eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › CAŁOROCZNE LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU PRZY UL. WYSOKIE BRZEGI 4 NA ROK 2024 I 2025Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
CAŁOROCZNE LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU PRZY UL. WYSOKIE BRZEGI 4 NA ROK 2024 I 2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYSOKIE BRZEGI 4

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitaloswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitaloswiecim.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CAŁOROCZNE LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU PRZY UL. WYSOKIE BRZEGI 4 NA ROK 2024 I 2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70c3b1a9-8f51-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033115/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 na rok 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace na portalu
https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w
Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje i
procedury procesu zakupowego/Deklaracja dostępności.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
portalu Marketplanet OnePlace, określone w Instrukcji dla wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z portalu Marketplanet
OnePlace przestrzegać postanowień tej instrukcji.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia
i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 2000 MB.
5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
zamowienia@szpitaloswiecim.pl .
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
zamowienia@szpitaloswiecim.pl
Szczególne wymagania określone w Dziale XV SWZ obowiązują w przypadku składania ofert.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego
dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem jest ZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim
2. Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych:
W ZOZ w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: tel.
33 8448 487, adres email: iod@szpitaloswiecim.pl ;
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla udostępniania dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielenie
zamówień publicznych, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np.
nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit.
c RODO)
Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa (podstawa prawna z art. 10 RODO)
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych
zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom
ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem
awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym
danych osobowych.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:
Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
− prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
− prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach
prawa;
8. Prawo do wniesienia skargi:
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
Pełne informacje dot. RODO opisane zostały w dziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.69.TP.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 537037,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa całorocznego letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości na terenie Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4 na rok 2024 I 2025 w. Szczegółowy zakres prac, powierzchnia terenu do letniego i zimowego utrzymania terenu stanowią załącznik nr 8 do SWZ oraz specyfikacja techniczna załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: WSKAZANY PONIŻEJ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
a) Jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Oświęcim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2022 r. poz. 1297 z póź. zm. )
b) Jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 699 ) jako transportujący odpady, co najmniej objęte przedmiotem zamówienia.

1.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
1.4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:
a) W okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej:
- jednej usługi polegającej na całorocznym letnim i zimowym utrzymaniu dróg, chodników, parkingów, placów itp. o wartości co najmniej 180 000,00 zł. brutto w zakresie co najmniej odśnieżania, sprzątania oraz utrzymania zieleni;
lub
- jednej usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg, chodników, parkingów, placów itp. o wartości co najmniej 30 000,00 zł. raz jednej usługi polegającej na letnim utrzymaniu terenów, dróg, parkingów, placów itp. o wartości co najmniej 150 000,00 zł. w zakresie co najmniej sprzątania oraz utrzymania zieleni;
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane
b) Będzie dysponował co najmniej:
• ciągnik do zimowego utrzymania dróg z pługiem i posypywarką – 2 szt.,
• zamiatarki, w tym min. 1 o masie własnej poniżej 5 000 kg – 2 szt.,
• pojazd do ciśnieniowego mycia kanałów oraz oczyszczania wypustów ulicznych – 1 szt.,
• koparko-ładowarka – 1 szt.,
• pojazd hakowy – 1 szt.,
• pojazd bramowy – 1 szt.,
• pojazd do obsługi terenów zielonych i wywozu odpadów o ładowności nie większej niż 3,5 t. - szt.,
• nożyce spalinowe do żywopłotu – 1 szt.,
• kosy spalinowe – 4 szt.,
• kosiarki zwykłe – 2 szt.,
• kosiarka typu amazonka ze zbiorem trawy – 1 szt.,
• rębak – 1 szt.,
• kontener o pojemności min. 38 m3 – 1 szt.,
• kontenery o pojemności min. 7 m3 każdy – 2 szt.,
• kosiarka bijakowa do ciągnika – 2 szt.,
• dmuchawy ręczne – 2 szt.,
• glebogryzarka – 1 szt.,
• opryskiwacz 1 szt.,
• pojazd z podnośnikiem koszowym
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki j.w mogą być spełnione przez Wykonawców łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Oświęcim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2022 r. poz. 1297 z póź. zm. )
b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 699 ) jako transportujący odpady, co najmniej objęte przedmiotem zamówienia.
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór- załącznik nr 4 do SWZ);
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór- załącznik nr 5 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami PPU- załącznik nr 7 do SWZ, § 9

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.