eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi W這szczowa › Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej 豉dowarki ko這wej przegubowej dla potrzeb Przedsi瑿iorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we W這szczowieOg這szenie z dnia 2023-11-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej 豉dowarki ko這wej przegubowej dla potrzeb Przedsi瑿iorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we W這szczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we W這szczowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290889164

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 31

1.5.2.) Miejscowo嗆: W這szczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-j璠rzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.pgkimwloszczowa.zakladkomunalny.com

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej 豉dowarki ko這wej przegubowej dla potrzeb Przedsi瑿iorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we W這szczowie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-36109ea9-8f6d-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00524176

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-11-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Formaty plik闚 wykorzystywanych przez Wykonawc闚 powinny by zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych”.

1. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jepg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚:
a) .zip
b) .7Z
3. W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.
4. Zamawiaj帷y zwraca uwag na ograniczenia wielko軼i plik闚 podpisywanych profilem zaufanym, kt鏎y wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielko軼i plik闚 podpisywanych w aplikacji eDoApp s逝膨cej do sk豉dania podpisu osobistego kt鏎y wynosi maksymalnie 5MB.
5. Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu, Zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6. Pliki w innych formatach ni .pdf zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pami皻a, aby pliki z podpisem przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym.
7. Zamawiaj帷y zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os鏏, stosowa podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r騜nymi rodzajami podpis闚 np. osobistym i kwalifikowanym mo瞠 doprowadzi do problem闚 w weryfikacji plik闚.
8. Zamawiaj帷y zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowa mo磧iwo嗆 prawid這wego wykorzystania wybranej metody podpisywania plik闚 oferty.
9. Zaleca si, aby komunikacja z Wykonawcami odbywa豉 si tylko na Platformie za po鈔ednictwem formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”, nie za po鈔ednictwem adresu e-mail.
10. Je瞠li Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik zip zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚.
11. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
12. Zamawiaj帷y zaleca aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Mo瞠 to skutkowa naruszeniem integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty w post瘼owaniu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r. str. 1 zwanym dalej „RODO”) informujemy 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsi瑿iorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we W這szczowie;
2) administrator wyznaczy Inspektora Danych Osobowych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa pod adresem e-mail inspektor@cbi24.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach PZP, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych; ( w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowania nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw PZP oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochron prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.

9) nie przys逝guje Pani/Panu;

a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) przys逝guje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKIII/ZP/10/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest dostawa fabrycznie nowej 豉dowarki przegubowej ko這wej o nast瘼uj帷ych parametrach:
xDOWARKA

1) Silnik o pojemno軼i nie mniejszej ni 1500 cm3
2) Ilo嗆 cylindr闚 4/moc nie mniejsza ni 26 KM/19W
3) Paliwo – olej nap璠owy
4) Przek豉dnia hydrostatyczna
5) Pr璠ko嗆 jazdy ( maks.) – 11 – 22 km/h
6) Aux. Przep造w oleju hydraulicznego – 52 l/min
7) Maksymalna wysoko嗆 podnoszenia 2,98m
8) Promie skr皻u: wewn徠rz / na zewn徠rz 825/2090mm
9) Opony standardowe (profil ci庵nika) 26x12.00-12
10) Waga do 1680 kg
11) Obci捫enie wywracaj帷e 1550 – 1600 kg
12) Ud德ig maszyna prosta 1230 – 1280 kg
13) Ud德ig maszyna skr璚ona 1020 – 1070 kg
14) Szeroko嗆 do 1280 mm
15) Wysoko嗆 do 2040 mm
16) D逝go嗆 do 2690 mm
17) Torque Divider – nap璠 na 4 ko豉 jednocze郾ie
18) 安iat豉 robocze
19) 2 biegi
20) DBS – mechanizm r騜nicowy
21) Hi Flow
22) Multiz陰cze
23) Multifunkcyjny joystick
24) Postojowy hamulec wielotarczowy
25) Samopoziomuj帷y wysi璕nik teleskopowy
26) Ch這dnica oleju hydraulicznego
27) Podgrzewany fotel
28) Kabina ROPS FOPS
29) Graficzny wy鈍ietlacz LCD
30) Pe軟e oszklenie kabiny
31) Mocowanie sprz皻u MultiOne
32) ㄊ磬a 1,2 m
33) P造waj帷e rami wysi璕nika
34) Nowy nap璠 ONE DRIVE
35) Maszyna bez obci捫nik闚.

UWAGA
Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert opisu parametr闚 oferowanego sprz皻u wraz z podaniem informacji o producencie, modelu i typie urz康zenia. Opis parametr闚 musi minimum potwierdza 瞠 oferowany sprz皻 spe軟ia warunki okre郵one w SWZ.
6. Warunki finansowania:
1) Warunki dotycz帷e leasingu operacyjnego z opcj wykupu:
• Leasing operacyjny;
• Waluta umowy leasingu – PLN;
• Okres leasingu 36 miesi璚y, w tym Zamawiaj帷y ui軼i w okresie trwania leasingu 35 rat leasingowych;
• Op豉ta wst瘼na 45% warto軼i netto przedmiotu leasingu;
• Oprocentowanie zmienne – cz窷 odsetkowa raty bie膨cej ulegnie obni瞠niu w przypadku spadku WIBOR 1M lub podwy窺zeniu w przypadku jego wzrostu (stawka WIBOR 1M obowi您uj帷a w dniu poprzedzaj帷ym termin sk豉dania ofert)
• Warto嗆 wykupu 21,4% ceny netto przedmiotu leasingu;
• Mo磧iwo嗆 wykupu w ci庵u 30 dni od ostatniej raty leasingowej, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 op豉ty za wykup wraz z ostatni rat leasingow;
• Zamawiaj帷y dokona ubezpieczenia sprz皻u we w豉snym zakresie i na w豉sny koszt;
• Wykonawca (Leasingodawca) nie b璠zie 膨da prawnych zabezpiecze umowy leasingu.
2) Zamawiaj帷y informuje 瞠:
• Przed podpisaniem umowy leasingu przeka瞠 Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, dane dotycz帷e Zarz康u Sp馧ki w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL;
• Dokona p豉tno軼i pierwszej op豉ty leasingowej w wysoko軼i 45% ceny nabycia przedmiotu leasingu przez Wykonawc (Leasingodawc) w terminie 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu leasingu. Podstaw zap豉ty b璠zie protok馧 odbioru przedmiotu zam闚ienia;
• B璠zie p豉ci raty leasingowe zgodnie z harmonogramem op豉t leasingowych, kt鏎y b璠zie stanowi za陰cznik do umowy leasingu;
• Dopuszcza mo磧iwo嗆 zap豉ty rat leasingowych na podstawie e-faktury;
• Akceptuje pobieranie faktur w wersji elektronicznej z dedykowanego portalu Klienta;
• Dopuszcza zap豉t pierwszej raty w miesi帷u odbioru przedmiotu leasingu
• Wyra瘸 zgod na bezpo鈔edni sp豉t nale積o軼i wynikaj帷ych z umowy na rachunek kredytodawcy Finansuj帷ego – przekazanie niesp豉conej umowy (kt鏎a powinna by zako鎍zona) zewn皻rznej firmie, kt鏎a b璠zie dochodzi豉 sp豉ty niesp豉conych zobowi您a;
• B璠zie dokonywa rozlicze, zg這sze dotycz帷ych op豉t leasingowych i ubezpieczenia przedmiotu leasingu tylko z Finansuj帷ym natomiast rozlicze (w tym z tytu逝 kar umownych), zg這sze wynikaj帷ych z warunk闚 gwarancji, serwisu przedmiotu leasingu, jego utrzymania bezpo鈔ednio z Dostawc;

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 66114000-2 - Us逝gi leasingu finansowego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale VI SWZ, oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie,

2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie,

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.

3. Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej dopuszcza si 陰czne spe軟ienie warunku przez Wykonawc闚.

4. Oceniaj帷 zdolno嗆 techniczn lub zawodow, Zamawiaj帷y mo瞠, na ka盥ym etapie post瘼owania, uzna, 瞠 Wykonawca nie posiada wymaganych zdolno軼i, je瞠li posiadanie przez Wykonawc sprzecznych interes闚, w szczeg鏊no軼i zaanga穎wanie zasob闚 technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsi瞝zi璚ia gospodarcze Wykonawcy mo瞠 mie negatywny wp造w na realizacj zam闚ienia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty, sporz康zonej na formularzu oferty, stanowi帷ym za陰cznik Nr 1 SWZ ka盥y Wykonawca do陰cza:
1) aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP potwierdzaj帷e 瞠
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania z powod闚 wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
- Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
2) aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP potwierdzaj帷e 瞠
– Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powod闚 wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r, o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz 1497 ze zm.),
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania z powod闚 wskazanych w art. 5k Rozporz康zenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz康zenia (UE) nr 833/2014 dotycz帷ego 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w zwi您ku z dzia豉niami Rosji destabilizuj帷ymi sytuacj na Ukrainie. W/w. o鈍iadczenia winny by z這穎ne pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym – zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2a SWZ.
3) Je瞠li Wykonawca powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacj o tych podmiotach w sk豉da o鈍iadczenie stanowi帷e za陰cznik nr 2a SWZ (brak podstaw wykluczenia).
4) Je瞠li Wykonawca, zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia逝 w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o鈍iadczeniu stanowi帷ym za陰cznik 2 SWZ.
5) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 3 SWZ (je瞠li dotyczy).
6) O鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 4 SWZ (je瞠li dotyczy).
7) Dokument okre郵aj帷y zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego) podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby – pe軟omocnictwo. Pe軟omocnictwo(a) – umocowanie do reprezentacji Wykonawcy w przypadku, gdy upowa積ienie do podpisania oferty nie wynika bezpo鈔ednio z odpisu w豉軼iwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej (przyk豉dowo KRS, CEIDG) og鏊nie dost瘼nego na stronach internetowych og鏊nodost瘼nych baz danych. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia do oferty nale篡 za陰czy dokument ustanawiaj帷y pe軟omocnika do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam闚ienia publicznego (je瞠li dotyczy).
2. W celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru.
3. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 2, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych, og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
4. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert opisu parametr闚 oferowanego sprz皻u wraz z podaniem informacji o producencie, modelu i typie urz康zenia. Opis parametr闚 musi minimum potwierdza 瞠 oferowany sprz皻 spe軟ia warunki okre郵one w SWZ.
5. Na wezwanie Zamawiaj帷ego, zgodnie z art. 274 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Do oferty, sporz康zonej na formularzu oferty, stanowi帷ym za陰cznik Nr 1 SWZ ka盥y Wykonawca do陰cza:
1) aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP potwierdzaj帷e 瞠
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania z powod闚 wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
- Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one przez Zamawiaj帷ego.
2) aktualne na dzie sk豉dania ofert o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP potwierdzaj帷e 瞠
– Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powod闚 wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r, o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz 1497 ze zm.),
- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania z powod闚 wskazanych w art. 5k Rozporz康zenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz康zenia (UE) nr 833/2014 dotycz帷ego 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w zwi您ku z dzia豉niami Rosji destabilizuj帷ymi sytuacj na Ukrainie. W/w. o鈍iadczenia winny by z這穎ne pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym – zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 2a SWZ.
3) Je瞠li Wykonawca powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zamieszcza informacj o tych podmiotach w sk豉da o鈍iadczenie stanowi帷e za陰cznik nr 2a SWZ (brak podstaw wykluczenia).
4) Je瞠li Wykonawca, zamierza powierzy wykonanie cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia逝 w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o鈍iadczeniu stanowi帷ym za陰cznik 2 SWZ.
5) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 3 SWZ (je瞠li dotyczy).
6) O鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za陰cznik nr 4 SWZ (je瞠li dotyczy).
7) Dokument okre郵aj帷y zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy (wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego) podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby – pe軟omocnictwo. Pe軟omocnictwo(a) – umocowanie do reprezentacji Wykonawcy w przypadku, gdy upowa積ienie do podpisania oferty nie wynika bezpo鈔ednio z odpisu w豉軼iwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej (przyk豉dowo KRS, CEIDG) og鏊nie dost瘼nego na stronach internetowych og鏊nodost瘼nych baz danych. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia do oferty nale篡 za陰czy dokument ustanawiaj帷y pe軟omocnika do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam闚ienia publicznego (je瞠li dotyczy).
2. W celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru.
3. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. 2, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych, og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
4. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z ofert opisu parametr闚 oferowanego sprz皻u wraz z podaniem informacji o producencie, modelu i typie urz康zenia. Opis parametr闚 musi minimum potwierdza 瞠 oferowany sprz皻 spe軟ia warunki okre郵one w SWZ.
5. Na wezwanie Zamawiaj帷ego, zgodnie z art. 274 ustawy PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy, wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia (konsorcja, sp馧ki cywilne)
1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o zam闚ienie.
2. W przypadku sk豉dania oferty przez Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia.
3. Przepisy dotycz帷e Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawc闚, wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
4. Zamawiaj帷y nie wymaga szczeg鏊nych sposob闚 spe軟iania przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
5. W odniesieniu do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia Zamawiaj帷y nie okre郵a wymaga zwi您anych z realizacj zam闚ienia w inny spos鏏 ni w odniesieniu do pojedynczych wykonawc闚.
6. Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy PZP, w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenia o kt鏎ych mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Dokumenty te maj potwierdzi brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wskazuje spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
7. Je瞠li oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zosta豉 wybrana, Zamawiaj帷y b璠zie 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.
8. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy, je瞠li zabezpieczenie by這 wymagane, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy PZP.
9. W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonuj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

17) Zamawiaj帷y dopuszcza zmian realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) Gdy wykonanie zam闚ienia w okre郵onym pierwotnie terminie nie le篡 w interesie Zamawiaj帷ego – zmiana umowy jest dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiaj帷ego;
b) Dzia豉nia si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie zam闚ienia w okre郵onym pierwotnie terminie. Termin zostanie przed逝穎ny o czas dzia豉nia si造 wy窺zej oraz o czas potrzebny do usuni璚ia skutk闚 tego dzia豉nia.
c) Zaistnienia innych sytuacji, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy i maj帷e charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnosz帷ych si do kwestii, kt鏎e podlega造 ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, kt鏎e gdyby by造 znane w momencie wszcz璚ia procedury maj帷ej na celu wyb鏎 wykonawcy, nie mia造by wp造wu na udzia wi瘯szej liczby podmiot闚 zainteresowanych tym post瘼owaniem.
18) Strony przewiduj zmiany wynagrodzenia w wypadku wyst徙ienia jednej ze zmian przepis闚 wskazanych w art. 436 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo zam闚ie publicznych, tj. zmiany:
a) Stawki podatku od towar闚 i us逝g oraz podatku akcyzowego;
b) Wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac;
c) Zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub ubezpieczenie zdrowotne;
d) Zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t do pracowniczych plan闚 kapita這wych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapita這wych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 46)
- je瞠li zmiany te b璠 mia造 wp造w na koszty wykonania zam闚ienia przez Wykonawc.
19) Zmiana wysoko軼i wynagrodzenia obowi您ywa b璠zie od dnia wej軼ia w 篡cie zmian, o kt鏎ych mowa w pkt.17) lit. b) – d) mo瞠 by dokonana nie wcze郾iej ni po up造wie 12 miesi璚y od dnia zawarcia umowy lub dokonania ostatniej zmiany. W przypadku zmiany, o kt鏎ej mowa w pkt. 17) lit. a) warto嗆 netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si, a warto嗆 brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepis闚.
20) Obowi您ek wykazania wp造wu zmian, o kt鏎ych mowa w pkt. 17) na koszt wykonania zam闚ienia nale篡 do Wykonawcy.
21) Z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 przewidzianych w umowie wszelkie o鈍iadczenia dotycz帷e umowy, w tym jej za陰cznik闚 wymagaj pod rygorem niewa積o軼i formy pisemnej a zmiana lub uzupe軟ienie w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-08 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pgkim_wloszczowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-06

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.