i wędlin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą
elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo.

Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej tylko w zakresie przekazania próbek (pakiet nr 4 i pakiet nr 5).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem :
https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo.
Komun. między zamaw. a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamaw. pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpow. na wezwanie Zamaw. do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpow. na wezwanie Zamaw. do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1,
podmiotowych środków dowodowych, innych dok. lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpow. na wezwanie Zamaw. do złożenia wyjaśnień dot. treści oświad, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych
podmiot. środków dowodowych lub innych dok. lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpow. na wezwanie Zamaw. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpow. na inne wezwania Zamaw. wynikające z ustawy PZP;
- przesyłania wniosków, informacji, oświad. Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświad., wniosków, zawiadomień oraz inform. przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamaw. będzie przekazywał wykonawcom infor. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Inform. dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
Zamaw. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośred.
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Niezbędne wymag. sprzętowo - aplikacyjne umożliw. pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a.stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b.komputer klasy PC lub MAC o nast. konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub
jego nowsza wersja, jeden z systemów operac. - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d.włączona obsługa JavaScript,
e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamaw. informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz
innych czynności podejmowanych w niniejszym postęp. przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie : https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Formaty plików wykorzystyw. przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
9 listopada 2017 r. w sp. ogłoszenia jedn. tekstu rozporz. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publ. i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamaw. rekomenduje
wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewent. kompresji danych Zamaw.
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip .7Z Uwaga - Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w
rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbki wędlin (dot. pakietu nr 4 i pakietu nr 5) można przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Próbki wędlin należy dostarczyć do budynku Administracji Szpitala, do Działu Żywienia (pokój nr 29) ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana , ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański. NIP : 592-18-67-506, REGON : 000293611, Tel. (58) 56 20 600, Fax (58) 56 23 650, szpital@kocborowo.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@kocborowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DŻ261-07/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szynka wieprzowa b/k - 1 500 kg, Schab wieprzowy b/k - 700 kg, Karkówka b/k - 800 kg, Łopatka wieprzowa b/k -1 500 kg, Żebra wieprzowe - 500 kg, Boczek wieprzowy b/k - 1 000 kg, Boczek wieprzowy wędzony b/k - 100 kg, Golonka wieprzowa - 200 kg, Słonina świeża bez skóry - 100 kg, Polędwica wieprzowa b/k - 150 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wołowina zrazowa - 1 500 kg, Gulasz wołowy - 1 500 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Filet z kurczaka świeży (bez kości i bez skóry) - 3 000 kg, Udko z kurczaka świeże - 5 000 kg, Podudzia z kurczaka - 1 000 kg, Wątróbka z kurczaka - 2 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wędliny wieprzowe w wyspecyfikowanym asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 2 do SWZ - pakiet nr 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował dwoma
kryteriami - cena i jakość. Szczegółowy sposób oceny zawarto w SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość (ocena organoleptyczna)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wędliny drobiowe w wyspecyfikowanym asortymencie wyszczególnione w załączniku nr 2 do SWZ - pakiet nr 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował dwoma
kryteriami - cena i jakość. Szczegółowy sposób oceny zawarto w SWZ.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość (ocena organoleptyczna)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych :
a. Decyzję o dopuszczeniu do produkcji na kraj w zakresie uboju, rozbioru, przetwórstwa trzody chlewnej i/lub bydła i/lub drobiu wydaną przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – producent, a w przypadku hurtowni – zaświadczenia, że jest pod nadzorem właściwego inspektora sanitarnego lub weterynaryjnego.
b. Decyzje o dopuszczeniu środka transportu, będącego do dyspozycji Wykonawcy, do przewozu artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
c. Próbki wędlin ok. 0,10 kg każda (dotyczy tylko pakietu nr 4 i pakietu nr 5), oznakowane jedynie poprzez wpisanie nazwy wędliny oraz jej składu. Opakowanie zawierające próbki wędlin winno być opatrzone etykietą zawierającą dane wykonawcy - w taki sposób, aby przed przekazaniem do zespołu degustacyjnego można ją było usunąć, a próbki opisać poprzez nadanie odpowiedniego numeru.
Próbki wędlin należy dostarczyć do budynku Administracji Szpitala, do Działu Żywienia (pokój nr 29) ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
Próbki wędlin można przekazać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy pzp, W przypadku gdy w postanowieniach SWZ, zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.
3. Zamawiają zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje możliwość wezwania do złożenia lub uzupełnienia poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a. Decyzję o dopuszczeniu do produkcji na kraj w zakresie uboju, rozbioru, przetwórstwa trzody chlewnej i/lub bydła i/lub drobiu wydaną przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – producent, a w przypadku hurtowni – zaświadczenia, że jest pod nadzorem właściwego inspektora sanitarnego lub weterynaryjnego.
b. Decyzję o dopuszczeniu środka transportu, będącego do dyspozycji Wykonawcy, do przewozu artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
4. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, poniższych przedmiotowych środków dowodowych:
a. Próbki wędlin ok. 0,10 kg każda (dotyczy tylko pakietu nr 4 i pakietu nr 5), oznakowane jedynie poprzez wpisanie nazwy wędliny oraz jej składu. Opakowanie zawierające próbki wędlin winno być opatrzone etykietą zawierającą dane wykonawcy - w taki sposób, aby przed przekazaniem do zespołu degustacyjnego można ją było usunąć, a próbki opisać poprzez nadanie odpowiedniego numeru
- ponieważ przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Niedostarczenie próbek spowoduje odrzucenie oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. Decyzję o dopuszczeniu do produkcji na kraj w zakresie uboju, rozbioru, przetwórstwa trzody chlewnej i/lub bydła i/lub drobiu wydaną przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny – producent, a w przypadku hurtowni – zaświadczenia, że jest pod nadzorem właściwego inspektora sanitarnego lub weterynaryjnego.
b. Decyzję o dopuszczeniu środka transportu, będącego do dyspozycji Wykonawcy, do przewozu artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

15. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu musi bezpośrednio wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Oznacza to, że w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
16. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 15, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
17. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 15 zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
18. Zapis ust. 15-17 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
19. Zapis ust. 15-17 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku:
1) urzędowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana będzie odnosiła się wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanego po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku oraz wyłącznie do tej części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu.
2) obniżenia przez Wykonawcę cen jednostkowych netto przedmiotu umowy;
3) działań organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
4) zmian obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem umowy, które weszły w życie po zawarciu umowy,
5) zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen, iż w przypadku znacznego wzrostu cen rynkowych produktów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę ich ceny jednostkowej na wyższą o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych ogłoszony przez GUS. Z wnioskiem tym Wykonawca może wystąpić nie częściej niż raz na trzy miesiące i nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Wniosek Wykonawcy o zmianę cen jednostkowych powinien być zgłoszony Zamawiającemu na piśmie lub e-mailem wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem zmiany cen produktu na podstawie wskaźników GUS. Zmiana ceny jednostkowej produktu wymaga uzyskania zgody Zamawiającego. Zamawiający udziela lub odmawia udzielenia zgody w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku od Wykonawcy. Zmienione ceny produktów obowiązywać będą od kolejnej dostawy dokonanej po dacie zawarcia aneksu. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę cen Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji o odmowie, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że w umowie określono inaczej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego tj:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.