eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa drukowania offsetowego materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa drukowania offsetowego materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Wielki - Opera Narodowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013055028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@teatrwielki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://teatrwielki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa drukowania offsetowego materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26c85fac-8f52-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523588

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatrwielki.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/419055/usluga-drukowania-offsetowego-materialow-informacyjnych-edukacyjnych-i-promocyjnych-na-potrzeby-teatru-wielkiego-opery-narodowej-3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://teatrwielki.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/419055/usluga-drukowania-offsetowego-materialow-informacyjnych-edukacyjnych-i-promocyjnych-na-potrzeby-teatru-wielkiego-opery-narodowej-3

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://teatrwielki.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/419055/usluga-drukowania-offsetowego-materialow-informacyjnych-edukacyjnych-i-promocyjnych-na-potrzeby-teatru-wielkiego-opery-narodowej-3.
2. Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wyłącznie w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt 13 SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się w oryginale, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie.
Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie oraz korzystanie z niej jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa jej Regulamin dostępny pod adresem internetowym https://teatrwielki.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj.
bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4 mb/s;
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min.
2,4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta
(sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania);
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge,
Firefox, Opera.
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
6. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według
Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
7. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250 MB a w przypadku dokumentów
podpisanych podpisem zaufanym do 10MB.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane
są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż ofertę” w trakcie etapu składania ofert.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez
Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
10. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ lub inne wnioski/pytania także składane są przy użyciu zakładki
„Pytania/informacje”.
11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
12. Szczegółowe informacje przedstawione są w rozdz. XV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, wyłącznie w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale IV pkt 13 SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe przekazuje się
w oryginale, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Przedmiotowe środki dowodowe (portfolio) należy złożyć w oryginale w terminie do dnia 08.12.2023 r. do godz. 10:00, w miejscu:
kancelaria główna – pokój A – 148 I piętro Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul.
Moliera 5 recepcja IV.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2) — dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, 00 - 950 Warszawa; tel.: +48
(22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23.
Dalsze szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdz. XXIX ust. 1 i 2 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.260.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania usługa drukowania offsetowego materiałów takich jak: programy spektakli premierowych, programy spektakli repertuarowych, książeczki dla dzieci, katalogi wystaw, programy koncertów, wkładki biograficzno - obsadowe, gazeta na nowy sezon, książka Muzeum wraz z ich transportem do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy”. Zakres i sposób realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Walory estetyczne druków

4.3.6.) Waga: 50,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
Portfolio, zawierające: 3 (trzy) egzemplarze tej samej próbki (albo 3 takie same programy albo 3 takie same katalogi wystaw albo 3 takie same książki), wykonanej metodą druku offsetowego, będącej jednym spośród niżej wymienionych rodzajów druków,
a) programy do spektakli o objętości co najmniej 40 stron plus okładka, zawierające zarówno zdjęcia jak i tekst,
b) katalogi wystaw o objętości co najmniej 40 stron plus okładka, zawierające zarówno zdjęcia jak i tekst,
c) książki o objętości co najmniej 80 stron plus okładka, zawierające zarówno zdjęcia jak i tekst,
– które pozwolą je ocenić w zakresie cech szczegółowo wskazanych w Rozdziale XXIII Ad 2 i przyznać punkty w ramach kryterium „Walory estetyczne druków”.
Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem oferty należy złożyć: 1) Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (wypełniony zał. nr 1 do
SWZ),
2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy),
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy),
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).
6) Informacja na temat innych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą sprecyzowane zostały w rozdz. XIV ust. 1 pkt
5 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Pozostałe informacje dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zostały sprecyzowane w rozdz. X, XI i XII SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone w paragrafie 7 projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://teatrwielki.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/419055/usluga-drukowania-offsetowego-materialow-informacyjnych-edukacyjnych-i-promocyjnych-na-potrzeby-teatru-wielkiego-opery-narodowej-3 , przy użyciu zakładki „Złóż ofertę”.Szczegółowe informacje przedstawione są w Rozdziale XV SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotowe środki dowodowe (portfolio) należy złożyć w oryginale w terminie do dnia 08.12.2023 r. do godz. 10:00, w miejscu: Kancelaria Główna – pokój A – 148 I piętro Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.