eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobrcz › Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2024Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092363455

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jesionowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Dobrcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-022

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 52 381-89-24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.zuk@dobrcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.dobrcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu budowlanego na rok 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00932648-8f60-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00932648-8f60-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.dobrcz.bip.net.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, poczty elektronicznej przetargi.zuk@dobrcz.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez Zamawiającego czynności w postępowaniu są umieszczane na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dostępnej pod adresem https://www.uzp.gov.pl/ezamowienia2/miniportal oraz regulaminie ePUAP.
5. Korespondencja w postępowaniu i realizacja umowy prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
9. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami (nie dotyczy składania ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
10. Wykonawca nie szyfruje korespondencji przesyłanej za pomocą Formularza do komunikacji.
11. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy, tj. ZUK_P 1/2023. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomogą poczty elektronicznej na adres email przetargi.zuk@dobrcz.pl (z wyłączeniem składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, podajemy informacje:
1. Informacje dotyczące Administratora Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz;
W sprawach zamówień publicznych oraz w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Zakład Usług Komunalnych z Administratorem można się kontaktować:
- listownie na adres siedziby ZUK
- poprzez e-mail: zuk@dobrcz.pl
- telefonicznie: 52 381 89 24
2. Inspektor ochrony danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień:
- poprzez e-mail: osowska.alsta@gmail.com
- telefonicznie: 608 579 246
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, wynikającego z przepisów:
- Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), nazywaną dalej „ustawa Pzp”,
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282),
- Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZUK_P 1/2023
4. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres tego postępowania a także realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania, natomiast przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione instytucje określone przez przepisy prawa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności na usługi serwisowe oprogramowania oraz systemów informatycznych w zakresie przetwarzania i archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
6. Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Pana następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych [1],
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa [2],
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z Administratorem Danych lub z Inspektorem Ochrony Danych w ZUK (dane kontaktowe w punktach 1 i 2).
Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Obowiązek podania danych.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp).
W przypadku postępowań o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZUK_P 1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do samochodów służbowych i sprzętu drogowego 2024 roku:
• Benzyny bezołowiowej Pb 95 – szacunkowa ilość 1 000 litrów,
• Oleju napędowego - szacunkowa ilość 50 000 litrów
Wyżej określone zamówienia są szacunkowe i mogą ulec zmianom w zakresie +-20% - w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięć ilościowych pomiędzy powyższymi rodzajami paliw, jednak suma cen wszystkich dostarczanych paliw nie może przekroczyć ceny oferty.
2. Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać:
2.1. wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09.12.2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 16.12.2008r. nr 221 poz. 1441 z późn. zm.)
2.2. wymogi jakościowe aktualnych edycji Polskich Norm - EN dla Benzyny bezołowiowej Pb 95 i dla oleju napędowego,

3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1. tankowanie paliw stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi bezpośrednio do zbiorników samochodowych oraz sprzętu i odbywać się będzie sukcesywnie – w zależności od potrzeb w stacjach paliwowych Wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych powiatu bydgoskiego – w promieniu 5 km od bazy Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.
3.2 wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz listę upoważnionych pracowników Zamawiającego do tankowania paliwa na stacjach wykonawcy wyłonionego podczas przetargu Zamawiający przekaże Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
3.3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić świadectwa jakości paliw.
4. Sposób rozliczeń zrealizowanych dostaw:
Rozliczenie zakupionego paliwa nastąpi w okresie co tygodniowym fakturami VAT wystawionymi przez Wykonawcę na podstawie zestawienia wszystkich transakcji. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Warunek zamawiający uzna za spełniony przypadku, gdy wykonawca przedłoży: aktualną koncesję wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zezwalającą na dystrybucje i obrót paliwami stanowiącymi przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia przez wykonawców warunku zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w złożonych wraz z ofertą oświadczeniach lub dokumentach na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww. warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek Zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wskaże stację paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby ZUK ul. Jesionowa 9, 86-022 Dobrcz

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem do SWZ,
2) informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), składa każdy z wykonawców. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) wykaz stacji paliw w promieniu 5 km od siedziby ZUK

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez WYKONAWCÓW WSPÓLNIE ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym SPÓŁKI CYWILNE:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy wskazują w formularzu oferty dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawę zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć to pełnomocnictwo;
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do których te zdolności są wymagane;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, określające, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (PKT 9 FORMULARZA OFERTY stanowiącego załącznik do SWZ);
5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (załącznik do SWZ) składa każdy Wykonawca. Oświadczenie to będzie potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
6) jeżeli oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia określające warunki takiej zmiany.
2. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w zakresie terminu wykonania umowy, w sytuacji gdy fakt opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn obiektywnych niezależnych od wykonawcy, o których Zamawiający powinien być na bieżąco informowany.
4. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
a) zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne:
- o charakterze niezależnym od stron,
- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
- którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- której nie można przypisać drugiej Stronie.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, i inne klęski żywiołowe, zamieszki strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie skażenia. Za siłę wyższą będzie uważało się również utrudnienia w realizacji umowy przez strony trzecie.
b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron, w tym również stawki podatku Vat.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w przypadku zmiany kierownika budowy.
6. Dokonanie zmian w niniejszej umowie wymaga podpisania aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.