eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070810575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 11

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 49 95 600

1.5.8.) Numer faksu: 33 49 95 652

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d303bb6c-8f65-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524031

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00023017/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup artykułów biurowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Platforma przetargowa: www. mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl
m.berdys@mops.bielsko.pl
2) poprzez Platformę przetargową pod adresem: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez Platformę przetargową: mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl
umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku, zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mogąc zażądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy przetargowej w sekcji „Korespondencja”.
Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.8. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca: tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Szczegóły w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. Karola Miarki 11. Sposoby kontaktu z nami: adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11
telefon: 33 49 95 650 - Sekretariat -33 49 95 600 – Centrala faks: (33) 49 95 652 adres e-mail: sekretariat@mops.bielsko.pl elektroniczna skrzynka podawcza, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetową pod adresem www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt).2.Wyznaczyliśmy Inspektora Danych, z którym może Pan/Pani się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Sposoby kontaktu z nim zapewniamy poprzez wskazanie:
adresu korespondencyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Miarki 11 -adresu email iod@mops.bielsko.pl elektronicznej skrzynki podawczej, którą znaleźć można wchodząc na stronę internetową pod adresem www.mops.bielsko.pl (zakładka: Kontakt).3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 79 ustawy Prawo zamówień publicznych,pracownicy obsługujący proces związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wykonywaniem oraz rozliczeniem umowy, a także nadzorujący ten proces,pracownicy zapewniający obsługę informatyczną, w związku ze wsparciem serwisowym systemów informatycznych.W przypadku konieczności skorzystania z usług innych podmiotów (w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny) przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie MOPS, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach;
 odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również podmioty uprawnione lub zobowiązane do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa gospodarczego.
5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru . Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DA-PSU.3211.30.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej. Zakres ilościowy zamówienia określony został w ofercie, która jest integralną częścią umowy.
Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy.
Ostateczny zakres zamówienia może być zmniejszony odpowiednio do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie mniej jednak niż do wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu całego okresu trwania umowy, a Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego o dokonanie zamówień o łącznej wartości
określonej w §4 ust. 1. umowy.
Termin realizacji dostaw będzie zgodny z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny

39292400-9 - Przybory do pisania

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacj zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/
Pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Uwaga:Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 i 2a do SWZ. Oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca (Osoba wystawiająca pełnomocnictwo) lub notariusz.
Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty należy dołączyć do oferty zgodnie z ust. 3.3 niniejszego Rozdziału SWZ, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
W przypadku, gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu Wykonawcy zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie Wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa:mops-bielsko-biala.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.