eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolesławiec › Usługi cateringowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi cateringowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003273141

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cicha 7

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kiepura@mops.boleslawiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.boleslawiec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi cateringowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-368e7452-8ac5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063209/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Usługi cateringowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-368e7452-8ac5-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą odbywa się elektronicznie. Zalecany sposób komunikacji: za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail ( nie dotyczy składania ofert ). Zamawiający przy użyciu poczty elektronicznej dostarczać będzie wszelkie informacje, wezwania, zawiadomienia w postępowaniu itp. Wykonawca może również skorzystać z dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego na platformie e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca ma możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” na Platformie e-Zamówienia.
3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach dotyczących procedury postępowania – Agata Kiepura e-mail: a.kiepura@mops.boleslawiec.pl
2) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia –
Agnieszka Kubarycz e-mail: a.kubarycz@mps.boleslawiec.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa §12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, są to min:
1) W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC spełniający minimalne wymagania tj:
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,
- zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
albo
b) Tablet/Telefon:
- parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
- przeglądarka Chrome 61 lub nowsza
2) Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie na adres Administratora lub drogą mailową: iod@mops.boleslawiec.pl.
3) Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. ,,Świadczenie usług cateringowych na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w 2024 roku” oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawniane podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz świadczenia usługi serwera mailowego.
5) Posiada Pani/Pan następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych – art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszeni danych – art. 20 RODO;
f) prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.
6) Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7) Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obligatoryjne. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji wniosku, udziału w przetargu lub zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne a zgoda na ich przetwarzania może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia (kontakt listowny na adres Administratora bądź na adres e-mail: iod@mops.boleslawiec.pl).
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia do korzystania z praw w związku z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania,
b) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi cateringowe z dostawą do miejsca zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w ramach realizacji programu dożywiania w 2024 roku – szacunkowo 6 000 posiłków w okresie 12 miesięcy roku 2024, tj. od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55521000-8 - Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt. 7 Pzp. Przedmiotem będzie udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług – tożsamych z przedmiotem podstawowego zamówienia. Całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zamówienie zostanie udzielone:

1) dotychczasowy wykonawca realizował usługi z najwyższą starannością;
2) dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia dodatkowego niż zamówienia podstawowego;
3) istotne postanowienia umowy będą tożsame z warunkami określonymi dla realizacji zamówienia podstawowego.

Zamówienie zostanie udzielone w przypadku wygospodarowania lub pozyskania dodatkowych środków finansowych w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, co umożliwi zwiększenie środków finansowych na realizację całego zadania lub jego danej części. Zamówienie, o którym mowa powyżej będzie udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawcom zostaną przydzielone punkty według poniższego wzoru:
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
Dla CZĘŚCI I
a) kryterium „Cena” (C):
znaczenie kryterium - 100 pkt.
Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
KC = (Cmin / C) x 100 x 100%
gdzie:
KC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
C - cena w ofercie ocenianej;
Ocenie podlega cena brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą z powyższego działania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: Usługi cateringowe dla pensjonariuszy Dziennego Domu Senior + z dostawą do punktu odbioru w Dziennym Domu Senior + przy ul. Staroszkolnej 6C w Bolesławcu w 2024 roku – 8 400 posiłków w okresie 12 miesięcy roku 2024, tj. od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55521000-8 - Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt. 7 Pzp. Przedmiotem będzie udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług – tożsamych z przedmiotem podstawowego zamówienia. Całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zamówienie zostanie udzielone:
1) dotychczasowy wykonawca realizował usługi z najwyższą starannością;
2) dotychczasowy wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonania zamówienia dodatkowego niż zamówienia podstawowego;
3) istotne postanowienia umowy będą tożsame z warunkami określonymi dla realizacji zamówienia podstawowego.
Zamówienie zostanie udzielone w przypadku wygospodarowania lub pozyskania dodatkowych środków finansowych w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu, co umożliwi zwiększenie środków finansowych na realizację całego zadania lub jego danej części. Zamówienie, o którym mowa powyżej będzie udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wykonawcom zostaną przydzielone punkty według poniższego wzoru:
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
Dla CZĘŚCI II
a) kryterium „Cena” (C):
znaczenie kryterium - 100 pkt.
Opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:
KC = (Cmin / C) x 100 x 100%
gdzie:
KC - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną;
C - cena w ofercie ocenianej;
Ocenie podlega cena brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, ilość punktów wynikającą z powyższego działania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1.1. Dla CZĘŚCI I zamówienia: posiada aktualną decyzję w sprawie spełnienia wymagań sanitarnych i zdrowotnych do prowadzenia w obiekcie działalności gospodarczej, wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy dla miejsca przygotowywania posiłków.
1.2. Dla CZĘŚCI II zamówienia: posiada aktualną decyzję w sprawie spełnienia wymagań sanitarnych i zdrowotnych do prowadzenia w obiekcie działalności gospodarczej, wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy dla miejsca przygotowywania posiłków.
2. Zamawiający nie stawia Wykonawcom warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
3.1. Dla CZĘŚCI I zamówienia:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach wykonanych lub wykonywanych usług, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług cateringowych, spełniającą łącznie poniższe warunki:
- świadczenie usług odbywa się w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku na rzecz tego samego Zamawiającego,
- wartość zrealizowanych usług jest nie mniejsza niż 70.000,00 zł. brutto.
- usługi są wykonywane lub zostały wykonane należycie.
b) Wykonawca dysponuje środkiem transportu do przewozu posiłków, dla którego Wykonawca posiada aktualną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób.
3.2. Dla CZĘŚCI II zamówienia:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w ramach wykonanych lub wykonywanych usług, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług cateringowych, spełniającą łącznie poniższe warunki:
- świadczenie usług odbywa się w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku na rzecz tego samego Zamawiającego,
- wartość zrealizowanych usług jest nie mniejsza niż 70.000,00 zł. brutto.
- usługi są wykonywane lub zostały wykonane należycie.
b) Wykonawca dysponuje środkiem transportu do przewozu posiłków, dla którego Wykonawca posiada aktualną decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zasobach tzw. podmiotu trzeciego, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w ust. 13.6 SWZ.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 13.6 SWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest tzw. podmiotem trzecim.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej będzie żądał od Wykonawcy, którego ofertę oceniono najwyżej:
2.1. Dla CZĘŚCI I zamówienia: aktualnej decyzji w sprawie spełnienia wymagań sanitarnych i zdrowotnych do prowadzenia w obiekcie działalności gospodarczej, wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy dla miejsca przygotowywania posiłków.
2.2. Dla CZĘŚCI II zamówienia: aktualnej decyzji w sprawie spełnienia wymagań sanitarnych i zdrowotnych do prowadzenia w obiekcie działalności gospodarczej, wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwy dla miejsca przygotowywania posiłków.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego ofertę oceniono najwyżej:
Dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II zamówienia:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług winien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
Wykonawca który wykonywał lub wykonuje ww. usługi na rzecz Zamawiającego nie jest zobowiązany do składania ww. wykazu usług w sytuacji gdy wskaże Zamawiającemu nr umowy spełniającej ww. wymagania na podstawie której usługi są lub były realizowane.
b) wykazu środków transportu dostępnych Wykonawcy, które będą używane do realizacji zamówienia publicznego wraz z aktualnymi decyzjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to, służy ustaleniu przez zamawiającego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, którzy zdecydowali się na wspólne złożenie oferty w postępowaniu, w okolicznościach w których przepisy ustawy Pzp wymagają, aby wykonawcy działający wspólnie wykonali osobiście tę część zamówienia, w odniesieniu do której wykazują wymagane przez zamawiającego zdolności lub uprawnienia. Z treści art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wynika bowiem, iż wykonawcy działający wspólnie mogą wykazać spełnianie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli co najmniej jeden z nich posiada te uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których wykonania uprawnienia te są wymagane. W odniesieniu natomiast do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy działający wspólnie, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy posiadają wymagane zdolności i faktycznie wykonają roboty budowlane lub usługi. Treść oświadczenia ujęta została w punkcie 2 załącznika nr 3 do SWZ.
5. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, odnosić należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o które przewidziane zostały względem Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy szczegółowo określa Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie E-Zamówienia..

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie ogranicza liczby Wykonawców których zaprosi do negocjacji ofert.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest powierzenie
podwykonawcom wykonania kluczowego zadania, tj.: produkcja i dowóz posiłków. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Zastrzeżenie dotyczy zarówno I jak i II CZĘŚCI zamówienia.
2. Kluczową częścią zamówienia jest produkcja i dowóz posiłków. Niniejsza część zamówienia charakteryzuje się złożonością, a przedmiot zamówienia musi być wykonywany i dostarczany zgodnie z normami, np. HACCAP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane dla poszczególnych grup wiekowych, w tym dzieci. Dowóz posiłków musi odbywać się w specjalnie przystosowanych do tego celu pojazdach dopuszczonych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przystosowanym do przewożenia ciepłej żywności na konkretną godzinę i do wyznaczonych miejsc. Posiadanie własnego środka transportu zagwarantuje Zamawiającemu terminowy dowóz posiłków. W ocenie Zamawiającego Wykonawca który samodzielnie zajmuje się przygotowaniem posiłków zgodnie z normami i dysponujący własnym transportem jest w stanie sprostać złożoności i szczególnym wymaganiom przedmiotu zamówienia publicznego. W związku z tym powierzenie wykonywania kluczowej części przedmiotu zamówienia podwykonawcy może spowodować jej brak wykonania zgodnie ze specyfiką i wymaganiami Zamawiającego.
3. Wykonawca wykaże w ofercie w jakiej części powierza realizację
zamówienia podwykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zakresu, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z art. 121 ustawy Pzp.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców w ofercie (jeśli dotyczy) w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.