eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach"Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZIENICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kozienice

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-900

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kozienice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71d5bed2-8f6b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045415/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie "Ośrodka Rekreacji i Turystyki KSRiS w Kozienicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

przetargi.pzpkozienice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przetargi@kozienice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem: przetargi.pzpkozienice.pl (składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ (pytania i odpowiedzi), zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania
i otwarcia ofert)
2) drogą elektroniczną pod adresem: przetargi@kozienice.pl (korespondencja inna niż wymieniona w pkt. 1)
Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje następujące wymagania techniczne i organizacyjne związane z korzystaniem z Platformy zamówień publicznych:
1) Stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 10, Mac OSx10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer,
4) Włączona obsługa JavaScript,
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
6) Podłączony wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. Podpis chmurowy),
7) Dopuszczalne formaty danych tj. plików do 100 MB w formatach: .doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx,.rar,.7zip,.jpg,.jpeg,.png,.txt,.tiff,.xsades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych
8) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie zamówień publicznych i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert
9) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych stanowi datę oraz dokładny czas (dd mm rrrr hh:mm:ss) generowany wg platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kozienice z siedzibą
w Kozienicach, ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kozienice.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych dotyczących archiwizacji i wynikający z umów o dofinansowanie. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana,
b) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z ROD przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.7011.59.2023/I

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie wszystkich robót budowlanych i usług związanych z realizacją części (zadania) I, II, III, w tym robót przygotowawczych, pomocniczych, towarzyszących, opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z obsługą i inwentaryzacją geodezyjną
Część (zadanie ) I:
Budowa boisk i przebudowa kortu tenisowego na terenie KCRiS w Kozienicach – obejmujący budowę boisk sportowych oraz obiektów małej architektury w miejscu publicznym, w tym:
 Roboty ziemne, przygotowawcze, demontaż zabawek i urządzeń.
 Zabezpieczenie drzewostanu, krzewów przed przystąpieniem do prac.
 Roboty budowlane:
- Nawierzchnia poliuretanowa – boisko do gry w streetball o powierzchni 250 m2
- Nawierzchnia z warstwy piasku – boisko do gry w siatkówkę plażową o powierzchni 690 m2
- Nawierzchnia utwardzona mineralna – boisko do gry w boule –petanque o powierzchni 62,30 m2
 Plantowanie.
 Roboty montażowe, elementy małej architektury:
- Ławki z oparciem drewniane na stelażu metalowym – 8 kpl.
- Kosze na śmieci – 3 kpl.
- Ławka trybuna – 2 kpl.
- Płot – 1 kpl.
- Słupki do siatkówki – 2 kpl.
- Kosz do koszykówki – 1 kpl.
- Ścianka do tenisa – 1 kpl.
- Stojak na rowery – 4 kpl.
 Odtworzenie terenów zielonych.
 W razie konieczności uzyskanie decyzji na wycinkę kolizyjnych drzew i ich usunięcie.
 Demontaż słupa betonowego – w razie konieczności.
 Roboty porządkowe.
 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja geodezyjna
 Oferowane przez wykonawcę elementy wyposażenia małej architektury musza być fabrycznie nowe pochodzące z bieżącej produkcji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie „Ośrodka Rekreacji
i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach”.
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr Edycja6PGR/2023/4063/PolskiLad dot. realizacji przez Gminę Kozienice inwestycji: „Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach”.
2) Część (zadanie ) II:
Budowa domku socjalno – magazynowego na terenie ośrodka rekreacji i sportu, na terenie działki o nr Ew. 1601/10, w tym:
 Roboty przygotowawcze i ziemne,
 Wycięcie kolidujących drzew, wywóz i utylizacja pozostałości po wycince,
 Budowa domku socjalno – magazynowego /domek ratownika/ wraz z instalacjami, przyłączami i wyposażeniem,
 Budowa przyłączy i instalacji zewnętrznej do domku socjalno – magazynowego:
- Wodociągowej,
- Kanalizacji sanitarnej,
- Linii kablowej dla zasilania domku,
- Telekomunikacyjnej,
- Instalacji odgromowej.
 Prace porządkowe: uprzątnięcie terenu i otoczenia na czas prowadzenia robót, wykonanie trawników wokół domku socjalno – magazynowego.
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie „Ośrodka Rekreacji
i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach”.
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr Edycja6PGR/2023/4063/PolskiLad dot. realizacji przez Gminę Kozienice inwestycji: „Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach”.
3) Część (zadanie ) III:
Budowa dwóch domków kempingowych na terenie ośrodka rekreacji i sportu, w tym przygotowawczych, pomocniczych, towarzyszących – ETAP II, w tym:
 Roboty przygotowawcze i ziemne,
 Wycięcie kolidujących drzew, wywóz i utylizacja pozostałości po wycince,
 Roboty budowlano – montażowe.
 Budowę dwóch domków kempingowych wraz z instalacjami, przyłączami i wyposażeniem,
 Budowę przyłączy i instalacji zewnętrznej :
- wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- linii kablowej dla zasilania domków,
- telekomunikacyjnej,
- instalacji odgromowej
- wykonanie przyłącza do 6 domków,: wod- kan, zasilanie elektryczne.
 Roboty wykończeniowe,
 Prace porządkowe: uprzątnięcie terenu i otoczenia zajętego na czas prowadzenia robót, odtworzenie terenów zielonych, wykonanie trawników wokół dwóch domków kempingowych.
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.
UWAGA: Dokumentacja projektowa podzielona jest na dwa etapy: ETAP I i ETAP II.

W ramach przedmiotowego postępowania należy do realizacji tylko ETAP II – dwa domki

ETAP II obejmuje: budowę dwóch domków kempingowych wraz z przyłączami, i wyposażeniem oraz wykonanie przyłącz wod-kan i energetycznych do 2 domków. Załączony przedmiar pomocniczy – dotyczy przyłącz do 6 domków.

UWAGA: prace nie obejmują wykonania zagospodarowania terenu w elementy małej architektury, ścieżek oraz wykonania zieleni, a także wykonania oświetlenia parkowego i girland świetlnych.

Jeśli na terenie inwestycji pracują inne firmy Wykonawca – danej części, ma obowiązek uzgodnić i skoordynować wszystkie prace razem z nimi, tak aby zapewnić terminową realizację prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 10. Zamawiający przewiduje dla części (zadania) III (Budowa domków kempingowych) udzielanie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienia, będą polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla części (zadania) III w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany/remontu m.in.:
- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty montażowe,
- obiektów kubaturowych drewnianych ze wszystkimi elementami, wraz z całym wyposażeniem,
- wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych, sanitarnych, przyłączy elektrycznych,
- robót związanych z zagospodarowaniem terenu w tym z wycinką drzew, nasadzeniem, krzewów, bylin, wykonanie trawników,
- montaż elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni w tym alejek- ścieżek, placów.
udzielenie zamówień o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego dla części (zadania) III w zakresie prac projektowych dot. budowy/przebudowy/rozbudowy/wymiany/remontu, w tym sieci i urządzeń związanych
z funkcjonowaniem.
Zamówienia dla części (zadań) III zostaną udzielone na zasadach i warunkach określonych dla zamówień podstawowych określonych w części (zadaniu) III, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego danej części (zadania). Realizacja robót i usług dla danej części (zadania) polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług będzie następować w taki sam sposób i na warunkach jak zamówienie podstawowe danej części (zadania), określonych w dokumentach postępowania dla danej części (zadania) tj. dokumentacji projektowej, SST, SWZ, wzorze umowy, OPZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów i na zasadach określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie danej części (zadania) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
4) zdolności technicznej lub zawodowej: dla części (zadania) I, II, III
Dla części I:
a. że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
 co najmniej 1 robotę budowlaną, gdzie przedmiotem była budowa i/lub przebudowa: terenów rekreacyjno – sportowych tym: boiska sportowe, korty tenisowe, placów zabaw
z nawierzchnią bezpieczną o wartości brutto min. 200 000,00 zł.,

b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj. przynajmniej 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót objętych niniejszym zamówieniem,
 posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.

Dla części II:
a. dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia:
Kierownikiem budowy:
 posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydanymi na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
 posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych.
Dla części III:
a. dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia:
Kierownikiem budowy:
 posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydanymi na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
 posiadającym co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) dot. części (zadania) I, II, III - W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
– załącznik nr 7 do SWZ dot. danej części (zadania).

b) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dot. części (zadania ) I, II, III - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych /do danej części I/ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, ilości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5.1 do SWZ,

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ dot. danej części (zadania).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ – (oddzielnie dla każdej część (zadania):

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o których mowa
w Rozdziale X ust. 1 SWZ (załącznik nr 2 i 3 do SWZ dot. danej części (zadania). Oświadczenia składają odrębnie:
a) Wykonawca,
b) Jeżeli dotyczy - Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 6 SWZ, potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu.
c) Jeżeli dotyczy - Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ;

2) Jeżeli dotyczy - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ (załącznik nr 4 do SWZ dot. danej części ( zadania),

3) Jeżeli dotyczy - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby o którym mowa w Rozdziale XI ust. 7 SWZ, (załącznik nr 4a do SWZ dot. danej części ( zadania),

4) Jeżeli dotyczy - Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa:
a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne).

5) Jeżeli dotyczy - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp ( załącznik nr 8 do SWZ dot. danej części ( zadania).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie danej części (zadania). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ dla danej części (zadania).

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie, a nie na pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu
w Regulaminie procentowi udziału własnego w planowanej wartości inwestycji pokrywanego ze środków własnych.
Szczegółowe zapisy zawiera paragraf 19, załącznik nr 9 do SWZ do danej części.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W trakcie realizacji umowy , postanowienia umowy mogą ulec zmianie - zakres zmian określono w załączniku do SWZ - wzór umowy dotyczący danej części

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przetargi.pzpkozienice.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający wskazuje, iż do negocjacji ofert danej części (zadania) zaprosi 3 wykonawców którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu i które zawierają najniższe ceny spośród cen ofert złożonych w danym zadaniu.
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie złożyli a danym zadaniu (części) oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający kontynuuje postępowanie

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie „Ośrodka Rekreacji
i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach”.
Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze Wstępną Promesą Nr Edycja6PGR/2023/4063/PolskiLad dot. realizacji przez Gminę Kozienice inwestycji: „Budowa, przebudowa infrastruktury sportowej na terenie „Ośrodka Rekreacji i Turystyki Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach”.
Dotyczy części II i III

11.1. Za kluczowe części zamówienia Zamawiający uznaje wykonanie Wykonania domku o konstrukcji drewnianej szkieletowej wraz z wykończeniami – stan surowy zamknięty.
11.2. Kluczowa część zamówienia musi być osobiście wykonana przez Wykonawcę. Wykonawca
w tym zakresie nie może polegać na zasobach podmiotu trzeciego ani wykonywać zastrzeżonej kluczowej części zamówienia przy pomocy podwykonawców.
11.3. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania podwykonawcy części zamówienia poza zakresem, o którym mowa w pkt.11.1.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.