eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - obwód drogowy w Oleśnicy i SycowieOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931963210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 52C

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp-olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9acb2d3c-8eb7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00523132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079176/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica zwanej dalej „Platformą zakupową”. 2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platforma zakupowa Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platforma zakupowa do konkretnego Wykonawcy. 3. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy zakupowej, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 3. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania zostały zawarte w rozdziale XXII SWZ (Ochrona danych osobowych).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-DZP.272.1.15.2023.MM-B

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie".
Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09.10.00.00-0 - Paliwa
09.13.21.00-4 - Benzyna bezołowiowa
09.13.40.00-7 - Oleje napędowe
2. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje dostawę paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie.
3. Wykonawca musi złożyć ofertę na całość zamówienia.
4. Zamawiający zamierza zlecić do wykonania co najmniej 20% maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. Z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości umowy w pełnej wysokości Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
5. Dostawa planowanej ilości paliwa dla potrzeb Zamawiającego wynosi:
Olej napędowy - w ilości do 70 000 litrów,
Etylina PB 95 - w ilości do 6 000 litrów,
Etylina PB 98 - w ilości do 3 000 litrów.

Ilości paliwa zostały określone szacunkowo i nie wiążą Zamawiającego a ich zakup będzie realizowany wg bieżących potrzeb - maksymalnie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju i ilości paliw w ramach przedmiotu umowy do wartości maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, określonej w § 2 ust. 1 umowy.
6. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) w zależności od potrzeb Zamawiający może regulować zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę posiadane środki finansowe,
b) Zamawiający będzie płacił tylko za faktycznie pobrane paliwo,
c) paliwa przez Zamawiającego będą pobierane sukcesywnie, stosownie do potrzeb, oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe,
d) pobierane paliwo będzie odnotowywane przez Wykonawcę w dokumencie zbiorczym pobranych paliw w miesiącu kalendarzowym (asygnata pobranych paliw za miesiąc …………..), lub poprzez wydruk z terminala obsługującego karty paliwowe,
e) Zamawiający wymaga potwierdzenia wydanego paliwa, co do ilości i rodzaju, poprzez złożenie podpisu pracownika stacji benzynowej na dokumencie potwierdzenia pobrania,
f) dokument ,,Asygnata pobranych paliw za miesiąc" stanowił będzie załącznik do faktury,
g) Zamawiający dopuszcza inną formę dokumentowania pobranych paliw,
h) Karty paliwowe muszą zostać wydane w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
i) Karty paliwowe wydawane będą nieodpłatnie, w przypadku wystawienia duplikatu karty opłata za kartę nie może być wyższa niż 10zł netto,
j) płatność za pobrane paliwa będzie dokonywana raz w miesiącu, po złożeniu prawidłowo sporządzonej faktury, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania,
k) Wykonawca musi dysponować minimum 2 stacjami paliw, czynnymi całodobowo, w dni powszednie, niedziele i święta i znajdować się w odległości do 5 km od obwodu drogowego w Oleśnicy i do 10 km od obwodu drogowego w Sycowie. Odległość stacji paliw od siedziby obwodu drogowego w Sycowie lub Oleśnicy musi uwzględniać dojazd trasą dopuszczającą ruch ciągników.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
9. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. UWAGA
Zamawiający informuje iż:
- NIE DOPUSZCZA możliwości zmiany zapisu § 2 ust 3 projektu umowy i nie będzie akceptował innych okresów rozliczeniowych w tym innych ilości okresów rozliczeniowych.
- Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości odstąpienia od wskazywania numeru rachunku bankowego w treści umowy i nie dopuszcza zmiany zapisów § 2 ust. 5 projektu umowy.
- Zamawiający NIE DOPUSZCZA możliwości odstąpienia od zapisów projektu umowy zawartych § 9 ust. 3 projektu umowy.
- Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z zapisem rozdz. 1 ust. 1.6 lit. i) SWZ, Zamawiający DOPUSZCZA inną formę dokumentowania pobranych paliw”.
- Zamawiający podkreśla, iż NIE WYRAŻA zgody na dołączenie do umowy po jej zawarciu „Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania kart paliwowych Wykonawcy” z uwagi na fakt, iż byłoby to sprzeczne z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że wszystkie warunki, sposoby realizacji i zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia muszą być takie samem dla wszystkich Wykonawców i muszą być znane przed upływem terminu składania ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane punktowo (1%=1pkt). Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta,
wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdz. VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualne uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ).
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt 2 SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ), z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.