eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Dostawa wraz z rozładunkiem karmy dla psów i kotów przebywających w COZ w Grudziądzu, ul. Przytulna 1 oraz kotów wolno bytujących na terenie Grudziądza, a także żwirku dla kotów przebywających w COZOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wraz z rozładunkiem karmy dla psów i kotów przebywających w COZ w Grudziądzu, ul. Przytulna 1 oraz kotów wolno bytujących na terenie Grudziądza, a także żwirku dla kotów przebywających w COZ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871528212

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 47

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: (0-56) 45-04-210

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzk.grudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.grudziadz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z rozładunkiem karmy dla psów i kotów przebywających w COZ w Grudziądzu, ul. Przytulna 1 oraz kotów wolno bytujących na terenie Grudziądza, a także żwirku dla kotów przebywających w COZ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-062b1c46-8f53-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w postępowaniu
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz
2) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, jak i przy składaniu oferty, Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem
sprawy.
3) Zamawiający informuje, iż w zakresie pytań dotyczących funkcjonowania platformy zakupowej należy kontaktować się z Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem 22 10 10 202, lub cwk@platformazakupowa.pl
4) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na
stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5) Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w
regulaminie platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
6) Zamawiający określa minimalne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępne pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
8) Ofertę, oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
9) Szczegółowe wytyczne zostały określone w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu. Można się z nami
skontaktować w następujący sposób: − listownie na adres: ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz; − przez e-mail:
sekretariat@mzk.grudziadz.pl − telefonicznie: 56 45 10 210.
2) Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych. Można się z nim kontaktować w
następujący sposób: − listownie na adres: ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz − przez e-mail: marekrolewicz@ochrona-informacji.pl
− telefonicznie: 514-821-093.
3) Dane będą przetwarzane w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu
wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Obowiązek podania
danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4) Szczegółowe wytyczne przetwarzania danych osobowych zostały określone w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-MZK-2023-24-2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Karma sucha dla kotów – (opakowanie karma dla kotów 10 kg - 15 kg) o składzie analitycznym:
• mięso nie mniej niż 20%,
• produkty pochodzenia zwierzęcego nie mniej niż 20%
• białko surowe nie mniej niż 10,2%,
• włókno surowe nie mniej niż 0,4%,
• oleje i tłuszcze surowe nie mniej niż 5,8%,
• popiół nie więcej niż 2,5%,
• wilgotność nie mniej niż 80%,
• CA 1,3-1,4%,
• P 1,0-1,1%,
• Na 0,25%-0,30%,
• tauryna nie mniej niż 1500 mg,
• witamina A nie mniej niż 1000 m.j/kg,
• witamina E nie mniej niż 80 mg/kg,
• zawiera mikroelementy w postaci helatów;
Karma sucha dla kotów wolno bytujących – (opakowanie karma kotów
15 kg - 20 kg) o składzie analitycznym:
• białko surowe nie mniej niż 10%,
• włókno surowe 2-2,6%,
• oleje i tłuszcze surowe nie mniej niż 11%,
• popiół nie więcej niż 8,7%,
• CA 1,3-1,4%,
• P 1,0-1,1%,
• Na 0,25%-0,30%,
• tauryna nie mniej niż 750 mg,
• witamina A nie mniej niż 1000 m.j/kg,
• witamina E nie mniej niż 80 mg/kg
• zawiera mikroelementy w postaci helatów;
Karma mokra dla kotów (opakowanie puszka 400 gr - 800 gr) o składzie analitycznym:
• mięso nie mniej niż 20%,
• Białko surowe nie mniej niż 10,2%,
• Włókno surowe nie mniej niż 0,4 %,
• Tłuszcz surowy nie mniej niż 4,5 %,
• Popiół surowy nie więcej niż 2,5 %,
• Wilgotność nie mniej niż 80 %

4.2.6.) Główny kod CPV: 15713000-9 - Karma dla zwierząt domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie będzie realizowane z zastosowaniem prawa opcji:
a) karma suchej dla kotów:
• Ilość dostawy gwarantowanej przez Zamawiającego - 1200 kg;
• Ilość dostawy na prawach opcji - 1200 kg;
b) karma sucha dla kotów wolno bytujących:
• Ilość dostawy gwarantowanej przez Zamawiającego - 3000 kg;
• Ilość dostawy na prawach opcji - 3000 kg.
c) karma mokra dla kotów:
• Ilość dostawy gwarantowanej przez Zamawiającego – 552 kg;
• Ilość dostawy na prawach opcji – 552 kg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych dostaw, przy czym zamawiający gwarantuje
zakup produktów w podanych wyżej ilościach. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem
zamawiającego, a przede wszystkim roszczenia o zapłatę za ilości produktów niedostarczonych, przewyższającą minimalną, gwarantowaną wielkość zamówienia. Ilość dostaw uzależniony jest od ilości zwierząt.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na
podstawie kryteriów określonych w pkt 20.2. SWZ, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny
ofert:
Nazwa kryterium: C (KC) – Cena oferty, Punkty: max. 100, Waga: 100%
Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru:
KC= (Cena brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych)/(Cena brutto badanej oferty spośród ofert nieodrzuconych) × 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Żwirek kukurydziany dla kotów (opakowanie 15 kg - 23 kg):
• w 100% naturalny i biodegradowalny
• zbrylający żwirek kukurydziany o właściwościach maskujących zapach kociego moczu, co zwiększa higienę w kuwecie
oraz gwarantuje dłuższą świeżość żwirku.
• Zbrylone grudki muszą być mocno związane, dzięki czemu nie rozpadają się przy wyciąganiu łopatką z kuwety. Żwirek
przez to jest znacznie bardziej wydajny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie będzie realizowane z zastosowaniem prawa opcji:
żwirek kukurydziany dla kotów:
• Ilość dostawy gwarantowanej przez Zamawiającego – 1200 kg;
• Ilość dostawy na prawach opcji – 1200 kg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości poszczególnych dostaw, przy czym zamawiający gwarantuje
zakup produktów w podanych wyżej ilościach. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem
zamawiającego, a przede wszystkim roszczenia o zapłatę za ilości produktów niedostarczonych, przewyższającą minimalną,
gwarantowaną wielkość zamówienia. Ilość dostaw uzależniony jest od ilości zwierząt.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na
podstawie kryteriów określonych w pkt 20.2. SWZ, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny
ofert:
Nazwa kryterium: C (KC) – Cena oferty, Punkty: max. 100, Waga: 100%
Łączna ocena punktowa obliczona zostanie wg wzoru:
KC= (Cena brutto najniższa spośród ofert nieodrzuconych)/(Cena brutto badanej oferty spośród ofert nieodrzuconych) × 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się: Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do
wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt. 12.1. SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w
art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełnienia tego warunku.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie
stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (wzór
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
− art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
− art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
− art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie
konkurencji,
− art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
(wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna)
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie wybrana, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
4) Zamawiający informuje, że przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie
składających ofertę, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przyjmie, że wymagania, o których mowa w pkt
13.1. ppkt c) SWZ mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast
wymagania, o których mowa w pkt 13.1. ppkt d) SWZ muszą być spełnione w pełni przez co najmniej jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt 14.5. ppkt 1 SWZ zostaną
ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań Zamawiającego przez występujących wspólnie Wykonawców, z
uwzględnieniem sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanego powyżej.
5) Dokumenty, o których mowa w pkt 14.5 ppkt 2 SWZ, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa
osobno każdy z Wykonawców występujący wspólnie o udzielenie zamówienia;
6) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 445 ustawy Pzp);
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych (Lider).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących przypadkach:
1.1. zmiany terminów określonych w Umowie z powodu:
1.1.1. działania siły wyższej (rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które
uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części) poprzez przedłużenie terminów określonych w
Umowie o okres jej działania oraz okres potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
1.1.2. wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożących rażącą stratą, których Strony
Umowy nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania przez Strony należytej staranności poprzez przedłużenie Umowy o
okres ich trwania oraz okres potrzebny do usunięcia skutków spowodowanych wystąpieniem tych nadzwyczajnych
okoliczności,
1.1.3. braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wszystkich informacji, danych lub niezbędnych uzgodnień do
wykonania Umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – o okres ich uzyskiwania,
1.1.4. działań podmiotów trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron – o okres trwania tych działań,
1.1.5. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową,
zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia Umowy – o okres trwania tych okoliczności,
1.1.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
1.2. zmiany obowiązujących przepisów prawa – w zakresie dostosowującym odpowiednio Umowę do zmienionych
przepisów, w tym nowych wymagań w zakresie sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy, w tym w
szczególności w zakresie podatku VAT;
1.3. w przypadku wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych – w zakresie sprostowania omyłek, zmian redakcyjnych
oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień Umowy:
2.1. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy,
2.2. w przypadkach i na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (t. j .Dz. U. z 2023 r., poz. 1327 ze zm.),
2.3. zmiany wysokości wynagrodzenia na zasadach określonych w § 10 Umowy.
3. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których
łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują
zmiany ogólnego charakteru umowy.
4. Inicjatorem zmian określonych w niniejszym paragrafie może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne
wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin
wprowadzenia.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego
przygotowania i złożenia odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu znane na tym
etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN,
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku
Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy.
Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.