eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Usługa wsparcia producenta dwóch urządzeń bezpiecznego dostępu do sieci FortiGate 600D"Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługa wsparcia producenta dwóch urządzeń bezpiecznego dostępu do sieci FortiGate 600D”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa wsparcia producenta dwóch urządzeń bezpiecznego dostępu do sieci FortiGate 600D”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b2085c3-7172-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00523574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471982/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2022/IT/123

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie opieki serwisowej pogwarancyjnej producenta lub autoryzowanego partnera (dystrybutora) producenta urządzeń FortiGate 600D o numerach seryjnych: FGT6HD3916804381 i FGT6HD3916804521.
2. Opieka serwisowa winna być świadczona w zakresie określonym poniższym symbolem SKU i zakresem opieki serwisowej:
SKU Opis
FortiGate-600D FC-10-00603-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare)

3. Szczegółowy zakres świadczonej opieki maintenance obejmuje:
a) Usługę FortiGuard dla urządzeń FortiGate 600D - w tym licencje aktywacyjne
dla funkcji bezpieczeństwa na okres do dnia 14 października 2024 – zapewniającą:
• ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS],
• ochronę przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM),
• kontrolę treści - Web Filter [WF]
• kontrolę zawartości poczty - antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP),
b) Usługę FortiCare dla urządzeń FortiGate 600D obejmującą przedłużenie serwisu producenta w zakresie naprawy lub wymiany sprzętu w przypadku awarii, uaktualnienia firmware oraz wsparcie techniczne przez producenta w trybie 7x24 (7 dni w tygodniu, 24 godziny dziennie) obejmujące dostęp przez telefon, web, chat na okres do dnia 14 października 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, który dostępny jest pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 50312300-8 - Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72511000-0 - Usługi zarządzania oprogramowaniem sieciowym

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 188406,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194217,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 188406,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STORIO Sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6832087517

7.3.3) Ulica: ul. Reformacka 25

7.3.4) Miejscowość: Wieliczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 188406,97 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-01-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.