eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › SPRZĘT I IMPLANTY ARTROSKOPOWEOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SPRZĘT I IMPLANTY ARTROSKOPOWE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100974785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 52

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kutno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SPRZĘT I IMPLANTY ARTROSKOPOWE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95f498a2-8deb-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523386

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016697/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Sprzęt i implanty artroskopowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/855036

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/855036

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej jako„Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/793855. 2.Komunikacja w postępowaniu między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, odbywa się za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
4.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
Platformy, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., reprezentowany przez Prezesa Zarządu, tel. 24 3880 200, adres e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@szpital.kutno.pl, dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Sprzęt i implanty artroskopowe”, Nr postępowania: ZP/39/23 oraz w celu
archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
3) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1ustawy Pzp;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności luborientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/39/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET Nr 1 Implanty artroskopowe
1. Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymagane rozmiary: okrągłe o średnicy 15mm, 17mm 21mm oraz owalne 9x16mm, 11x18mm,15x21mm - szt 40
2. Sterylny, okrągły, tytanowy guzik, o średnicy 15 i 17 mm, przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego - szt 5
3. Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne. Śruba dostępna w średnicach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm. - szt 40
4. Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm - szt40
5. Drut prowadzący, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem - szt 10
6. Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm - szt 1
7. Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0 - szt 30
8. Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający:
- wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi
- dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180°
- dwie taśmy chirurgiczne o śr. 2,3 mm, długości 95 cm
- niewchłanialna nić monofilamentowa
- płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego - szt 1
9. Wspomagający zestaw implantów, sterylny, do rekonstrukcji artroskopowej korzenia łąktoki, zawierający:
- wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi
- dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180°
- niewchłanialna nić monofilamentowa - szt 1
10. Miękka ktowica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) Kotwica sznurkowa Q-fix, dostępna w rozmiarach: 1.8 oraz 2.8, przeznaczona do naprawy obrąbka oraz stożka rotatorów - szt 20
11. Zestaw do kotwicy o śr. 1,8 mm w składzie : celownik, wiertło, obturator. Sterylny, jednorazowy Zestaw zawierający: celownik, obturator, wiertło - szt 10
12. Zestaw do kotwicy o śr. 2,8 mm w składzie : celownik, wiertło, obturator. Sterylny, jednorazowyZestaw zawierający: celownik, obturator, wiertło - szt 10
13. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator - szt 50
14. Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator - szt 20
15. Kotwica niewchłaniana wbijano-wkręcana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni RTG, o średnicy 4,5; 5,5; 6,5mm zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane(rozmiary 5,5; 6,5mm), polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Po wkręceniu gwint licujący z korówką kości - szt 20
16. Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38"( 95 cm). Dodatkowo wymaga się wersji mini taśmy o konstrukcji zaczynającej się nicią i płynnie przechodzącej w taśmę - taka forma ułatwia nawlekanie taśmy. - op 10
17. Nić polietylenowa o grubości #2 i długości 122 cm z usztywnionym końcem poprowadzonym w osłonie o długości 30 cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach - op 10
18. Nić polietylenowa o grubości #2 i długości 66 cm zakończona pętlą. Pętla zbudowana z gładkiej taśmy o szerokości 1,4 cm i długości 3 cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 szt. Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach - op 2
19. Nici polietylenowe 38", grubości # 2, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedyńczo. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. saszetek. Dodatkowo nici zakończone igłą w kształcie pólokręgu. Długość 96 cm. Kolory: biały, przeplatany, niebieski. - op 10
20. Nić monofilamentowa, grubości #1, pakowana pojedyńczo w saszetkach. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk. - op 10
21 Elektrody do koblacji kompatybilne z generatorem posiadanym przez sprzedającego - szt 60

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uzupełnienie komisu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 2 Osprzęt do zabiegów artroskopowych
1. Ostrza wielorazowego uzytku do posiadanego przez szpital shavera firmy Linvatec.ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo, w rozmiarach 3,5; 4,2; 4,5; 5,5;,o rożnych końcówkach oznaczone kolorami dla łatwiejszej identyfikacji - szt 50
2. Dreny jednorazowego użytku do posiadanej przez zamawiającego pompy artroskopowej typu 10k.Dreny wuposażone w dwie końcówki,jedna do podłączenia drenu do worka z płynem ( końcówka typu luer), druga służąca do podłączenia odpływu shavera.Pakowane zbiorczo po 10 szt - szt 100
3. Sterylne, pakowane w opakowaniach zbiorczych po 8 sztuk nici wyposażone w 3 odrębne oczka, służące do mocowania w nich nici z implantów artroskopowych. Do użycia z systemem Spectrum - szt 80

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183000-6 - Dodatkowe wyroby ortopedyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uzupełnienie komisu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET Nr 3 Sprzęt artroskopowy i implanty
1. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Opak. 12 saszetek - szt 24
2. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Opak. 12 saszetek - szt 24
3. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek - szt 6
4. Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2/0 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek,. Nić o grubości 0 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek - szt 36
5. Specjalistyczny szew pętlowy do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Opak. 12 saszetek - szt 12
6. Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42cm. Niesterylne. -szt 4
7. Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego UHMWPE. -szt 40
8. Implant rewizyjny niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanialnego. - szt 5
9. Implant niewchłanialny, śruba interferencyjna z polimeru polieteroeteroketon. PEEK. Ś Implant sterylny -szt 30
10. Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. -szt 20
11. Płytka tytanowa o wym. długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach. -szt 4
12. Implant bezwęzłowy dwuczęściowy do mocoania na presfit o śr 2,8mm, 3,5mm i 5,0mm z PEEK. Implant sterylny. Implant w sterylnym opakowaniu - szt 5
13. Kotwica wbijana śr. 2,3mm z PEEK, z jedną nicią niewchłanialną z UHMWPE gr USP2, Kotwica przezierna w RTG sterylna -szt 3
14. Implant niewchłaniany z PEEK, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 3,0mm, 3,5mm, 5,0mm i 5,5 mm. -szt 5
15. Kotwica wkręcana tytanowa o śr. 3,5mm i 5,0mm i 6,5mm z dwiema nićmi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2 uzbrojonymi w 4 igły okrągłe połączone atraumatycznie, sterylna -szt 5
16. Kotwica wkręcana tytanowa o śr. 3,5mm i 5,0mm i 6,5mm z dwiema nićmi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2 , sterylna -szt 10
17. Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. -szt 10
18. Kotwica tytanowa mikro śr 1,3mm z nicią niewchłanialna o gr USP 3/0 z igłą , kotwica tytanowa mikro śr 1,8mm z nicią niewchłanialna o gr USP 2/0 z igłą , kotwica tytanowa mikro śr 2,0mm z dwoma niciami niewchłanialnymi o gr USP 2/0 uzbrojonymi w igły, Kotwica tytanowa mikro śr 2,8mm z dwoma niciami niewchłanialnymi o gr USP 2/0 uzbrojonymi w igły, produkty sterylne - szt 8
19. Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. - szt 3
20. Kotwica o średnicy kotwicy 3,5mm i 5,0mm z materiału niewchłanialnego PEEK. Zakończona tytanowym czubkiem w kształcie kaniulowanego stożka do przeciągniecia min 4 nici lub 2 taśm o szer. 2,5mm.Produkt sterylny - szt 3
21. Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagiętą 15 st z implantami z PEEK połączonymi nicią 2/0 niewchłanialną za pomocą węzła zaciskowego, implanty mocowane poprzez ręczne wypychanie ich z prowadnicy za pomocą półautomatycznego spustu. sterylny - szt 40
22. Implant do zespolenia niestabilności więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, i kruczo-obojczykowego, sterylny - szt 3
23. Płyta tytanowa do osteotomii pokolanowej otwartej typu "T" o grubości 4,0mm i długości 115mm. - szt 20
24. Płyta tytanowa profilowna do osteotomii pokolanowej zamykającej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 102mm. - szt 3
25. Śruba tytanowa blokowana całogwintowana, samotnąca, z gniazdem HEX 3,5mm. Śruby w rozmiarach 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm. Śruba dostosowana do mocowania za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego. Śruby niesterylne - szt 160
26. Śruba tytanowa korowa całogwintowana, z gniazdem HEX 3,5mm lub krzyżowym. Śruby w rozmiarach 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. Śruba niesterylna - szt 20
27. Drut Kirschnera o średnicy 2,0mm i dł 200mm z końćzyn z jednej strony trokarowym czubkiem - szt 20
28. Ostrze piły oscylacyjnej w różnych rozmiarach - szt 20
29. Membrana kolagenowa dwustronna wytworzona z końskiego kolagenu typu 1 z ścięgna Achillesa. Dostepna w rozmiarze 30x30mm o grubości 0,2mm. - szt 4
30. Elektroda do ablacji bipolarnej typ 90stopni z drenem ssącym oraz typ 45stopni z drenem ssącym do generatora typ Quantum , sterylne - szt 40
31. Igła do artroskopowego przeszywania ścięgna rotatorów do mocowania w automatycznym przeszywaczu z możliwością jednoczesnego założenia dwóch nici - szt 40
32. Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. Opakowanie 50szt - szt 150
33. Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy oraz typ inflow- outflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. Opakowania 15 szt - szt 70
34. Ostrze shavera wielorazowego użytku do tkanki kostnej o kulistym ostrzu tnącym. Ostrza o średnicy 4,2mm, 5,5mm, 6,5mm. - szt 25
35. Ostrze shavera jednorazowe do tkanek miękkich standardowe o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. - szt 100
36. Ostrze jednorazowe do shavera kostnego do tkanek miękkich i kości w różnych w różnych rozmiarach. - szt 50
37. Pętla z drutu nitinolowego do prowadnic - szt 2
38. Optyka artroskopowa 4K o śr 4,00mm, dł. 18cm kąt obrazowania 30 stopni, autoklawna, wielorazowa. - szt 1
39. Trokar artroskopowy z dwoma obturatorami, ostrym i tepym w komplecie. Autoklawny wielorazowy. - szt 1
40. Trokar tępy do płaszcza artroskopowego szt 1
41. Półkaniula do wprowadzania implantów do stawów ( wielorazowa) - szt 2
42. Światłowód autoklawny o dł. 300cm o śr 3,5mm, z wtyczką do żródła światła Linvatec - szt 1
43. Sonda artroskopowa - szt 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33183000-6 - Dodatkowe wyroby ortopedyczne

33141770-8 - Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uzupełnienie komisu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021, poz.275 tj. z dnia 2021.02.11), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
2) odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Katalogi, prospekty, ulotki, zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w Formularzu cenowym.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974 z dnia 2022.05.09) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Katalogi, prospekty, ulotki, zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające zgodność z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w Formularzu cenowym.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974 z dnia 2022.05.09) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu”, o którym mowa w Rozdziale 8 ust. 1 pkt 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w przypadkach wskazanych w Rozdziale 7 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 6 i 7 projektu umowy - Załącznik Nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/855036

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 ustawy Pzp.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy Wykonawcę.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022.835 z dnia 2022.04.15).
7. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 6 następuje na okres trwania określonych w nim okoliczności.
8. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 6, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022.835 z dnia 2022.04.15) osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 11, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.