eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach na rok 2024."Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach na rok 2024.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W POLKOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021501177

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. mjr. Hubala 1A

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pm6.polkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm6.polkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach na rok 2024.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71af12d4-8f62-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00524003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019025/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚĆI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71af12d4-8f62-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego
umieszczone w rozdziale XIII SWZ.
-W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się:
a) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
b) poczty elektronicznej na adres sekretariat@pm6.polkowice.pl (nie dotyczy składania ofert).
-Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem formularzy do komunikacji odbywa się w szczególności
przekazywanie wezwań, zawiadomień, zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi
-Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy to składania ofert z załącznikami) na adres
email Zamawiającego oraz adresy e-mail Wykonawców podane jako wiążące do komunikacji w toku postępowania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne
dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia
określa §12 Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” dostępnej
pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4.05.2016 r.;zwanym dalej RODO)
informujemy, że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 6 z
Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach, 59-100 Polkowice, ul.Hubala 1a
2)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iodo@nsi.net.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres
administratora.3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z
SWZ.4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.74 ustawy Pzp5)Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku
archiwizacji dokumentów (art.78 ust.1 ustawy PZP oraz Rozp.Prezesa Rady Ministrów z dnia
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych); zgodnie z art.269 ust.3 ustawy Pzp
okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w BZP określa Prezes UZP6) obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art.22RODO.8)posiada Pani/Pan:a)na podstawie art.15RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan
zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b)na podstawie art.16RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)na podstawie art.18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust.2RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego); ponadto, wystąpienie z żądaniem ograniczenia
przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)w
przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawo dostępu i prawo
do sprostowania danych są wykonywane w drodze żądania skierowanego do
Zamawiającego.10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust.
3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia
danychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobecprzetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danychosobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach w roku 2024 artykułów
żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Zadanie podzielone zostało na osiem części: -
część 1 – Produkty mleczarskie. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w
zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot dostawy musi
odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.
Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str.
319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.
Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i
produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem
zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i
produkty takich samych parametrów technicznych charakteryzujących, stanowiących o ich
przydatności, charakterze, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
A: Kryterium nr 1: Cena kosztorysowa brutto: 60 %
B: Kryterium nr 2: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu: 40 %
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Każda z części stanowi odrębne zamówienie i oceniana będzie oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach w roku 2024 artykułów
żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Zadanie podzielone zostało na osiem części: -
część 2 – Mięso, produkty mięsne, wędliny. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot
dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz przez inne akty prawne z zakresu
prawa żywnościowego. Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i
jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest
posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych
charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
A: Kryterium nr 1: Cena kosztorysowa brutto: 60 %
B: Kryterium nr 2: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu: 40 %
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Każda z części stanowi odrębne zamówienie i oceniana będzie oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach w roku 2024 artykułów
żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Zadanie podzielone zostało na osiem części: -
część 3 – Różne produkty spożywcze. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert częściowych w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie
(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz przez inne akty
prawne z zakresu prawa żywnościowego. Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach
systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154)
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w
niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów
równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów
technicznych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
A: Kryterium nr 1: Cena kosztorysowa brutto: 60 %
B: Kryterium nr 2: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu: 40 %
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Każda z części stanowi odrębne zamówienie i oceniana będzie oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach w roku 2024 artykułów
żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Zadanie podzielone zostało na osiem części: -
część 4 – Warzywa i owoce. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie
określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać
wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z
30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), jak również
ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 594 ze zm.) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego. Wszystkie
produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów
równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem
zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i
produkty takich samych parametrów technicznych charakteryzujących, stanowiących o ich
przydatności, charakterze, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
A: Kryterium nr 1: Cena kosztorysowa brutto: 60 %
B: Kryterium nr 2: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu: 40 %
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Każda z części stanowi odrębne zamówienie i oceniana będzie oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach w roku 2024 artykułów
żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Zadanie podzielone zostało na osiem części: -
część 5 – Ryby i przetwory rybne, mrożonki. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot
dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz przez inne akty prawne z zakresu
prawa żywnościowego. Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i
jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest
posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych
charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
A: Kryterium nr 1: Cena kosztorysowa brutto: 60 %
B: Kryterium nr 2: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu: 40 %
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Każda z części stanowi odrębne zamówienie i oceniana będzie oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach w roku 2024 artykułów
żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Zadanie podzielone zostało na osiem części: -
część 6 – Produkty z ziarna i skrobi. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w
zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot dostawy musi
odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.
Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str.
319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego.
Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą
spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i
produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem
zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i
produkty takich samych parametrów technicznych charakteryzujących, stanowiących o ich
przydatności, charakterze, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
A: Kryterium nr 1: Cena kosztorysowa brutto: 60 %
B: Kryterium nr 2: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu: 40 %
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Każda z części stanowi odrębne zamówienie i oceniana będzie oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach w roku 2024 artykułów
żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Zadanie podzielone zostało na osiem części: -
część 7 – Jaja. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie określonym w
opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot dostawy musi odpowiadać wymogom
określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.
1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.)
oraz przez inne akty prawne z zakresu prawa żywnościowego. Wszystkie produkty spożywcze
muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w
jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane
w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz.
1154) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do
wskazanych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i
produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych
parametrów technicznych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
A: Kryterium nr 1: Cena kosztorysowa brutto: 60 %
B: Kryterium nr 2: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu: 40 %
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Każda z części stanowi odrębne zamówienie i oceniana będzie oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach w roku 2024 artykułów
żywnościowych wyspecyfikowanych poniżej. Zadanie podzielone zostało na osiem części: -
część 8 – Przyprawy i przyprawy korzenne. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczany przedmiot
dostawy musi odpowiadać wymogom określonym przez rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków
spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 319), jak również ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zm.) oraz przez inne akty prawne z zakresu
prawa żywnościowego. Wszystkie produkty spożywcze muszą spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego
dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i
jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych
charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze, itp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
A: Kryterium nr 1: Cena kosztorysowa brutto: 60 %
B: Kryterium nr 2: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu: 40 %
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.
Ocena oferty = K1 + K2
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom
określonym w ustawie i w SWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.
5. Każda z części stanowi odrębne zamówienie i oceniana będzie oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji w przypadku dostarczenia wadliwego produktu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie
wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów
udostepniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. W przypadku wskazania dostępności powyższych dokumentów pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Wykonawca
przedstawia tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Jeżeli w imieniu wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z wymaganych dokumentów, zamawiający
może żądać odpowiednio od każdego ze wskazanych podmiotów pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba,
której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa
w pkt. 2.
W sytuacji Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty
Wykonawcy zobowiązani są dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego, podpisane odpowiednio przez osoby umocowane do reprezentowania
tych Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty zgodnie z zapisami rozdziału X ust. A pkt. 3 niniejszej SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady wprowadzenia zmian do umowy określone zostały w § 9 projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.